Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-166

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-166

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-166

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimliğince 27.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2009/123589 İKN’li “Hastane Dışında Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak,Asya Gıda Hazır Yem. Ürt. Hiz. Tur. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarih ve 23091 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvuru dilekçesi hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan 

18.05.2010 tarih ve 2010/UH.III-1399 sayılı Karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,”Karar verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/066
Gündem No  : 77
Karar Tarihi : 18.10.2010
Karar No  : 2010/MK-166

Şikayetçi:
 Asya Gıda Hazır Yem. Ürt. Hiz. Tur. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimliği
Gündem Konusu:
 18.05.2010 tarih ve 2010/UH.III-1399 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının iptali istemiyle Biroğulları İnş. Tur. Su Ürün. Tarım Ürün. Yemek Hizm. Temz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İbrahim Tankut Oran tarafından açılan davada, Ankara 14 üncü İdare Mahkemesince verilen 21.07.2010 tarih ve E;2010/791 sayılı yürütmenin durdurulması kararını kaldıran Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.09.2010 tarih ve 2010-4082 Y. D. İtiraz nolu Kararının uygulanmasına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimliğince 27.10.2009 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2009/123589 İKN’li “Hastane Dışında Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Asya Gıda Hazır Yem. Ürt. Hiz. Tur. İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.11.2009 tarih ve 23091 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvuru dilekçesi hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan  18.05.2010 tarih ve 2010/UH.III-1399 sayılı Karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,” Karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Biroğulları İnş. Tur. Su Ürün. Tarım Ürün. Yemek Hizm. Temz. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. İbrahim Tankut Oran tarafından açılan davada Ankara 14 üncü İdare Mahkemesince verilen 21.07.2010 tarih ve E;2010/791 sayılı “yürütmenin durdurulması” niteliğindeki Kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurumunca verilen 16.08.2010 tarih ve 2010/M.K.-119 sayılı Karar ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 18.05.2010 tarih ve 2010/UH.III-1399 sayılı Kararının iptaline,    2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,” Karar verilmiştir. Ankara 14 üncü İdare Mahkemesinin 21.07.2010 tarih ve E;2010/791 sayılı Kararının kaldırılması ve yürütülmenin durdurulması iptali istemiyle Kamu İhale Kurumu tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz başvurusu hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 16.09.2010 tarih ve 2010/4082 Y. D. İtiraz nolu Karar ile; “…..   Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14/09/2009 tarihinde yayımlanan ihale ilânında, Hastane Dışında Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı ihalesinin acık ihale usulü ile yapılacağının belirtildiği ve ilân Metni'nin 4.1.1.3. maddesinde isteklilerin Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim İzin Belgesi'ni teklifleri ekinde sunacaklarının kurala bağlandığı, aynı yöndeki düzenlemeye idarî şartnamenin 7.1. maddesinin (h) bendinde de yer verildiği, anılan ihale kurallarına göre 27/10/2009 tarihinde yapılan ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı, buna karşı ihale dokümanı satın alan başka bir firma olan Asya Gıda Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun Kamu İhale Kurulu'nun 23/11/2009 gün ve 2009/UH.III-2846 sayılı kararı ile süre yönünden reddedildiği, bu işleme karşı açılan dava sonucunda Ankara 2. idare Mahkemesi'nin 18/02/2010 gün ve E: 2010/38 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına hükmedildiği, anılan kararın tebliğ edildiği Kurul tarafından işin esasına girilerek yapılan değerlendirme sonucunda işbu davaya konu karar verilerek, "Kamu ihale Genel Tebliği'nin 75.3. maddesindeki açıklamaya aykırı olarak isteklilerden teklifleri ekinde Gıda Sicil Belgesi sunmalarının istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu" gerekçesiyle ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.   İhale Mevzuatında ihaleye katılabilmek ipin gereken belge ve yeterlilik kriterleri ve istisnaları sayılmak suretiyle belirlenmiş olup, mevzuatta öngörülmeyen belgelerin veya istenilmeyen koşulların 5179 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere atıf yapılarak yeterlik kriteri veya ihaleye katılmak için istenilen belgelerin arasına dahil edilmesine olanak bulunmamaktadır.   Bu itibarla, mevzuatta aranmayacağı açıkça belirtilen Gıda Sicil Belgesinin idare Şartname ve teklif ekinde istenilmesine yönelik düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olması nedeniyle yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine ihale işlemleri ve ihale kararının iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesi ile “itirazın kabulüne, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 21.07.2010 tarih ve E;2010/791 sayılı Kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiştir. Anayasanın 138 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasında Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle; 1- Kamu İhale Kurulunun 16.08.2010 tarih ve 2010/M.K.-119 sayılı Kararının iptaline, 2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline; Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Bahattin IŞIK Kurul Üyesi Hakan GÜNAL Kurul Üyesi Kazım ÖZKAN Kurul Üyesi
Adem KAMALI Kurul Üyesi Abdullah DÜNDAR Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13