Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-805

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-805

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-805

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 7

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-805

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Derby Konveyör, Bant San. Ve Tic. A.Ş.

Talatpaşa Cad. Kamelya Evleri B 8 D. 1 Esenkent-Esenyurt/İSTANBUL

İhaleyi Yapan İdare:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, ZONGULDAK

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.10.2003 / 27445

Başvuruya Konu İhale:

5 Kalem Konveyör Bant alımı ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Konveyör Bant alımı ihalesine teklif veren Derby Konveyör Bant San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kurumumuza yapılan başvuru üzerine 30.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/309.1 sayılı Kurul Kararı ile sürecin durdurulmasına karar verilmiştir.

İdareden, 31.10.2003 tarih ve 1283-15868 sayılı yazı ile onaylı ihale işlem dosyası istenilmiş, İdare, 04.11.2003 tarih ve 4506 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasında bulunan evrakın onaylı fotokopisini Kurumumuza göndermiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgeler değerlendirilerek düzenlenen 13.11.2003 tarih ve 0110/2003-42 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İdare tarafından yapılan ihalede, Şikayetçinin iddiasının incelenmesi sonucunda mevzuata aykırılığı tespit edilen hususun 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin (a) bendi ve İhalelere Karşı Yapılacak Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine ve İhale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

13.11.2003 tarih ve 0110/2003-42 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru dilekçesinde, söz konusu İhalede kullanılan İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderleri ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” ibaresi bulunmasına ve birim fiyat teklif mektubunun 1 inci maddesine şartnamede aranan unsurları içerecek şekilde teklif fiyatına dahil olan giderlerin yazılması gerektiği halde, Özer Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin buna uymadığı, söz konusu maddeyi “Ambalaj ve nakliye dahildir.” şeklinde doldurduğu, anılan firmanın teklifinin geçersiz olması gerektiği iddia edilmektedir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (i) bendinde, ihale şartnamesinde ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağının belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.1 numaralı maddesi boş bırakılmış olup maddeye ilişkin dipnotta; “İdareler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinden hangilerinin teklif fiyata dahil edileceğini belirteceklerdir.” şeklinde açıklama bulunmaktadır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Kalem Konveyör Bant alımı ihalesine ait İdari Şartnamenin, 26.1 inci maddesinin, İdare tarafından, “vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” şeklinde doldurulduğu görülmektedir.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun ilk paragrafında, “Tarafımızdan ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.”, 1 inci maddesinde ise, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” ibaresinin bulunduğu görülmüştür.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ne muhatap 27.08.2003 tarih ve 3489 sayılı yazısında, “Kurumumuzca 18.08.2003 tarihinde yapılan 5 Kalem Konveyor Kayışı ihalesine iştirakinizde teklif birim fiyat mektubunuzun 1. maddesinde nakliye ve ambalajlama giderlerinin fiyata dahil olacağı belirtilmektedir. Ancak İdari Şartnamemizin 26.1 maddesinde hangi giderlerin teklif fiyata dahil olacağı açık olarak belirtildiğinden ve firmanızca da şartnamenin tüm sayfaları kaşelenip ve imzalanmış olması nedeniyle nakliye ve ambalajlama dışındaki 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerde fiyata dahil olarak kabul edilmiş ve teklifinizin değerlendirilmesi bu esaslarda yapılmıştır.” denilmektedir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde, “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır (standart formlar KİK018.0/M, KİK019.0/M). 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine göre doğrudan temin usulüyle ihtiyaçların karşılanmasında, alınacak tekliflerin standart forma uygun olma şartı aranmaz.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e.  Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilecektir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu teklif mektubu, idari şartname ve İdarenin yazısı mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesinde, “vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.”, ibaresi bulunmasına rağmen, Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun 1 inci maddesini, İdari Şartnameye aykırı olarak, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” şeklinde doldurduğu görülmüştür.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun 1 inci maddesinde yer alan ibare İdari Şartnamenin 26.1 inci maddesine uygun olmamasına rağmen, İdare tarafından, firmaya yukarıda belirtilen yazı ile nakliye ve ambalajlama dışındaki İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerin de fiyata dahil olarak kabul edildiği ve firmanın teklifinin değerlendirilmesinin bu esaslarda yapıldığı bildirilmiştir.

Özerband Özer Konveyor Band Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin “Birim Fiyat Teklif Mektubu”nun ilk paragrafında yer alan, “Tarafımızdan ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.”, ibaresinden sonra gelmek üzere, teklif mektubunun 1 inci maddesinin, “Teklifimize ambalajlama ve nakliye giderleri dahildir.” şeklinde doldurulması ve İdare tarafından firmaya, tekliflerinin değerlendirilmesinin İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde belirtilen diğer giderlerin de fiyata dahil kabul edilerek yapıldığının bildirilmesi üzerine, firmanın bu bildirimi reddetmemesi nedenleriyle, mevcut durum ihalenin sonucuna etkili olarak görülmemiştir.

B-İhale dosyası üzerinde re’sen yapılan incelemede herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına;

oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13