Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-135

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-135

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-135

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, 18.11.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha) ihalesine ilişkin olarak, Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı kararı ile;  “1) Şikayetçinin, başvuruya konu ihalede, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı anlaşıldığından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,” karar verilmiştir.

 Anılan Kurul kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 15.09.2006 tarih ve E:2006/1855 sayılı kararı ile; “Yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, bunun üzerine anılan mahkeme kararına karşı davacı tarafından yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesinin 15.11.2006 tarih ve Y.D İtiraz No:2006-4295 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 80
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-135

Şikayetçi:
 Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Gündem Konusu:
 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı Kurul Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.10.2007 tarih ve E:2006/1855, K:2007/1872 sayılı kararının temyiz edilmesi sonucu Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı “İdare mahkemesi kararının bozulması” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, 18.11.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Kırcasalih Tarım Reformu Projesi II. Kısım (22.891 Ha) ihalesine ilişkin olarak, Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı kararı ile;  “1) Şikayetçinin, başvuruya konu ihalede, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı anlaşıldığından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, 2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,” karar verilmiştir. Anılan Kurul kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle, Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 15.09.2006 tarih ve E:2006/1855 sayılı kararı ile; “Yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, bunun üzerine anılan mahkeme kararına karşı davacı tarafından yapılan itiraz Bölge İdare Mahkemesinin 15.11.2006 tarih ve Y.D İtiraz No:2006-4295 sayılı kararı ile reddedilmiştir. Daha sonra Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.10.2007 tarih ve E:2006/1855, K:2007/1872 sayılı kararı ile, “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup, anılan kararın uygulanmasını sağlamak üzere Kurul tarafından alınan 05.11.2007 tarih ve 2007/M.K.-125 sayılı Karar ile; “1- 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı Kurul kararının iptaline, 2- Gözlem Müh. Müt. Planlama ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin inceleme yapılmasına” karar verilmiştir.               Mahkeme kararı doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde alınan 21.01.2008 tarih 2008/UY.Z-338 sayılı Kurul Kararı ile; “1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, 2- Mevzuata aykırı düzenlenen, Mart 2005 tarihli “Kırcasalih Tarım Reformu Projesi Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri” işine ilişkin iş durum belgesinin iptal edilmesi hususunun, belgeyi düzenleyen Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bildirilmesine” karar verilmiştir.   Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.10.2007 tarih ve E:2006/1855, K:2007/1872 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının Kurumumuzca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 13. Dairesi tarafından 11.02.2008 tarih ve E:2007/15200 sayılı karar ile “idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş, daha sonra 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararı ile;   Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, ihalelere teklif veren ortak girişimlerin, bir tüzel kişiliğe sahip olmamaları nedeniyle, bütün ortakların birlikte hareket etmeleri veya kendisine yönetim görevi verilen ortağın (pilot ortak) ortaklığın nam ve hesabına hareket etmesi gerekmekte olup, ortak girişim üyelerinden birinin vekâletname olmaksızın kendiliğinden diğerlerini temsil edememesi, diğerleri adına işlem yapma yetkisine sahip olamaması karşısında, herhangi bir ortak girişimin özel ortağının tek başına, ihaleyi yapan idareye ve davalı Kurum'a şikâyet/itirazen şikâyet yollarına gidebilmesi mümkün olmadığından, dava konusu ihaleye teklif veren iş ortaklığının özel ortağı olan davacı şirketin, ortak girişimi temsil etme hususunda pilot ortak olan Genya Mühendislik Ltd. Şti tarafından verilmiş herhangi bir yetkisi olmaması sebebiyle tek başına şikâyet/itirazen şikâyet yoluna gidebilme imkânı bulunmamasına rağmen, dava konusu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine iş ortaklığını temsilen yapmış olduğu itirazen şikâyet başvrusunun, iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi görüşle dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.gerekçesi ile “İdare mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir. Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28. maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararının uygulanmasını teminen; 1.05.11.2007 tarih 2007/M.K.-125 sayılı Kurul Kararı ile 21.01.2008 tarih 2008/UY.Z-338 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Danıştay 13. Dairesinin 07.04.2010 tarih ve E:2007/15200, K:2010/3017 sayılı kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 13.02.2006 tarih ve 2006/UY.Z-392 sayılı karar uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13