Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-151

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-151

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.I-151

Akçakale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uğur - Tem Taşımacılık Mühendislik medikal Gıda İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin

04.01.2010 tarih ve 72 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No : 2010/005
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 14.01.2010
Karar No : 2010/UH.I-151

Şikayetçi:
 Uğur - Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Mimarsinan Mahallesi 117.Sokak Şahin Apt. A Blok 2 Merkez Şanlıurfa
 İhaleyi yapan idare:
 Akçakale Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah.M.A.Ersoy Cad. No:9 Akçakale ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2010 / 72
Başvuruya konu ihale:
 2009/155843 İhale Kayıt Numaralı "Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
12.01.2010 tarih ve I.H.00.14.0170/2010-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Akçakale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uğur - Tem Taşımacılık Mühendislik medikal Gıda İnş. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2010 tarih ve 72 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında öngörülen teklif fiyata dahil masraflar dikkate alındığında en avantajlı teklifin firmalarına ait olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, giyim giderine ilişkin bir bedel içermediği, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlandığı, idarenin almış olduğu kesinleşen ihale kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu iddia edilerek ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 05.11.2009 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 2 nci maddesinde, ihale konusu işin, 24 ay süreli 15 personel ile hastane genel temizlik hizmet alımı işi olduğu, idari şartnamenin 47 nci maddesinde personel çalıştırmasına dayalı iş için asgari ücret ve sigorta pirimi alt sınır artışından kaynaklanan farkın yükleniciye ödeneceği ve 48 inci maddesinde işin süresinin 24 ay olduğu belirtilen şikayete konu ihalede;   İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 25 inci maddesinin, “25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:   a)      Temizlik hizmetinde çalışacak olan 15 kişi asgari ücret maaş alacaktır. b)      Resmi tatil ve izin günlerinde personel çalıştırılmayacak olup bedel öngörülmeyecektir.   25.3.2 Yemek, yol ve giyecek giderleri:   İşçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bedel ödenmeyecek olup bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyacının karşılanması için hastaneden çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörülmeyecektir.   Yol bedeli ödenmeyecek olup firmalar bir ücret öngörmeyecektir.   Tüm personele her yıl için 2 takım kıyafet (1 takım yazlık, 1 takım kışlık olmak üzere) ayni olarak verilecektir. Her bir takım iş kıyafeti “İş elbisesi, ayakkabı ve çoraptan oluşacaktır. Sözleşme süresi boyunca her personele 2 takım kışlık, 2 takım yazlık olmak üzere toplam 4 takım kıyafet verilecektir.   25.5 Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (İki) olarak tespit edilmiştir.”, Teknik şartnamenin 7 nci maddesinin, “temizlik işçileri tek tip forma giyecek kesinlikle önlüksüz işçi çalıştırılmayacak, her bir işçi için yıllık bir yazlık ve bir kışlık olmak üzere iş elbisesi ve iş ayakkabısı verilecek ve 3 personele yıllık bir adet tulum, ayrıca müteahhit firma işçilere yaka kartı düzenleyecek ve bu kartlar baş tabiplikçe onaylandıktan sonra hastane içerisinde çalıştırılan işçilerin yakalarına taktırılacaktır. İş elbisesi, ayakkabıları ve tulumları idarenin öngördüğü renklerden model ve kalite olacaktır. Forma ücretleri firmanın hakedişinden kesilecektir.”, Yönünde düzenlendiği ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen bu iş için birim fiyat teklif mektubu eki hesap cetvelinin toplam 15 personel için 24 aylık iş süresi boyunca kişi başı aylık bedel üzerinden teklif verilmesi yönünde düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda yapılan hesaplama neticesinde 24 ay süreli personel çalıştırılması hizmetinin yerine getirilmesi için ayni giyim gideri hariç %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti 314.784,00 TL’dir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.   İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,   b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,   c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,   Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin anılan başlıklı 59 uncu maddesinde;   “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.                         (2) İhale komisyonu;                         a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,                         b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,                         c) Teklif edilen işin özgünlüğü,                         hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.                         (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.                         (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,               Yer almaktadır.   Ayrıca bu hususa ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,             79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;               İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar üzerinden işçilik hesaplama modülü kullanılarak % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır. % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, toplam asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanmayacaktır.             79.2. Personel çalışmasına dayalı hizmetlerde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderler genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.               79.3.  Asgari işçilik maliyeti;               i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret,               ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,               iii- İşveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır.               79.4. İhale komisyonu tarafından, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılayan tekliflerin malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verilmesi gerekmektedir.               79.5. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir. Bu çerçevede ihale komisyonu tarafından aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.               79.5.1. İstekliler tarafından proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda; proforma faturada proforma fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyet belirtilecek ve proforma faturaya, ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenerek tasdik anlaşması yapılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM’ ye onaylatılmış olması zorunludur. Proforma fatura veren imalatçı ise; proforma fatura ekinde, ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan birim maliyet cetveli verilecektir. Sunulan birim maliyet cetveli, mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanmış olacaktır.               79.5.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda teklifin bir bölümünü oluşturan iş kısımlarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde; söz konusu fiyat tekliflerinin ekinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan yasal defter ve belgelere uygunluğu YMM veya SMMM tarafından onaylanmış maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Söz konusu maliyet tespit raporunda, fiyat teklifi verilen işle ilgili varsa malların birim ortalama maliyetleri ile işçilik maliyetleri belirtilmelidir. Fiyat teklifinin kapsamında sadece mal bulunuyor ise; maliyet tespit raporu yerine, piyasadan alınan mallara ilişkin olarak (79.5.1) maddesinde belirtildiği şekilde proforma faturaların, fiyat teklifi veren kişinin üretici olması durumunda ise, son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan ilgili malın birim maliyet cetvelinin sunulması zorunludur.             79.5.3. İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda; söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.               79.5.4. İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulması zorunludur. Maliyet tespit raporunda üretilen mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi gerekmektedir.               79.5.5. İstekliler tarafından yapılan açıklamada, malın stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda; Vergi Usul Kanununun 182 nci maddesi gereğince tutulması gereken envanter defterinin ilgili malzeme veya mala ilişkin kısmının mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı örneğinin veya mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından hazırlanan ve onaylanan ilgili malzeme veya mala ilişkin stok tespit raporunun sunulması zorunludur. Stok tespit raporunda mükellefin yasal defter ve belgelerine uygun ilgili malzeme veya mala ilişkin birim maliyetlerin gösterilmesi zorunludur.               79.5.6. Verilecek hizmetin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; hizmetin verilme yöntemi ve kullanılacak teknolojinin, hizmet işinde sağlayacağı maliyet avantajının belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.               79.5.7. Seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gereklidir.               79.5.8. Yapılan açıklamalarda, son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin belgelendirme yapılamaması durumunda; belgelendirmede bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınabilir.               79.5.9. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderler toplamını karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.               79.6. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.               79.7. % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.               79.8. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.               79.14. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Kurumca, ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.yönünde açıklama bulunmaktadır.   İddia konusu giyim giderine ilişkin olarak idare tarafından yaklaşık maliyetin tespitinde memurlara verilecek eşyaların 2009 yılı azami birim fiyat listesi (Sümerbank) esas alınarak iş süresi boyunca 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık kıyafet için kişi başı 94 TL, 1 adet tulum için 18,00 TL olmak üzere toplam 2.820 TL+108 TL =2.828 70,00 TL bedel öngörülmüştür.   İsteklilerin ise bu gider kalemine ilişkin olarak teklif cetvellerinde yer alan kalan bedeller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
İsteklinin Adı Toplam Teklif Bedeli (TL) Giyim Gideri (TL)
1) Mafa Tem 314.784,00 Bedel Öngörülmemiştir.
2) Baybuç Tem. 314.784,00 Değerlendirme dışı
3) Gök-Alp Tem. 314.899,00 115,20
4) Ağağlu-Boğaziçi Tem 315.378,00 594,00
5) Paytem tem. 315.450,00 666,00
6) Onural tem. 316.800,00 2.016,00
7) Uğur Tem. 317.055,60 2.271,00
8) Karin Bilişim Tem. 344.160,00 Değerlendirme dışı
  İdare tarafından asgari işçilik maliyetine eşit 314.784,00 TL tutarında en düşük teklif veren Mafa Elk. Teks. Kırt. Pet. Isınma İth. İhr. Ltd. Şti.’nden 02.12.2009 tarih ve 2376 sayılı yazı ile 05.12.2009 tarihine kadar teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama talep edildiği, anılan istekli tarafından idareye, tekliflerinin Kamu İhale Kurumu işçilik modülüne göre hesaplandığı, giyim giderine ilişkin olarak ise şirket stoklarında bulunduğu gerekçesiyle bir gider öngörülmediği yönünde yazılı açıklama yapıldığı ve ekinde serbest muhasebeci mali müşavir onaylı stok tespit raporu örneğine yer verildiği ve idare tarafından da açıklamanın uygun görülerek ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin giyim giderine ilişkin olarak yazılı açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan maddelerinden 79.5.5 inci maddesine uygun olduğu ancak bu yönde bir açıklamada bulunulmuş olması giyim gideri için teklifinde herhangi bir maliyet öngörmemesi anlamına gelemeyeceğinden teklif fiyata dahil olan masraflardan giyim giderine ilişkin olarak teklifinde bir bedel öngörmeyen istekli üzerinde ihalenin bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, diğer taraftan ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi istekli ile diğer iki isteklinin de teklif bedelinde asgari işçilik maliyeti haricinde öngörülen bedellerin yaklaşık maliyete ve diğer tekliflere göre düşük olduğu tespit edildiğinden, öngörülen bedellerle bu hizmetin yerine getirilmesinde çalışacak toplam 15 personelin giyeceklerinin nasıl karşılanacağının idare tarafından sorgulanması ve sorgulama sonucunda belgeye dayalı yazılı açıklamaların dikkate alınarak ihalenin karara bağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirilmesi işleminin yerine getirilerek bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13