Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.2615

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.2615

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/UH.2615

24.08.2010 tarih ve III.H.24.93.G012/2010-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;             Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.07.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı  ve Hormon Cihazı Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serkan Sağlık Hiz. Kim. ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.08.2010 tarih ve 19856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2010 tarihli dilekçe ile

itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/057
Gündem No  : 43
Karar Tarihi : 31.08.2010
Karar No  : 2010/UH.2615

Şikayetçi:
 Serkan Sağlık Hiz. Kim. ve Med. San. Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Mahallesi 10417. Sokak No:8/2 Karatay/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği, Aşağı Kayabaşı Mah. Ünal Özgödek Cad. No:7 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.08.2010 / 19856
Başvuruya konu ihale:
 2010/100094 İhale Kayıt Numaralı "Sonuç Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı ve Hormon Cihazı Kiralama Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
24.08.2010 tarih ve III.H.24.93.G012/2010-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 26.07.2010 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı  ve Hormon Cihazı Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Serkan Sağlık Hiz. Kim. ve Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.07.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.08.2010 tarih ve 19856 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1)Başvuru konusu ihalenin hizmet alımı olarak düzenlendiği, ancak idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Sonuç karşılığı laboratuar cihazı kiralama hizmeti alımı veya kit karşılığı cihaz kiralama işidir.” düzenlemesi bulunduğu, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı olduğu, benzer iş olarak mal alımı iş deneyim belgesi istenilmesinin ihalenin iptal gerekçesi olduğu, 2)İhale üzerinde bırakılan Detay Lab. Firmasının teklif etmiş olduğu Roche marka hormon cihazının teknik şartnamenin B.1 inci maddesinde; “Niğde Devlet Hastanesi Merkez Bina Biyokimya Laboratuarına 1 adet saatte en az 160 test çalışabilen hormon cihazı kurulacaktır.” düzenlemesinde belirtilen hızı sağlayamadığı bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak: İncelemeye konu ihalenin Niğde Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından gerçekleştirilen “Sonuç Karşılığı Biyokimya Otoanalizör Cihazı ve Hormon Cihazı Kiralama Hizmeti Alımı” işi olduğu ve ihaleye 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile çıkıldığı anlaşılmıştır. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, ihale onayının 22.07.2010 tarihinde alınmasını müteakip, 22.07.2010 tarihli yazılarla dört firmanın doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, ihalenin ise 26.07.2010 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi Serkan Sağlık Hiz. Kim. ve Med. San. Tic. Ltd. Şti’nin 23.07.2010 tarihinde ihale dokümanı satın aldığı ve 26.07.2010 tarihinde ihaleye teklif verdiği, 30.07.2010 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, dilekçesinin birinci bölümündeki iddiaların dokümana yönelik olduğu tespit edilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu, ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetlerin, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğin “"başvuru ehliyeti"” başlıklı 5 inci maddesinde; istekli olabileceklerin, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar; isteklilerin, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği hükme bağlanmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında; ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamayacağı açıklamasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin birinci iddiasının ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik olduğu, mevzuata göre 26.07.2010 tarihinde gerçekleştirilen ihalede isteklinin ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunu en son ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesi olan 23.07.2010 tarihinde gerçekleştirebileceği, bu tarihten sonra ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik şikayet başvurusunda bulunulamayacağı, kamu ihale mevzuatı uyarınca ihaleye teklif sunulduktan sonra ihale dokümanına yönelik itirazların ileri sürülememesi sebebiyle reddi gerektiği sonucuna varılmıştır. 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak: Sonuç Karşılığı Hormon Cihazı Kiralama Hizmeti Teknik Şartnamesinin B1 maddesinde; “Niğde Devlet Hastanesi Merkez Bina Biyokimya Laboratuarına 1 adet saatte en az 160 test çalışabilen hormon cihazı kurulacaktır.” düzenlemesi ile, Aynı Teknik Şartnamenin “F-Kabul ve Muayene” başlıklı bölümün; “F-1-Cihaz, muayene heyetinin şartnameye uygunluğu ve sağlamlığı hakkında ikna olmasına yetecek süre ve sayıda Niğde Devlet Hastanesi’ne kurularak demonstrasyon yapılacaktır. Bu sırada kullanılacak kit ve diğer sarf malzemeleri ücret talep edilmeksizin ilgili firma tarafından temin edilecektir.             F-2-Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İhale dokümanında tekliflerin uygunluğunu değerlendirmek üzere teknik şartnameye uygunluk veya demonstrasyon yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, kabul ve muayene aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından demonstrasyon yapılacağı, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektubunun 1 inci maddesinde ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup, anlaşılıp, kabul edildiği ve imzalandığı, idarece yapılan değerlendirmede ihale üzerinde bırakılan isteklinin cihaza ilişkin sunduğu bilgilerden teknik şartnameye uymadığına ilişkin bir bilginin yer almadığının tespit edildiği,  kaldı ki teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığının muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi Bahattin  IŞIK Kurul Üyesi
 
Hakan  GÜNAL Kurul Üyesi Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi
 
Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi        

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13