Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-163

Yeterlik Kriteri Olarak Belirtilmeyen Belgelerin Sözleşme Aşamasında İstenmesi

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-163

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-163

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 04.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Büyükşehir Belediyesi Anaarter ve Caddelerinde Otokorkuluk Yapım ve Bakım-Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin 01.04.2010 tarih ve 7603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı Kararı ile,

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

 Toplantı No  : 2010/065
Gündem No  : 45
Karar Tarihi : 11.10.2010
Karar No  : 2010/MK-163

Şikayetçi:
 Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Gündem Konusu:
 Kamu İhale Kurulunun 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı kararı hakkında, Ankara 13 üncü İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması.
Karar:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 04.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Büyükşehir Belediyesi Anaarter ve Caddelerinde Otokorkuluk Yapım ve Bakım-Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin 01.04.2010 tarih ve 7603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.04.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı Kararı ile, “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir. Davacı Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Hale Kahvecioğlu tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 12 nci İdare Mahkemesince verilen 02.09.2010 tarih ve E:2010/1171 sayılı kararda, “Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 4.2.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Bursa Büyükşehir Belediyesi Anaarter ve Caddelerinde Otokorkuluk Yapım ve Bakım-Onarım İşi" ihalesine 10 adet isteklinin katıldığı, idarece belirlenen aşırı düşük teklif sorgulamasına esas sınır değerin altında teklif veren 5 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38. maddesi çerçevesinde teklif maliyetlerine ilişkin açıklama istenildiği, bu isteklilerden 3'ünün süresinde açıklamalarını idareye sunduğu, davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması yazısında, imalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olmasına ilişkin olarak, ihale konusu malın imalat sürecinin ve yerine temini için firmalarının stoklarında bulunan hammadde ve hammaddenin işlenmesine yönelik gerekli makine ve teçhizata sahip olmaları, yıllık 30.000 ton otokorkuluk malzemesinin seri şekilde üretilebilmesi nedeniyle imalat süreçlerinin ekonomik olduğu; seçilen teknik çözümler, davacının yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullara ilişkin olarak, şirketleri bünyesinde otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri konusunda her yönüyle uzman mühendis, teknikerlerinin ve nitelikli personellerinin bulunduğu, bütün imalatlarının bilgisayar destekli ve teknolojik cihazlarla seri ve hızlı bir şekilde yapıldığı, seri montaj yapılmasının, yapım işlerinde ekonomik ve avantajlı olduğu; yapım işinin özgünlüğüne ilişkin olarak, ticaret odası faaliyet belgelerinde görüleceği üzere şirketlerinin iştigal konusunun sanayi, ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, madencilik, metallurji alanları olduğu, bu güne kadar ihalesini aldıkları işlerin iş bitirme belgeleriyle kanıtlandığı trafik güvenliği de dikkate alınarak uygulama şartnamelerine göre montaj ve demontaj çalışmalarının yapıldığı belirtilmiş olup yazı ekinde SMMM tarafından onaylanan ancak üzerinde tarih bulunmayan, ihale konusu 30 adet iş kaleminin genel olarak birim fiyatlarının yer aldığı iki sayfa maliyet tespit raporuna yer verildiği, imalatçısı olduğu mallara ilişkin teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sunduğu maliyet tespit raporunun yukarıda belirtilen Tebliğ açıklamaları doğrultusunda usulüne uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı, ihale komisyonunca, başvuru sahibi de dahil, bunlardan ikisinin aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmeyerek ihale dışı bırakıldığı, geriye kalan diğer istekli Doğa İnşaat Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamaların yeterli görülerek söz konusu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, söz konusu ihale kararına ilişkin olarak Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin 19.3.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.3.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 1.4.2010 tarih ve 7603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 1.4.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvurunun Kamu ihale Kurulu'nun 4.5.2010 gün ve 2010/UY.II-1232 sayılı kararı ile söz konusu maliyet tespit raporunda yer alan iş kalemlerinin içeriğinde bulunan saç zati bedeli, yükleme-boşaltma ve nakliye gibi alt kalemlerin maliyetlerinin belirtilmediği, diğer bir ifade ile raporda yer alan iş kalemlerinin fiyatlarına nasıl ulaşıldığının, bu fiyatların hangi maliyetlerden oluştuğunun detaylandırılmadığı ve raporun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 30 adet iş kaleminin fiyatlarının belirtilmesinden ibaret olduğu anlaşıldığından sunulan maliyet tespit raporunun içerik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedilerek aşın düşük teklif açıklamasının idarece geçerli kabul edilmemesinin mevzuata uygun olduğuna karar verildiği anlaşılmaktadır.   Uyuşmazlık konusu Kamu İhale Kurulu Kararında; maliyet tespit raporunda yer alan iş kalemlerinin içeriğinde bulunan saç zati bedeli, yükleme-boşaltma ve nakliye gibi alt kalemlerin maliyetlerinin belirtilmediği, diğer bir ifade ile raporda yer alan iş kalemlerinin fiyatlarına nasıl ulaşıldığının, bu fiyatların hangi maliyetlerden oluştuğunun detaylandırılması gerektiği belirtilmişse de, yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.6. maddesinin (ç) fıkrasında; İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği mallara dayandırması durumunda; mükellefin tasdik anlaşması yaptığı YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı, son geçici vergi beyanname dönemine ait üretim konusu mala ilişkin maliyet tespit raporunun sunulmasının zorunlu olduğu düzenlemesine yer verilmiş, ancak birim maliyet cetvelinde söz konusu malların üretim aşamasındaki girdileri için ayrı ayrı maliyet bilgisine yer verilmesi gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmemiştir.   Bu durumda; davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği yanıtlarında, ihale konusu 30 adet iş kaleminin genel olarak birim fiyatlarının yer aldığı iki sayfa maliyet tespit raporuna yer verildiği, imalatçısı olduğu mallara ilişkin teklif bileşenlerinin maliyetini tevsik etmek üzere sunduğu maliyet tespit raporunun yukarıda belirtilen Tebliğ açıklamaları doğrultusunda usulüne uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı açık olup, söz konusu tebliğde birim maliyet cetvelinde söz konusu malların üretim aşamasındaki girdileri için ayrı ayrı maliyet bilgisine yer verilmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden, maliyet tespit raporunda yer alan iş kalemlerinin içeriğinde bulunan saç zati bedeli, yükleme-boşaltma ve nakliye gibi alt kalemlerin maliyetlerinin belirtilmediği, diğer bir ifade ile raporda yer alan iş kalemlerinin fiyatlarına nasıl ulaşıldığının, bu fiyatların hangi maliyetlerden oluştuğunun detaylandırılmadığı ve raporun birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 30 adet iş kaleminin fiyatlarının belirtilmesinden ibaret olduğundan, maliyet tespit raporunun içerik olarak uygun olmadığı gerekçesiyle başvurusunun reddedilerek aşırı düşük teklif açıklamasının idarece geçerli kabul edilmemesinin mevzuata uygun olduğu yönündeki Kamu İhale Kurulu Kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklifine ilişkin olarak, 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda yer alan tespitler çerçevesinde, anılan istekli tarafından sunulan maliyet tespit raporunda tarih bulunmamasına ilişkin eksikliğin tamamlatılmasına yönelik İdarece işlem yapılarak söz konusu eksiklik istekli tarafından giderilir ve İdarece anılan belge kamu ihale mevzuatına göre değerlendirilerek uygun bulunur ise Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasının mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulu’nca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle, 1) Kamu İhale Kurulu’nun 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı Kararının (A) Bendinin anılan mahkeme kararının gerekçelerinde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilen bölümleri ile “Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen istekli olan Doğa İnş. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine ” ilişkin bölümü ve “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin hüküm fıkrasının iptaline, 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklifine ilişkin olarak, 04.05.2010 tarih ve 2010/UY.II-1232 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı’nda yer alan tespitler çerçevesinde, anılan istekli tarafından sunulan maliyet tespit raporunda tarih bulunmamasına ilişkin eksikliğin tamamlatılmasına yönelik İdarece işlem yapılarak söz konusu eksiklik istekli tarafından giderilir ve İdarece anılan belge kamu ihale mevzuatına göre değerlendirilerek uygun bulunur ise Alka Sanayi İnş. ve Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınması, anılan Kurul Kararının (B) Bendi gereği Doğa İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine, Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Bahattin  IŞIK Kurul Üyesi Hakan  GÜNAL Kurul Üyesi Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi
 
Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi    

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13