Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-132

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-132

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-132

Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 13.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/91884 İKN'li 16 Derslikli Saltukova İlköğretim Okulu Yapımı İşi ihalesine ilişkin olarak, Berat İnşaat Mad. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 16.11.2009 tarihli ve 2009/UY.I-2799 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine ve 11.12.2003 tarihli iş deneyim belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen

Kozlu Belediye Başkanlığı’na bildirim yapılmasına” karar verilmiştir.

 Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 77
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-132

Şikayetçi:
 Berat İnşaat Mad. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 Zonguldak İl Özel İdaresi
Gündem Konusu:
 16.11.2009 tarih ve 2009/UY.I-2799 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 26.05.2010 gün ve E:2009/1925 K:2010/901 sayılı “davanın reddine” yönelik kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 13.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2009/91884 İKN'li 16 Derslikli Saltukova İlköğretim Okulu Yapımı İşi ihalesine ilişkin olarak, Berat İnşaat Mad. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 16.11.2009 tarihli ve 2009/UY.I-2799 sayılı kararı ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine ve 11.12.2003 tarihli iş deneyim belgesinin iptali için belgeyi düzenleyen Kozlu Belediye Başkanlığı’na bildirim yapılmasına” karar verilmiştir. Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Berat İnş. Mad. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Emine Çelebioğlu tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 15.01.2010 tarih ve E:2009/1925 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi üzerine, davacı vekili tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 10.02.2010 tarihli Y.D. İtiraz No:2010/657 sayılı kararı ile “itirazın kabulüne ve yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiş olup, anılan kararın uygulanmacı amacıyla alınan 18.05.2010 tarih ve 2010/MK-65 sayılı Kurul Kararı ile, “1- 16.11.2009 tarih ve 2009/UY.I-2799 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine, 3- Kararın bir örneğinin belgeyi düzenleyen Kozlu Belediye Başkanlığı’na bildirilmesine” karar verilmiştir. Bu defa Ankara 8. İdare Mahkemesinin 26.05.2010 gün ve E:2009/1925 K:2010/901 sayılı kararı ile, “…Dava dosyasının incelenmesinden; Zonguldak İl Özel idaresi tarafından 13.08.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "16 Derslikli Saltukova İlköğretim Okulu Yapımı işi" ihalesiyle ilgili olarak ihaleyi yapan idarenin 10.11.2009 günlü, 7970 sayılı yazısında; 25.08.2009 tarihinde 1 no'lu ihale komisyon kararı ile adı gecen işin davacı şirkete ihale edildiği, ihale kararının istekli firmalara 27.08.2009 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile gönderilmesi üzerine ihaleye katılan istekli firmalardan Erol Yaşa tarafından 08.09.2009 tarihinde işin ihale edildiği davacı şirketin iş bitirme belgesinin geçersiz olduğu ile ilgili başvuruda bulunulduğu, İdarece, 10.09.2009 tarihli ve 6567 sayılı olur ile oluşturulan komisyona konuyu inceleme ve sonuçlandırma görevi verildiği, anılan Komisyon tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda; itirazın incelenmesi neticesinde iş bitirme belgesini veren makam olan Kozlu Belediye Başkanlığından iş bitirme belgesinin teyidine yönelik Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda ilgili belgelerin Belediyeden istenilmesine karar verildiği, ancak 10.09.2009 tarihinde ihalesi yapılan Kdz. Ereğli Gökçeler İlköğretim Okulu ikmal inşaatı ihalesinde aynı iş bitirme belgesinin kullanılması nedeniyle bu iş bitirme belgesinin sorgulanması amacıyla Kozlu Belediyesinden ve iş bitirme belgesi sahibi firmadan istenilen evrakların gelmesi için bu evrakların Saltukova İlköğretim Okulu ihalesine yapılan itirazla ilgili olduğu için bir daha istenmeden gelen cevaba göre işlem yapılmasına karar verildiği, bunun üzerine Kozlu Belediye Başkanlığının 14.09.2009 tarih ve 1340 sayılı yazılan ve Berat inşaat Mad. Nak. Tar. San. Tic. Ltd. Şti.' nin 15.09.2009 tarih ve 7640 kayıt numarası ile kayda alınan yazıları ve ekleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde itiraz edilen iş bitirme belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. maddesinde belge düzenleme koşullarına, 45. maddesinin (b) bendinde belirtilen yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme olmaması ve belgeyi veren Belediye Başkanlığı yazılarından ve müteahhit firmanın cevaplarından da anlaşılacağı üzere yapı sahibi ve müteahhidin aynı kişi olması nedeniyle bu belgenin geçersiz sayılmasına karar verildiğinin bildirilmesi üzerine, 16.09.2009 tarihinde ihale yetkilisinin kararıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54. maddesinin 10. fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlemek üzere yeniden ihale kararı alınması yönündeki kararına binaen 16.09.2009 tarihinde ihale komisyonu toplanarak davacı şirketin iş bitirme belgesinin geçersiz olması nedeniyle ihale dışı bırakıldığı, yeniden yapılan hesaplamaya göre müteahhit Erol Yaşa'nın da aşırı düşük seviyesinde teklif verdiği görüldüğünden bu firmadan 16.09.2009 tarih ve 6700 sayılı yazı ile aşırı düşük sorgulaması ve savunmasının istendiği, ilgilinin süresinde yazılan yazıya cevap vermemesi üzerine 24.09.2009 tarihinde toplanan ihale komisyonunca 2 no'lu kararla işin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Çalışkaner İnşaat Tur. San. Tic. Ltd. Şti.' ne ihale edilmesine karar verildiği, 28.09.2009 tarihinde ihaleye katılan tüm firmalara iadeli taahhütlü olarak postaya verilmek suretiyle ihale sonucunun bildirildiğinin belirtildiği, davacı şirketin 5.10.2009 tarihinde, ihale komisyonunun iş bitirme belgesini geçersiz sayamayacağı ile ilgili yaptığı itirazın idarece 13.10.2009 tarih ve 7302-0465 sayılı yazısıyla reddedilmesi üzerine davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikayet başvurusunun dava konusu kurul kararıyla reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. ……… Dava konusu olayda, davacı şirketin dava konusu ihalede, 11.12.2003 tarihli Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen 2002 yılı birim fiyatı itibariyle 466.936,47 TL belge tutarlı iş deneyim belgesini (Yüklenici iş bitirme) sunduğu, anılan belgede işin adının "Özel yurt bina inşaatı" olduğu, hem yüklenicinin hem iş sahibinin davacı şirket olarak belirtilmesi nedeniyle iş deneyim belgesinin "Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme" şartını taşımadığı tespit edildiğinden idarece kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Bu duruma göre, davacı şirket tarafından sunulan 11.12.2003 tarihli iş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olmasından dolayı bir sözleşmeye dayanmaması nedeniyle anılan belgenin kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmış olup, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir…” gerekçesi ile “davanın reddine” karar verilmiştir. Anayasanın 138. maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Açıklanan nedenlerle; Ankara 8. İdare Mahkemesinin 26.05.2010 gün ve E:2009/1925 K:2010/901 sayılı kararının uygulanması için; 1) Kamu İhale Kurulunun 18.05.2010 tarih ve 2010/MK-65 sayılı kararının iptaline, 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13