Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-131

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-131

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-131

Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.06.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "2006 Yılı 155 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (98,99,110,111,116,141,144,145,146. Kalemler)" ihalesine ilişkin olarak 'ın 08.09.2006 tarih ve 27477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulu'nun 22.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı Kararıyla ile, "1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin

21 'inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,2) Aynı yönetmeliğin 28 'inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,3) İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koymadığından incelemenin İdarece yapılmasına "Karar verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 29
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-131

Şikayetçi:
 Gökhan Yıldız'ın vekili Av.Bülent Yılmaz
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği
Gündem Konusu:
 Kamu İhale Kurulunun 22.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 13 üncü Dairesince verilen; Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 14.03.2007 tarih ve E:2006/2549, K:2007/669 sayılı kararının bozulmasına ilişkin işlem tesis edilmesi
Karar:
Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.06.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "2006 Yılı 155 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (98,99,110,111,116,141,144,145,146. Kalemler)" ihalesine ilişkin olarak 'ın 08.09.2006 tarih ve 27477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulu'nun 22.12.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı Kararıyla ile, "1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 'inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, 2) Aynı yönetmeliğin 28 'inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, 3) İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koymadığından incelemenin İdarece yapılmasına " Karar verilmiştir. Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Gökhan Yıldız tarafından açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi 22.12.2006 gün ve E:2006/2549 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdiği, söz konusu karara karşı davacı vekili tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunması üzerine; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 07.02.2007 gün ve Y.D. İtiraz No:2007/495 sayılı kararıyla, "İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve usulüne uygun verilmeyen itiraz dilekçesinin incelenmeksizin reddine olanak sağlayan bir usule yer verilmemesi karşısında , itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Yönetmelikle giderilmesinin hukuki dayanağının olmadığı açıktır, "gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 07.02.2007 gün ve Y.D. İtiraz No:2007/495 sayılı kararının uygulanmasını teminen; Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/MK-21 sayılı kararı ile; "7- 02.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında yer verilen gerekçeler doğrultusunda başvurunun itirazen şikayet olarak incelenmesine" karar verilmiştir. İtirazen şikayet başvurusunun esastan incelenmesi sonucunda Kurul tarafından 12.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1322 sayılı Karar ile; "1) 4734 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına; 2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale kontrol tutanağındaki çelişki ile ilgili değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine, " karar verilmiştir. Daha sonra; Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 14.03.2007 tarih ve E:2006/2549, K:2007/669 sayılı karar ile davanın reddine karar verilmesi üzerine, söz konusu Kararın uygulanmasını teminen, 21.05.2007 tarih ve 2007/MK-54 sayılı Karar ile; "1- 12.03.2007 tarih ve 2007/MK-21 sayılı Kurul Kararı ile, 12.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1322 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2-  İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 'inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına, 3-  Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale kontrol tutanağındaki çelişki ile ilgili tespit edilen mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirilme yapılmak, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere kararın Sağlık Bakanlığına bildirilmesine, " karar verilmiştir. Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 14.03.2007 tarih ve E:2006/2549, K:2007/669 sayılı karara karşı davacı Gökhan Yıldız'ın vekili Av. Bülent Yılmaz tarafından Danıştay 13. Dairesine temyiz yoluna başvurulmuştur. Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay 13. Dairesince verilen 07.04.2010 tarih ve E::2007/9717, K:2010/3011 sayılı kararı ile; "4734 sayılı Yasadaki yukarıda yer alan düzenlemeler uyarınca, Kamu İhale Kurulu, uygulamayı yönlendirmek görevinin yanı sıra Kamu İhale Kanununun temel ilkeleri olan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasının da bir gereği olarak, itirazen şikâyetlerde şikayetçinin iddiaları ile de bağlı olmaksızın ihale işlemlerini ve kararını her yönüyle mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, Yasa'nın 56. maddesinin 2.fıkrasındaki kararlardan birini almakla zorunlu bulunmaktadır. İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulu'nun hangi kararlan alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca Yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır. Dosyanın incelenmesinden; Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından, 20.06.2006 açık ihale usulü ile yapılan "2006 Yılı 155 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (98.,99.,110.,111.,116.,141.,144.,145.,146. Kalemler)" ihalesine ilişkin olarak davacının vekil aracılığıyla yaptığı şikâyet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyette bulunulması üzerine, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerden vekâletnamede, baro pulunun bulunmadığından bahisle, anılan eksikliğin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca 10 gün içinde giderilmesi gerektiğine ilişkin 11.09.2006 tarih ve 10052 sayılı Kurum yazısının davacı vekiline 14.09.2006 tarihinde tebliğ edildiği, bu eksikliğin davacı tarafından 26.09.2006 tarihinde Kurum kaydına giren 22.09.2006 tarihli dilekçe ile giderilmesi üzerine de, KuruVun 02.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı kararı ile eksikliğin süresi içinde tamamlanmadığından bahisle davacının başvurusunun reddedildiği anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen nedenlerle itirazın incelenmesini ortadan kaldıran söz konusu kararda 4734 sayılı Kanun'a uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca davacının temyiz isteminin kabulüne, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 14.03.2007 tarih ve E:2006/2549, K.2007/669 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine 07.04.2010 tarihinde    Oybirliğiyle karar verildi." şeklinde gerekçe belirtilerek anılan mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir. Anayasanın 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle, 1) Kamu İhale Kurulu'nun 21.05.2007 tarih ve 2007/MK-54 sayılı Kararının iptaline, 2) 12.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1322 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına; Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKAN Kurul Üyesi Adem  KAMALI Kurul Üyesi Abdullah  DÜNDAR Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13