Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-226

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-226

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-226

13.01.2010 tarih ve I.H.00.19.0217/2010-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sarsılmaz Tem. Gıda Otom. Peyzaj Med. Yem. Bil. İnş. Basım Yay. Dağ. Rekl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun,

idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2010 tarih ve 83 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

 2) Sarsılmaz Tem. Gıd. İnş. Pey. Med. San. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş bitirme belgesinin iptal edilerek, kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası’na bildirilmesine,

 3) Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ür. Sağlık medikalSan. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş durum belgesinin iptal edilerek kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun ihaleyi gerçekleştiren Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği'ne bildirilmesine,

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/006
Gündem No : 52
Karar Tarihi : 18.01.2010
Karar No : 2010/UH.I-226

Şikayetçi:
 Sarsılmaz Tem. Gıda Otom. Peyzaj Med.Yem. Bil. İnş Basım Yay. Dağ. Rekl. San. Tic. Ltd. Şti., Medrese Mah. 94 Sok. Merkez Apt. K:2 No:4 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği, Selçuk Mah. Hastane Caddesi No:1 66900 Yerköy/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2010 / 83
Başvuruya konu ihale:
 2009/151600 İhale Kayıt Numaralı "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
13.01.2010 tarih ve I.H.00.19.0217/2010-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sarsılmaz Tem. Gıda Otom. Peyzaj Med. Yem. Bil. İnş. Basım Yay. Dağ. Rekl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2010 tarih ve 83 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, 2) Sarsılmaz Tem. Gıd. İnş. Pey. Med. San. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş bitirme belgesinin iptal edilerek, kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası’na bildirilmesine, 3) Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ür. Sağlık medikalSan. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş durum belgesinin iptal edilerek kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun ihaleyi gerçekleştiren Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği'ne bildirilmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede yeterlik kriteri olarak istenilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz sunmuş olmalarına rağmen idare tarafından Ticaret Sicil Gazetesinin olmadığı, Ortaklık Hisse Beyanının gerçeği yansıtmadığı ve iş deneyim belgesinin istenilen kriterleri sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddia edilmektedir. A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: İnceleme konusu ihalenin, Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan, 20 kişi ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı işi olduğu, Birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, Sarsılmaz Temz. Gıda İnş. Peyz. Med. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin de geçerli en düşük teklifi sunan Abide Temz. Bilg. Veri Hizm. İnş. Taah. Gıda Tar. Ürünl. Sağl. ve Med. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin idarece teklifinin değerlendirilme dışı bırakılmasına sebep gösterilen gerekçeler ayrıntısıyla incelendiğinde; 1-      Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküsünün Bulunmadığı Tespitine İlişkin Olarak; Başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde; a)    Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 13.11.2009 tarihli Sicil Kayıt Suretinin sunulduğu, b)   Sarsılmaz Temizlik Gıda Otomotiv Peyzaj medikalYemek Bilgisayar İnşaat Basım Yayın Dağıtım Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsilen Mehmet Zengin’in vekaletnamede sayılan yetkilerle sınırlı olarak Meral Zengin’i vekil tayin ettiğini belirten 17.07.2009 tarihli ve noter onaylı düzenleme şeklindeki vekaletnamenin, buna ek olarak da 04.09.2009 tarihli Meral Zengin’e ait noter onaylı imza beyannamesinin sunulduğu, c)    Söz konusu vekaletnamenin ihaleye girme ve istihkam alım yetkisini de içerdiği, d)   Ayrıca, 31.07.2008 tarih ve 7117 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu görülmüştür. Diğer yandan, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idarenin 07.12.2009 tarih ve 848 sayılı yazısı ile, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’ndan başvuru sahibi isteklinin ortaklarından Mehmet Zengin ve Meral Zengin’in şirket ortaklık hisselerinin taraflarına bildirilmesini istediği ve anılan odanın aynı tarihli cevabi yazısında, başvuru sahibi şirketin en son ortaklık durumunun Dürdane Çetinkaya 19 hisseye karşılık 95.000 TL, Oktay Ali Çetinkaya 1 hisseye karşılık 5.000 TL olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin hükme bağlandığı 38 inci maddesinde, isteklinin tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan tarihinin ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olan tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin ve ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ise bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin istenmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Anılan maddenin devamında, ihaleye vekaleten katılma durumunda, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunlu kılınmıştır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin tüzelkişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ve ihaleye vekaleten katılma halinde sunulması şart koşulan belgeleri eksiksiz sunduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, başvuru sahibi firmaya ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan son iki değişiklik incelendiğinde; şirketin unvanının tadili ve yetkili müdür atanmasını konu alan 31 Temmuz 2008 tarih ve 7117 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, “Şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürü olan Yusuf Sert’in müdürlük görevinin sona erdirilmesine yetkilerinin alınmasına karar verilmiş olup şirketi temsil ve ilzama ahzu kabza şirket müdürü olarak Mehmet Zengin’in aksi bir karar alınıncaya kadar münferiden yetkili kılınmasına” karar verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca anılan istekliye ilişkin bu kez hisse devrini konu alan 14 Mayıs 2009 tarih ve 7311 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, Meral Zengin’in 19 hisse karşılığı 95.000 TL’lik hissesini Dürdane Çetinkaya devrettiği ve en son durumun Oktay Ali Çetinkaya 1 hisse karşılığı 5.000 TL, Dürdane Çetinkaya 19 hisse karşılığı 95.000 TL şeklinde oluştuğu görülmektedir. Bu itibarla, son durumda Mehmet Zengin’in şirkette hiçbir hissesinin bulunmamasına rağmen müdürlük görevinin halen devam ettiği ve yapmış olduğu işlemlerin şirket için bağlayıcı nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple, Mehmet Zengin’in Meral Zengin’i yetkilendirmesi işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamakla birlikte teklif dosyasında, başvuru sahibi tarafından yalnızca 31 Temmuz 2008 tarih ve 7117 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulmuş olmasının, son durumu gösterir bilgilerin tamamını içeren sicil gazetesinin sunulmasını şart koşan yeterlik kriterine aykırılık teşkil ettiği ve şikayete konu ihalede bu kriteri eksik yerine getiren başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 2-      Ortaklık Hisse Beyanının Gerçeği Yansıtmadığı Tespitine İlişkin Olarak; Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında, 17.11.2009 tarihinde düzenlenmiş ve Mehmet Zengin’in belgenin düzenlenme tarihinden önceki 1 yıl boyunca Sarsılmaz Temizlik Gıd. İnş. Peyzaj medikalSan. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip olduğu tespitini içeren ortaklık durum belgesinin sunulduğu görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında ve aynı şekilde Kamu İhale Genel Tebliğinin 11 inci maddesinde, iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, tüzelkişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzelkişiliğin yarısından fazlasına sahip ortağına ait olması halinde, ortaklık durum belgesinin de teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu ve bu belgenin ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş ve düzenlendiği tarihten geriye doğru bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, ortaklık durum belgesinin, ihaleye katılan tüzelkişiliğin ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması haline özgü ve bu belgeye ek olarak sunulması şart koşulan bir belge olduğu anlaşılmaktadır. Şikayete konu ihalede ise, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tüzel kişilik adına düzenlenmiş olduğu, dolayısıyla ortaklık durum belgesi sunulmasını gerektiren ön koşulun oluşmadığı ancak buna rağmen söz konusu belgenin sunulduğu görülmüştür. Bu itibarla, somut olayda herhangi bir icrai etkisi bulunmayan bir belgenin şekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının ayrıca inceleme konusu yapılmasına da lüzum bulunmadığı dikkate alındığında idarenin ortaklık hisse beyanının gerçeği yansıtmadığı ve sadece firma kaşesinin bulunduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 3-     Yapılan inceleme neticesinde, iş deneyim belgesinin benzer iş ile uyuşmadığı ve iş bitirme belgesinin Muzaffer Tekeli adına düzenlendiği tespitine ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %32 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği, aynı zamanda anılan şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen hastane otomasyonu ve/veya veri hazırlama ve/veya kontrol işletmenliği ve/veya tıbbi sekreterlik ve/veya veri giriş hizmetleri” nin benzer iş olarak kabul edileceği hükmüne yer verildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası tarafından 19.01.2009 tarih ve 245 sayı ile “Sarsılmaz Tem. Gıd. İnş. Pey. Med. San. Tic. Ltd. Şti.” adına düzenlenmiş, “Fabrika Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda İş Gücü Çalıştırılması” işine ilişkin, sözleşme tarihinin 03.10.2008, kabul tarihinin 03.10.2008 olduğu ve belge tutarının 186.768,14 TL olarak belirtildiği bir iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür. İhaleyi gerçekleştiren idarenin, 20.11.2009 tarih ve 828 sayılı yazısı ile, iş deneyim belgesine konu hizmet alım ihalesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak kaç kişi çalıştırıldığı, keşif bedeli, belge tutarı hususunda söz konusu iş bitirme belgesini düzenleyen idareden bilgi talep edildiği, anılan idarenin 23.11.2009 tarih ve 5210 sayılı cevap yazısında, “…iş deneyim belgesinde yer alan 71 kişinin, 26 kişisi bilgisayar sertifikalı eleman olup yaptıkları iş üç vardiya halinde barkotlu çiftçi kimlik kartlarını barkod okuma cihazlarına okutmak, pancar yüklü kamyonları, dolu ve boş tartısı ile pancar posası (yaş küspe) kamyonlarının boş ve dolu tartım işi olup, kantarlar elektroniktir. Barkodlu kimlik kartlarının barkod okuma cihazına okutulduğunda çiftçi bilgileri ile tartım bilgisayarlara otomatik olarak işlenmektedir. Kalan 45 kişi ise dökülen pancarları toplama, temizlik ve malzemelerin bakımı gibi işleri yapmıştır. Çalışılan işçilere eşit ücret ödenmiştir.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır. Bu cevap yazısı üzerine,  ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından, cevap yazısında belirtilen ihale ilanı ile düzenlenen iş deneyim belgesi birbiri ile uyumlu olmadığından sözleşmenin taraflarına bildirilmesi talebini içeren 26.11.2009 ve 838 sayılı yazı ile, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden tekrar bilgi talep edildiği, iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin 26.11.2009 tarih ve 5244 sayılı cevap yazısında ise, söz konusu iş deneyim belgesinin fabrikaları tarafından düzenlendiği, gerekli bilgilerin bir önceki yazı ile taraflarına bildirildiği, işin konusunun ihale ilanına kısaca yazıldığı ve iş deneyim belgesinde detaylandırıldığı ifade edilmiştir. Bunun üzerine, ihaleyi gerçekleştiren idarenin, bu hususa ilişkin yapmış olduğu yazışmalara ilave olarak  iş deneyimine konu hizmeti ihale kayıt numarasını esas alarak Kamu Satın Alma Platformundan sorguladığı ve sorgulama neticesinde ulaştığı bilgilerin, şikayete konu ihalede sunulan iş deneyim belgesinde belirtilen bilgilerle örtüşmediğini tespit ettiği ve bu doğrultuda başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bıraktığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, idare tarafından, sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin kendisine ait olmadığının bildirilmesi üzerine, başvuru sahibinin iş deneyimine konu işin ihale kayıt numarasının belgeyi düzenleyen idare tarafından sehven yazıldığını ifade eden 18.12.2009 tarihli yazısını idareye sunduğu, ve ekine de belgeyi düzenleyen idareden alınmış ve ihale kayıt numarasının yanlış yazıldığını ihale kayıt numarasının doğru olanının 2008/134673 olduğunu tevsik eden bir yazıyı eklediği anlaşılmıştır. Buna karşın,  bu bilginin ihale komisyonunca dikkate alınmadığı idarenin şikayete cevap yazısında açıkça ifade edilmiştir. Öncelikle, düzeltilmiş ihale kayıt numarası esas alınarak Kamu Satın Alma Platformunda yapılan inceleme neticesinde, ulaşılan bilgiler ile şikayete konu iş bitirme belgesinde yer alan bilgilerin örtüştüğü de dikkate alındığında idarenin bu şekilde bir araştırma yapmaksızın doğrudan isteklinin teklifini belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanmış bir hatadan dolayı değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı açıktır. Aynı şekilde, iş deneyimine konu hizmet alımında her birine eşit ücret ödenen toplam 71 kişi içerisinde 26 personelin bilgisayar sertifikasına sahip olduğu ve veri giriş hizmetinde bulunduğu göz önüne alındığında  başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu hizmetin benzer işe uygun olarak ayrıştırılması halinde de idare şartnamede bu hususa yönelik belirtilen oranı da (teklif edilen bedelin %32’si) sağladığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan inceleme konusu iş bitirme belgesinde, hizmet tanımının “Kırşehir Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerinin bağlı kantarlarda 71 kişilik iş gücü ile +/-  %20 toleranslı 5.328 yevmiye üzerinden 2008-2009 kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı firesinin belirlenmesi için, silolanması yükleme ve fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması yaş pancar posasının tartılması ve üreticilere tevzi edilmesi ve bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, bilgisayar sertifikasına sahip işgüçleri kantarlarda bilgi ve veri girişi yapmak, loadcel, indikatör, kantar tablası, vezin kolu vs araçların kullanılması ve malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma yerinin temizlenmesi hizmet alım işidir.” şeklinde belirtildiği ayrıca iş bitirme belgesine konu alımın sözleşme tarihi ile kabul tarihinin aynı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, iş deneyime konu işin 2008-2009 kampanya dönemine ilişkin (işin sözleşmesinde, işe başlama tarihi:03.10.2008, iş bitim tarihi: 25.12.2008 olduğu belirtilmiştir) olduğu ve kural olarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesi gereği ancak sözleşme konusu işin tamamlanması koşuluyla bir hizmetin kabulüne karar verilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, belli bir süreci kapsayan iş deneyimine konu hizmet alım işinde sözleşme tarihi ile kabul tarihinin aynı olmasının kamu ihale mevzuatı gereği mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Kamu İhale Kanununun onuncu maddesinin (b) bendinin   (2/d) numaralı alt bendinde ve aynı şekilde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde, hizmet alımlarında ancak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan belgelerin ilgilinin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinde, kabul tarihinin yanlış belirtilmiş olmasına rağmen idare tarafından bu hususa yönelik ayrıca bir araştırma yapılmaksızın doğrudan söz konusu belgenin geçerli olduğundan bahisle işlem tesis edilmesinin yerinde olmadığı açıktır. Aynı zamanda her ne kadar iş bitirme belgesindeki anılan eksikliğin kamu ihale mevzuatı uyarınca tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi mümkünse de, bu belgenin hala geçerli bir idari işlem niteliği taşıdığı ve bu haliyle başka ihalelerde kullanılabileceği göz önüne alındığında, mevcut belgenin iptal edilerek kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun ilgili idaresine bildirilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: Eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden yapılan incelemede: İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.12.2007 tarih ve 857 sayı ile “Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ür. Sağlık medikalSan. Tic. Ltd. Şti.” firması adına düzenlenmiş ve işin ilk sözleşme bedelinin nakdi ve/veya fiziki gerçekleşme oranının %91 şeklinde belirtildiği bir “İş Durum” belgesinin sunulduğu görülmüştür. Ancak 5812 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikler ve bu değişiklikler çerçevesinde hazırlanarak 05.03.2009 tarihine yürürlüğe giren uygulama yönetmelikleri hükümleri uyarınca, artık hizmet alım işlerinde (yapımla ilgili hizmet işleri hariç) iş durum belgesi düzenlenebilme olanağının ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik amacıyla sunmuş olduğu belgenin istenilen koşulları taşımadığının açık olduğu bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve kamu ihale mevzuatı uyarınca gerekli koşulları taşımayan söz konusu iş durum belgesinin de iptali ve kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun ilgili idaresine bildirilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmıştır. Netice itibarıyla, şikayete konu ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, 2) Sarsılmaz Tem. Gıd. İnş. Pey. Med. San. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş bitirme belgesinin iptal edilerek, kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası’na bildirilmesine, 3) Abide Tem. İnş. Taah. Gıda Tar. Ür. Sağlık medikalSan. Tic. Ltd. Şti. firması adına düzenlenen iş durum belgesinin iptal edilerek kamu ihale mevzuatına uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun ihaleyi gerçekleştiren Yerköy Devlet Hastanesi Baştabipliği'ne bildirilmesine, Oybirliği  ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13