Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-118

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-118

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2010/MK-118

Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 08.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2009/178519 İKN’li “Uşak Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimlerinde Yangın Alarm ve Yangın Söndürme Sistemlerinin Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Işıl Elektrik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.03.2010 tarih ve 4645 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvuru dilekçesi hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan  23.03.2010 tarih ve 2010/UY.III-836 sayılı Karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin

onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,”Karar verilmiştir.

Toplantı No  : 2010/055
Gündem No  : 1
Karar Tarihi : 16.08.2010
Karar No  : 2010/MK-118

Şikayetçi:
 Uşak Devlet Hastanesi
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi
Gündem Konusu:
 23.03.2010 tarih ve 2010/UY.III-836 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına ilişkin Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.10.2010 tarih ve E;2010/545 sayılı yürütmenin durdurulması kararını kaldıran Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 08.07.2010 tarih ve 2010/3117 Y. D. İtiraz Nolu kararının uygulanmasına ilişkin işlem tesis edilmesi.
Karar:
Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliğince 08.01.2010 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2009/178519 İKN’li “Uşak Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimlerinde Yangın Alarm ve Yangın Söndürme Sistemlerinin Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, Işıl Elektrik İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.03.2010 tarih ve 4645 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvuru dilekçesi hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan  23.03.2010 tarih ve 2010/UY.III-836 sayılı Karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” Karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Form Teknik Sön. Sis. Ltd. Şti. vekili Av. Atilla İnan tarafından açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesince 09.06.2010 tarih ve E;2010/545 sayılı Karar ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmesi üzerine anılan Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 05.07.2010 tarih ve 2010/MK-92 sayılı Karar ile; “1- Kamu İhale Kurulunun 23.03.2010 tarihli ve 2010/UY.III-836 sayılı Kararının iptaline,   2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun reddine,” Karar verilmiştir. Ankara 15. İdare Mahkemesinin 09.06.2010 tarih ve E;2010/545 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararının kaldırılması talebi ile Kamu İhale Kurumu tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan başvuru hakkında Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 08.07.2010 tarih ve 2010/3117 Y. D. İtiraz Nolu Kararı ile; “…… İncelenen olayda, davacı Şirket tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale konusu iş kapsamındaki inşaat iş grubu içerisinde yer alan "patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması" işine ait analizde 15,5 saat düz işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ve bu işçiliğin saat ücretinin 2,22 TL olarak belirtildiği, oysa yürürlükte bulunan asgari ücret tarifesi uyarınca işçilik saat ücretinin en az 3,24 TL olması gerektiğinin belirlendiği; ihalelere ilişkin tüm işlem ve belgelerin yürürlükte bulunan ihale mevzuatına ve ilgili diğer mevzuata uygun olması gereği yanında, bu konudaki şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmanın da davalı Kurumun görevi olması karşısında, ihale konusu iş ve toplam maliyet içerisindeki payı ne kadar küçük olursa olsun asgari ücrete ilişkin olarak 4857 sayılı Yasa ile getirilen kuralın açık ihlali nedeniyle davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmamasında ve bu nedenle davacı teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesisine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesi ile “Davalı itirazının Kabulüne ve yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 15. idare Mahkemesi'nce verilen 09/06/2010 gün ve E:2010/545 sayılı kararın Kaldırılmasına; davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin Reddine” karar verilmiştir. Anayasanın 138/4 üncü maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanununun 27/2 maddesinde; Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; 1- Kamu İhale Kurulunun 05.07.2010 tarih ve 2010/M.K.-92 Kararının iptaline, 2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine; Oybirliği ile karar verildi.
Dr. Hasan  GÜL Başkan
 
Ali Kemal  AKKOÇ II. Başkan Hicabi   ECE Kurul Üyesi Ali  KAYA Kurul Üyesi
 
Bahattin IŞIK Kurul Üyesi Kazım ÖZKAN Kurul Üyesi Adem KAMALI Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13