Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-804

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-804

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-804

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-804

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Petrol Ofisi A.Ş

Eski Büyükdere Caddesi No:37 Maslak 34398/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü/ZONGULDAK

Başvuru tarih ve sayısı:

06.11.2003/30433

Başvuruya konu ihale:

Madeni Yağ İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Petrol Ofisi A.Ş tarafından, Türkiye Taşkömürü A.Ş Genel Müdürlüğü’nün açık ihale usulü ile yaptığı Madeni Yağlar Alımı İhalesine ilişkin olarak 07.10.2003 tarihinde yapılan şikayet başvurusu, idarenin 10.10.2003 tarihli sayılı yazısıyla reddedilmesi üzerine, 24.10.2003 tarihli şikayet dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesinde ön inceleme konuları bakımından bir aykırılık bulunmaması nedeniyle Daire Başkanlığı Onayı ile itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesine geçilmesine karar verildiği, sözleşmenin imzalanması sebebiyle ihale sürecinin durdurulmasının mümkün bulunmadığına dair 17.11.2003 tarihli tutanak düzenlendiği,

Kurumumuzun 11.11.2003 tarihli yazısı ile ihale işlem dosyasının istenilmesi üzerine, idare tarafından gönderilen ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği,

hususuna yer verilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 07.0168/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) bendinde, itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 16.06.2003 tarihinde yapılan ihaleye katılan şikayetçi firma tarafından, 19.06.2003 tarihli dilekçe ile idareye başvurularak Opet Markalı madeni yağların Opet’in ortağı ve/veya sahibi olduğu başka bir kuruluş tarafından sözkonusu firmanın İzmir’deki fabrikalarında üretilmesi ve yıllık üretim kapasitesinin de 30.000 ton/yıl olması ve bu durumda Opet Petrolcülük A.Ş’nin kendisine ait bir madeni yağ üretim tesisi olmamasının, ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen isteklinin madeni yağ üreticisi ve ana üretim firması olma koşulunu sağlamaması, ayrıca Opet firmasından şartnameye uymayan belgelerin tamamlanmasının istenilmesi hususlarına itiraz edildiği, idarenin 17.07.2003 tarihli yazısı ile şikayet konuları uygun görülmeyerek itirazın reddedildiği,sözkonusu yazıya, yazının gönderildiği tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde başvurana tebliğ.edilmiş sayılacağı şeklinde şerh konulduğu,bu durumda tebliğ tarihi tespit edilemediğinden yedi gün sonrası olan 24.07.2003 tarihi tebliğ tarihi olarak dikkate alınacak olursa, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine göre 15 günlük itirazen şikayet başvuru süresi içerisinde yani en son 08.08.2003 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza başvurulması gerekmekte iken bu süre geçirildikten sonra yapılan 06.11.2003 kayıt tarihli başvuruda süre aşımı bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki şikayetçi firma tarafından 19.06.2003 tarihinde yapılan itiraza, idare tarafından verilen 17.07.2003 tarihli red cevabının tebliğ edilmediği varsayılsa bile, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, idare tarafından şikayet ile ilgili olarak 30 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde, itirazın zımnen reddedildiğinden hareketle, itirazın zımnen reddinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmekte iken, bu sürenin de geçirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan aynı istemle 04.08.2003 ve 07.10.2003 tarihinde yapılan başvurulara verilen cevapların da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvuru süresini yeniden ihya etmeyeceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) bendi gereğince onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13