Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No 2010/MK-134

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No 2010/MK-134

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No 2010/MK-134

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 27.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 26.03.2010 tarih ve 7105 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 12.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-1099 sayılı kararı ile; “1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem

belirlenmesine,2) İhale üzerinde bırakılan On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elekt. Gıda Ürün. Bilg. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim giderine ilişkin sunduğu proforma faturaya esas teşkil eden belgelerde yer alan fiyatların vergi incelenmesinde dikkate alınmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesine” karar verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 79
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-134

Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş.
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği
Gündem Konusu:
 12.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-1099 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 12.07.2010 tarih ve E:2010/699 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 27.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2010 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin 26.03.2010 tarih ve 7105 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nun 12.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-1099 sayılı kararı ile; “1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, 2) İhale üzerinde bırakılan On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elekt. Gıda Ürün. Bilg. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin giyim giderine ilişkin sunduğu proforma faturaya esas teşkil eden belgelerde yer alan fiyatların vergi incelenmesinde dikkate alınmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesine” karar verilmiştir. Davacı On İlaçlama Sağ. Hizm. İnş. Elekt. Gıda Ürün Bilg. Tem. Him. İns. Kayn. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 12.07.2010 tarih ve E:2010/699 sayılı karar ile; "… Dosyanın incelenmesinden; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 27.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan, "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmet Alımı İhalesine 7 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bununla birlikte, ihale komisyonunca teklif bedeli en düşük ilk 5 firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği ve ihaleyi yapan idarenin 28.01.2010 tarihli aşırı düşük teklif açıklama istemli yazılarında, "...ihale komisyonunca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 38.maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği ilgili bölümü gereğince teklif bileşenleri olarak işçilik, yol. giyim ile açıklama yapmanız ve tevsik edici belgeler ..." sunulması gerektiğinin ifade edildiği, bunun üzerine, başlangıçta yapılan tüm aşırı düşük teklif açıklamalarının ihale komisyonunca yeterli bulunduğu ancak yapılan şikayet başvurusu neticesinde YNR Grup Taah. Trzm. Hiz. ve İşl. Tic. San. Ltd. Şti.'nin teklif bedelinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik düzeltici işlem tesis edildiği, bunun sonucunda da ihalenin geçerli en düşük teklifi sunmuş olan davacı şirket üzerinde bırakıldığı, Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turz. San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucu davalı idarece ihale üzerinde bırakılan davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sunduğu proforma faturanın tarihi dikkate alındığında, sunulan faturanın son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı anlaşıldığından bahisle davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu teklifinin detayına ilişkin belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi anlamında istenilen şartları taşımadığı ve bu doğrultuda açıklamasının yeterli kabul edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılarak ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu ileri sürülerek, ihale üzerinde bırakılan davacı şirket ile Sivas Bil. Eğt. Oğr. Bey. Eş. Tar. Tur. Taah. Tem. Med. Tic. San. A.Ş.'nin tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi üzerine iş bu bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda; davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; toplam işçilik maliyetini 2.267.476,93 TL (%3 dahil) olarak hesapladığı, buna ek olarak işçilik açıklama tablosu ve işçilik hesaplama modülü çıktılarını sunduğu, toplam yol bedeli olarak 212.300,22 (%3 dahil) TL öngörüldüğü ve buna ilişkin yol ücreti hesaplanmasına yönelik açıklama ile İETT yolcu taşıma tarifelerini gösterir bir tablonun sunulduğu, ihale dokümanında belirtilen giyim maliyetini tevsik amacıyla Cönger İş Güvenliği firmasından alınmış 25.01.2010 tarihinde düzenlenmiş bir proforma faturanın sunulduğu ve söz konusu faturada toplam 1206 adet giyim malzemesi için 659,28 TL bedel öngörüldüğü, proforma faturaya ek olarak ihale dokümanında istenilen kıyafetlerin birim maliyetlerini gösterir SMMM onaylı birim fiyat ortalama maliyet çizelgesi ile yine SMMM tarafından onaylanmış 30.12.2009 tarihinde düzenlenmiş ilgili mala ilişkin bir alış faturası ile 31.12.2009 tarihinde düzenlenmiş bir satış faturasının da sunulduğu, proforma faturayı düzenleyen firmaya ilişkin kapasite raporu, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi belgelere de yer verildiği ve 12.38 TL firma karı öngörüldüğü, anlaşılmıştır. Bu durumda, davacı şirketin 27/01/2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesi uyarınca Cönger İş Güvenliği firmasından alınmış 25.01.2010 tarihinde düzenlenmiş bir proforma faturayı sunduğu ve söz konusu proforma faturaya ek olarak ihale dokümanında istenilen kıyafetlerin birim maliyetlerini gösterir SMMM onaylı birim fiyat ortalama maliyet çizelgesi ile yine SMMM tarafından onaylanmış 30.12.2009 tarihinde düzenlenmiş ilgili mala ilişkin bir alış faturası ile 31.12.2009 tarihinde düzenlenmiş bir satış faturasını da sunduğu, bu anlamda davacı şirketin yukarıda anılan mevzuata uygun olarak proforma faturaya ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneğini de ekleyerek gerekli şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, davalı idare tarafından proforma faturanın tarihi dikkate alınarak proforma faturanın son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığından bahisle tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…" gerekçesi ile "yürütmenin durdurulmasına" karar verilmiştir. 2709 sayılı T.C. Anayasasının 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Açıklanan nedenlerle; Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 12.07.2010 tarih ve E:2010/699 sayılı kararın uygulanması için; 1) Kamu İhale Kurulunun 12.04.2010 tarih ve 2010/UH.I-1099 sayılı Kararının A kısmının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13