Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-800

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-800

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-800

Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kurulu Kararı Toplantı No : 2003/113 Gündem No : 2 Karar Tarihi : 08.12.2003 Karar No : 2003/UK.Z-800
Toplantıya Katılan Üyeler: Başkan: O. Sener AKKAYNAK Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ Şikayetçi: Barış İnş.Nak. San.ve Tic. Ltd. Şti. Erzurum Yolu Stadyum Karşısı No:77-MUŞ İhaleyi yapan idare: Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü -MUŞ Başvuru tarih ve sayısı: 29.09.2003 / 25489 Başvuruya konu ihale: Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı İşi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 19.09.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı işlem ile reddini müteakip 29.09.2003 tarih ve 25489 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine 27/10/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı ön inceleme raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda 30/10/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/135.1 sayılı Kurul kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar üzerine idareden, yapılacak incelemeye esas olmak üzere 23.10.2003 tarih ve 706-15484 sayılı yazıyla ihale dosyasının bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idare 27.10.2003 tarih ve 21163 sayılı yazı ekinde ihale dosyasını göndermiştir. Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporunda; Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmaksızın Kanuna aykırı olarak imzalandığı, ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğundan ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Karar: 01/12/2003 tarih ve 06.00.45/2003-4 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyası incelendi; Şikayetçi tarafından, Muş Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 04/09/2003 tarihinde ihalesi yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı İşi” ihalesine teklif verdiklerini, ancak anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın deneyim süresinin yeterli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anahtar teknik personel olarak gösterilen şahsın 28 yıllık deneyiminin bulunduğu ileri sürülerek Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Muş Valiliği Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 04/09/2003 tarihinde yapılan “Muş Merkez Hürriyet İlk Öğretim Okulu Ek 8 Derslik İnşaatı” ihalesine 24 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 11 isteklinin teklifinin belge eksikliği sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Seral Proje Ltd. Şti, Atila BİLGİN, Ahmet ALAK, Bağlı-San. Ltd. Şti., Tun Tem İnş. Ltd. Şti., Kemal GÖNÜL, Bahar BAYTAR, Altınova İnş. Ltd. Şti., Yazıcıoğlu İnş.A.Ş., Mehcan İnş. Ltd. Şti.,Sa-Sü İnş. Ltd. Şti.,OD-EL İnş. Ltd. Şti., Özler Yapı İnş. Ltd. Şti. olmak üzere onüç isteklinin teklifinin eksiksiz olduğunun tespit edildiği, ihale komisyonunca 05.09.2003 tarihinde, yaklaşık maliyete göre teklif edilen bedeli % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair karar alındığı, buna göre Seral Proje Ltd. Şti.’nin, Atila BİLGİN’in ve Ahmet ALAK’ın tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, bu teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarıca gerekli değerlendirme yapılmak üzere teklif sahibi isteklilerden yazılı açıklama istenildiği, iki isteklinin yazılı açıklamalarının yeterli bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, Ahmet ALAK’ın yazılı açıklamada bulunduğuna ilişkin bilgi ve belgenin ihale dosyasında bulunmadığı, ihalenin 12.09.2003 tarihli ihale komisyon kararıyla Bağlı-San. İnş. Elek. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Tun & Tem İlaç Tem. Tabl. İnş. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. olduğu, ihale kararının 15.09.2003 tarihinde onaylandığı, kesinleşen ihale kararının bir kısım isteklilere elden, bir kısım isteklilere ise iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adreslerine postalanmak suretiyle tebliğ edildiği, kesin teminatın Kanunda öngörülen sözleşme bedelinin yüzde 6’sını sağlamayacak tutarda alındığı ve sözleşmenin 26.09.2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır. A. Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında, anahtar teknik personelin deneyim süresinin ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile tevsik edilmesi öngörülmekle birlikte, meslek odası kaydı olmaksızın gerçekleştirilen kamu sektöründeki mesleki faaliyetlerin de tevsik edilmesi kaydıyla deneyim süresi olarak sayılması gerektiği, bu bağlamda şikayetçinin anahtar teknik personelinin kamu sektöründeki mesleki faaliyetinin tevsik edilmesi kaydıyla deneyim süresi olarak dikkate alınması gerekirken, meslek odası kayıt tarihinden itibaren dikkate alınması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesine aykırıdır. B- Şikayet konusu hususlar dışında ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda; 1) İdarenin teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin yazılı talepte bulunmaları için Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” hükmü ile 42 nci maddesinin 1 inci fıkrasında “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.” hükmü yer almaktadır. Kesinleşen ihale kararının isteklilere iadeli taahhütlü mektupla 15.09.2003 tarihinde gönderilerek, bu tarihten itibaren yedi günlük tebliği süresi ve ihale kararının gerekçelerinin bildirilmesi için başvuruda bulunma süresi olan 5 günlük süre beklenilmeden sözleşmenin 26.09.2003 tarihte imzalanması Kanunun anılan hükmüne aykırıdır. 2) Barış İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.09.2003 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan gerekçeli kararın, 22.09.2003 tarih ve 18164 sayılı yazı ile bildirildiği, Bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin dolması beklenilmeden idare tarafından 26.09.2003 tarihinde Bağlı-San. İnş. Elek. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Kurulu üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında Kurulca değerlendirme yapılmasının mümkün olamayacağı yönündeki karşı oyuyla birlikte; İdare tarafından alınan kararın şikayetçiye tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin sözleşmenin imzalandığı anlaşılmış olup, bu durum; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi; “…İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve istekliler karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimin veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir..”, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükümlerine aykırıdır. Dolayısıyla, ortada usulune uygun olarak imzalanmış bir sözleşme bulunmamaktadır. 3) Teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belgelerinin ve bunlar üzerindeki önemsiz bilgi eksikliklerinin (Banka referans mektubunda imza sahiplerinin isim ve ünvanları ile işin adının bulunması ve buna ait teyit yazısında işin adının belirtilmesi, anahtar teknik personelin diplomasının aslını veya noter onaylı sureti ile meslek odası kayıt belgesini vermesi, iş bitirme belgesi ve eklerinin asıllarının veya noter onaylı suretlerinin verilmesi, anahtar teknik personelin sosyal güvenlik pirim borcu yazısını vermesi, isteklinin ticaret sicil gazetesinin noter onaylı suretini vermesi), 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi kapsamında idarece tamamlattırılması yoluna gidilmeden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilkeler arasında sayılan rekabetin sağlanması ilkesine aykırıdır. 4) İhale komisyonunca tevsik edici belgelere dayanmadan, yaklaşık maliyete göre % 64’den daha düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirileceğine dair alınan karar, somut bir bilgi ve belgeye dayanmadığı gibi, bu kararın nasıl tespit edildiği de kanıtlanamamıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde düzenlenen aşırı düşük teklifin tespiti için öngörülen hükme aykırıdır. 5) İhale üzerinde bırakılan Bağlı-San İnş.Elek.Nak.Gıda San.veTic. Ltd. Şti.’nin; a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde, mühendis veya mimarların mezuniyet belgelerinin sadece gerçek kişiler tarafından kullanılmasını hükme bağlamıştır. Ortağı Hikmet Bağlıya ait mezuniyet belgesini 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında şirket adına iş deneyimini tevsik eder belge olarak kullanması bu hükme aykırıdır. b) Sözleşme imzalanmadan önce verdiği kesin teminat mektubunun üzerinde geçerlilik süresinin bulunmaması 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine ve teminat tutarının sözleşme bedelinin % 6’sını sağlamaması 4734 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aykırıdır. c) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde istenilen belgeleri bulunmadığı halde, bu belgelerin idarece tamamlattırılmaması 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aykırıdır. Açıklanan nedenlerle; 1) İhale kararının ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi uyarınca iptaline, 2) İdareye bu kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine, oyçokluğuyla karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13