Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-803

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-803

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-803

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/113

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 08.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-803

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER,

Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Karademir Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Anıt caddesi No : 8/14 Tandoğan / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-Anıttepe / ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

29.09.2003 / 25508

Başvuruya konu ihale:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşi ihalesi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

DSİ Genel Müdürlüğünce, 29.09.2003 tarihinde pazarlık usulü ile (4734 sayılı Kanunun 21/e maddesi) yapılan “Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin, başvuru sahibi Karademir Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “İddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilen 29.09.2003 tarihli dilekçesi üzerine hazırlanan 20.10.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4D sayılı Değerlendirme Raporunun müzakeresi sonucu, Kamu İhale Kurulunun 30.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/106.1 sayılı kararıyla, ihaleye yönelik iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale işlem dosyasının onaylı bir suretinin gönderilmesi istenilmiş, idarece 07.11.2003 tarih ve 111/6655 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasının bir örneği Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 02.12.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuruda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, konunun değerlendirilmek üzere ihaleyi yapan idareye ve idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

02.12.2003 tarih ve 06.00.0044/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporu ve

ekleri ile ihale dosyası incelendi;

Başvuruya konu ihalenin ilan ve idari şartnamesinde; idarece belirlenen miktarlar üzerinden ekonomik ve mali yeterlik belgesi ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesinin yanında yapılan benzer iş tanımı ile öngörülen asansör standartlarının, 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3, 36 ve 40 ncı maddelerine aykırı olduğu, belirtilen nedenlerle ihaleye katılamadıkları iddialarıyla Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile ihale edilmek üzere 29.09.2003 tarihinde yapılan Genel Müdürlük Merkez Sitesi B-C Blok Asansör Yenilenmesi Yapım İşinin yeterlik değerlendirmesine katılmak için 14 (ondört) firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı satın alan firmalardan; dokuz firmanın yeterlik başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun yaptığı değerlendirmede, yeterlik başvurusunda bulunanların tümünde belge eksikliği veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği tespit edildiği, eksikliklerini tamamlamaları için bu firmalara yazı yazıldığı, verilen sürede belgelerini tamamlamayan veya tamamlanan belgeleri usulüne uygun bulunmayan; 4 (dört) firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı, belgeleri tam olan, Tekno Lift Asansör San. Tic. A. Ş, Uzbir AS. El. Bir. San. ve Tic. A.Ş, Akademik As. ve Yür. Merd. San. Tic. A.Ş, Buga Otis As. San. ve Tic. A. Ş, Star As. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti’ nin yeterli bulunduğu ve teknik tekliflerini vermeye davet edildikleri, bu aşamada idareye herhangi bir şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

A. Başvuranın iddialarının incelenmesi sonucunda;

İhale konusu işin ilan ve idari şartnamesinde idarece, 4734 sayılı Kanunun 21nci maddesinin (e) bendi kapsamında;

1.  Benzer iş tanımının; “.. en az 1200 kg anma yüklü, 1m/sn hızında grup kumandalı (en az ikili) 8 duraklı özellikleri haiz asansörlerin komple taahhütlerini projelendirilmesini malzemesini temin edip montajını yaparak işletme ruhsatını aldığı ve bakımını üstlendiği işlerdir.” şeklinde yapıldığı, düzenleme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin benzer işleri düzenleyen 3 üncü maddesine aykırı değildir.

2.  Ekonomik ve mali yeterlikle ilgili olarak; “isteklinin en az 200.000.000.000.- (ikiyüzmilyar) TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösterir yerli veya yabancı banka veya özel finans kurumlarından alınacak belge” ile,

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin “ iş deneyimi asgari şartı olarak istekli ihale konusu iş veya benzer işlere ait olmak üzere tek sözleşmeyle en az 600.000.000.000.- (altıyüzmilyar) tutarında iş deneyim belgesi” getirilmesi öngörülmüştür.

Yapılan her iki düzenlemede, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Pazarlık usulünde yeterliğe ilişkin 46 ncı, maddesinin ikinci paragrafındaki “Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgelerinin taşıması gereken kriterlerin işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde idarece yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir.” hükmüne aykırı bulunmamaktadır.

3- İdari şartnamenin 14.3.2.1 maddesinde; Asansör aksamını imal eden firmaya ait “ISO 9001/9002 Kalite Güvencesi Sistem Belgesi”, 14.3.2.2 maddesinde Asansör firmasına ait “ISO 9001/9002 Kalite Güvencesi Sistem Belgesi” istenmiştir. Şikayetçi, düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olduğunu, ISO serisi içinde 9001/9002 şeklinde bir belgenin bulunmadığını iddia etmiştir. Türk Standartları Enstitüsünden alınan konu ile ilgili 21.10.2003 tarih ve 30302 sayılı yazıdan, anılan standartların 9001/2001 olarak revize edildiği, ancak idarece belirlenen standartların 14.12.2003 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşılmakla, bu konudaki iddia haklı bulunmamıştır.

4- İdari şartnamenin 14.3.2.7 maddesinde; “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (en az 1200 kg anma yüklü ve en az 1m/sn hızlı asansörler için) 14.3.2.8 maddesinde ise; “TSE İmalata Yeterlilik Belgesi” (en az 1200 kg anma yüklü ve en az 1m/sn hızlı asansörler için) istenmiştir. Şikayetçi düzenlemenin anılan Kanunun 10 ncu maddesine aykırı olduğunu ve böyle bir asansör imalatının yapılmadığını iddia etmiştir. T.S.Enstitüsünün söz konusu yazıdan, 1200 kg anma yüklü ve en az 1.00 m/sn anma hızlı asansör standardının 15.10.2003 tarihinde tadil edilerek 1250 kg anma yüklü olarak değiştirildiği, 1200 kg anma yükü için TSE belgesi talep edilmesinin uygun olmayacağı anlaşıldığından, anılan düzenleme 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin b/8 alt bendindeki hükme aykırıdır.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (e) bendinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.” hükmüne,

Aynı Kanunun Temel İlkeleri düzenleyen 5 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde yapılan değerlendirmede, günümüz teknolojisi kullanılarak yapılacak bir mühendislik çalışması ile, ihale konusu asansör işinin teknik ve malî özellikleri tespit edilebileceğinden, ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/e maddesine göre yapılmasında mevzuata uygunluk bulunmamaktadır.

İhale işlemlerinde yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar bulunmakla birlikte, itirazen şikayet başvurusu olayda sözkonusu olmadığından ve “iddiaların incelenmesi” kapsamında inceleme yapıldığından, herhangi bir iptal kararı vermeye 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi olanak tanımamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecine ilişkin olarak yukarıda tespit edilen Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı işlemler hakkında gerekli değerlendirme yapılmak üzere konunun ihaleyi yapan idare ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan asansör yapım işine ait uygulama projelerinin Asansör Yönetmeliği hükümlerine göre asansör firmalarının tescilli, sorumlu ve yetkili mühendislerince yapılması şart olduğundan, bu projelerin İdarelerince müstakilen hazırlanma olanağı bulunmamaktadır. Hal böyle olunca asansör teknolojisindeki son gelişmelerin incelenerek en uygun olanının seçilmesi seçilen teknik kriterlere uygun teknik şartnamenin hazırlanmasına gereksinim duyulmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 19 ncı maddesinde öngörülen açık ihale usulü bu gereksinimine cevap vermediğinden idare burada açık ihale usulü yerine aynı yasanın 21 nci maddesinin ( e) bendinde ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan nitelikte belirlenememesi biçiminde açıklanan koşullarla bire bir örtüşen pazarlık usulünü tercih etmiştir.

Açıklanan nedenlerle; sözü edilen ihalenin “Açık İhale Usulü” ile yapılması gerektiği yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

Hakkı USTAÖMER H. Hüseyin GÜRHAN
Kurul Üyesi Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13