Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-129

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-129

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-129

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.09.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Göz Servislerine Yıllık 16 Kalem Malzeme Alımı İhalesinin 12 nci Kalemine” ilişkin olarak Megapol-Med Özel Sağlık Hiz. ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kararı ile; “Başvurunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir.

Söz konusu kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve E:2008/651 K:2008/2001 sayılı kararı ile ihalenin 12 nci kalemine ilişkin Kurul kararının iptaline karar verilmiş ve bu karara ilişkin 18.12.2008 tarih ve  2008/M.K.-154 sayılı kararda;“1) 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kurul Kararının iptaline,

 Toplantı No  : 2010/056
Gündem No  : 27
Karar Tarihi : 23.08.2010
Karar No  : 2010/MK-129

Şikayetçi:
 Megapol-Med Özel Sağlık Hiz. ve Malz. Tic. Ltd. Şti.
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği
Gündem Konusu:
 Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kurul Kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 30.10.2008 tarih ve E:2008/651 K:2008/2001 sayılı iptal kararına karşı Danıştay 13. Dairesinin 03.03.2010 tarih ve E:2009/422, K:2010/1867 sayılı kararına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 25.09.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Göz Servislerine Yıllık 16 Kalem Malzeme Alımı İhalesinin 12 nci Kalemine” ilişkin olarak Megapol-Med Özel Sağlık Hiz. ve Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kararı ile; “Başvurunun uygun bulunmadığına” karar verilmiştir. Söz konusu kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30.10.2008 tarih ve E:2008/651 K:2008/2001 sayılı kararı ile ihalenin 12 nci kalemine ilişkin Kurul kararının iptaline karar verilmiş ve bu karara ilişkin 18.12.2008 tarih ve  2008/M.K.-154 sayılı kararda; “1) 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kurul Kararının iptaline,                2) Anılan Mahkeme Kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ihalenin 12 nci kalemine ilişkin olarak Megapol-Med Özel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. ve BMT Bueromed Med. firmalarının teklifleri de değerlendirmeye alınarak, tekliflerin değerlendirme aşaması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,” karar verilmiştir. Bu kez Danıştaya yapılan temyiz başvurusunun incelenmesi sonucunda; Danıştay 13. Dairesinin 03.03.2010 tarih ve E:2009/422, K:2010/1867 sayılı Kararı ile; “Bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-d maddesi uyarınca dava dilekçesinin, 30 gün içerisinde 11/02/2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali için ayrı, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince yapılan ihalenin iptali istemi için ayrı dilekçe ile dava açılmak üzere reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına geçilerek yalnızca Kamu İhale Kurulu kararının iptaline karar veren İdari Mahkemesi kararında Usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle; Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30/10/2008 tarih ve E:2008/651, K:2008/2001 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan İdari Mahkemesine gönderilmesine.” şeklinde karar verilmiştir. 2709 sayılı T.C. Anayasasının 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 maddesinde; Danıştay veya İdari Mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Açıklanan nedenlerle; 1) Kamu İhale Kurulunun 18.12.2008 tarih ve  2008/M.K.-154 sayılı Kararının iptaline, 2)  Kamu İhale Kurulunun 11.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-639 sayılı Kararı gereğince “Başvurunun uygun bulunmadığına”  Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜLBaşkan
 
Ali Kemal  AKKOÇII. Başkan Hicabi   ECEKurul Üyesi Ali  KAYAKurul Üyesi
 
Kazım  ÖZKANKurul Üyesi Adem  KAMALIKurul Üyesi Abdullah  DÜNDARKurul Üyesi
 
        
 

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13