Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-137

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-137

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-137

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.04.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/26364 İKN'li “Ameliyathane Örtüleri Alımı”  mal alımı ihalesine ilişkin olarak; ihale yetkilisinin 01.06.2009 tarihli iptal işlemi hakkındaki Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Tic. ve San. A. Ş.’nin 22.06.2009 tarih ve 14529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru hakkında Kamu İhale Kurulunca verilen 29.06.2009 tarih ve 2009/UM.III-1778 sayılı karar ile; “4734 sayılı

Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 103
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-137

Şikayetçi:
 Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Tic. ve San. A. Ş.
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği
Gündem Konusu:
 29.06.2009 tarih ve 2009/UM.III-1778 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Tic. ve San. A. Ş. vekili Av. Yelda Bilal tarafından açılan davaya ilişkin olarak Ankara 3. İdare Mahkemesinin “Dava konusu işlemin iptaline” yönündeki 21.07.2010 tarih ve E;2009/1304, K;2010/1141 sayılı kararı yönünde işlem tesis edilmesi.
Karar:
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.04.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/26364 İKN'li “Ameliyathane Örtüleri Alımı”  mal alımı ihalesine ilişkin olarak; ihale yetkilisinin 01.06.2009 tarihli iptal işlemi hakkındaki Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Tic. ve San. A. Ş.’nin 22.06.2009 tarih ve 14529 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru hakkında Kamu İhale Kurulunca verilen 29.06.2009 tarih ve 2009/UM.III-1778 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden başvurunun reddine,” karar verilmiştir. Seta Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama Tic. ve San. A.Ş.  tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 30.12.2009 tarih ve E;2009/1304 sayılı kararı ile; “…ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği ortada iken, doğrudan Kamu ihale Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulunca incelenemeyeceği çok açıktır.    Bu durumda; Kamu İhale Kurulu'nun karar verebileceği bir itirazın, bulunmamasına karşın ilgiliye bu yönde bir yanıt verilmesi gerekirken bu itirazla ilgili olarak alınan dava konusu kararda hukuka uyarlık görülmemektedir” gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine anılan Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurulunca alınan 02.03.2010 tarih ve 2010/MK-21 sayılı karar ile; “1-Kamu İhale Kurulunun 29.06.2009 tarih ve 2009/UM.III-1778 sayılı Kararının iptaline,             2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddine, ” karar verilmiştir. Daha sonra, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.12.2009 tarih ve E;2009/1304 sayılı kararına Kurumca Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz başvurusuna ilişkin olarak anılan mahkeme tarafından verilen 10.03.2010 tarih ve Y.D.İtiraz No:2010/1067 sayılı karar ile; “…..   Dava konusu olayda; uyuşmazlık konusu ihalenin dava dosyasında mevcut, ihaleyi,yapan idarenin ihale yetkilisince iptal edilmesine ilişkin 01.06.2009 gün ve 6439 sayılı işlemde ve davalı kurum savunmasında ihalenin yapılan itiraz üzerine iptal edildiğinin belirtildiği bu itibarla yukarıda yer alan yasal düzenleme uyarınca itiraz üzerine iptal edilen ihaleye karşı doğrudan doğruya davalı kuruma İhale iptal kararının davacıya tebliğ edilmiş sayıldığı 10.06.2009 tarihinden itibaren 5 günlük süre içerisinde başvuruda bulunulması gerekirken önce 15.06.2009 tarihinde İhaleyi yapan idareye itiraz edilip 22.06.2009 tarihinde de davalı Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile Ankara 3. İdare Mahkemesince verilen 30.12.2009 tarihli E:2009/1304 sayılı kararının kaldırılmasına ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup Bölge İdare Mahkemesinin belirtilen kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurulunca alınan 11.05.2010 tarih ve 2010/MK-60 sayılı karar ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 02.03.2010 tarih ve 2010/MK-21  sayılı Kararının iptaline,   2-Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine,” karar verilmiştir.   Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 10.03.2010 tarih ve Y.D.İtiraz No:2010/1067 sayılı kararı sonrasında, aynı davanın esasına ilişkin olarak Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 21.07.2010 tarih ve E;2009/1304, K;2010/1141 sayılı kararı ile; “…..   Dosyanın incelenmesinden; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 09.04.2009 tarihinde gerçekleştirilen “Ameliyathane Örtüleri Alımı İhalesi” üzerinde kalan davacı şirket tarafından ihaleye konu işin 3. Kalemi olan “Genel Cerrahi Örtü seti” alımının ihale yetkilisince 01.06.2009 tarihinde iptal edilmesi üzerine,15.06.2009 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuru ile ilgili olarak alınmış herhangi bir karar bulunmaksızın 22.06.2009 tarihinde bu sefer davalı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvurunun 4734 Kanun ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereği “Genel Cerrahi Örtü Seti” alımının iptal edildiğinin iadeli taahhütlü olarak bildirildiği 03.06.2009 tarihinden itibaren davacının tebellüğ edilmiş sayılacağı 10.06.2009 tarihinden itibaren beş gün içerisinde itirazen şikayet başvurusunun yapılmadığı gerekçesiyle dava konusu 29.06.2010 tarih ve 2009/UM.III-1778 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, başvurunun süre yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.   Uyuşmazlıkta; yukarıda yer verilen 4734 sayılı Kanunun 56. Maddesinde yer alan düzenleme kapsamında ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanların itirazen şikayete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunabileceği ortada iken, doğrudan Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurumunca incelenemeyeceği açıktır. Bu durumda; Kamu İhale Kurulunun karar verebileceği bir itirazın bulunmamasına karşın ilgiliye bu yönde bir yanıt verilmesi gerekirken bu itirazla ilgili olarak alınan dava konusu kararda hukuki uyarlık görülmemektedir.” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen mahkeme kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle; 1- Kamu İhale Kurulunun 11.05.2010 tarih ve 2010/M.K-60 sayılı Kararının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun görev yönünden reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi
 
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13