Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-799

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-799

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-799

Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kurulu Kararı Toplantı No : 2003/113 Gündem No : 1 Karar Tarihi : 08.12.2003 Karar No : 2003/UK.Z-799
Toplantıya Katılan Üyeler: Başkan: O. Sener AKKAYNAK Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ Şikayetçi: Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu Fevzipaşa Bulv. 148/1 Kat 6/604 Çankaya/ İzmir İhaleyi yapan idare: Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü Başvuru tarih ve sayısı: 30.10.2003 / 29251 Başvuruya konu ihale: Temizlik, Yükleme ve Boşaltma işi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu tarafından, Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünce 21.10.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan temizlik, yükleme ve boşaltma işi ihalesine ilişkin olarak 20.10.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazısıyla reddi üzerine 30.10.2003 tarih ve 29251 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Daire Başkanlığının 04.11.2003 tarih ve 08.04.15/3 sayılı onayı ile esasın incelenmesine geçilmiştir. Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 06.11.2003 tarih ve 08.0134/2003-18 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 13.11.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/415.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kurumun 05.11.2003 tarih ve 16204 sayılı yazısıyla istenen ihale işlem dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 01.12.2003 tarih ve 08.0134/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda; Şikayet başvurusuna ilişkin olarak Daire Başkanlığının onayı  ile esasın incelenmesine geçilmesi üzerine, İdareden ihale dosyasının istenildiği ve ihale dosyası üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kanunun ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edildiği, İdare tarafından usulüne uygun sözleşme imzalandığı için iptal kararı verilmesinin mümkün bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleriyle ilgili olarak gerekiyorsa  inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun ilgili idareye bildirilmesine ve başvuru sahibine bilgi verilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Karar: 01.12.2003 tarih ve 08.0134/2003-18E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyası incelendi: Bediroğulları Nak. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Servet Bediroğlu tarafından Kuruma verilen itirazen şikayet başvuru dilekçesinde; Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından 21.10.2003 tarihinde yapılan temizlik, yükleme ve boşaltma işi ihalesinde ihaleye iştirak eden diğer firma olan Yamanlar Ltd. Şti.’ nin ihaleye teklif verme saatinin sona ermesinden sonra teklifini verdiğini, bu firmanın evraklarının ilgili idarenin müdür yardımcısı tarafından yazıldığı, bu firmanın müdür yardımcısı tarafından yönlendirildiği bu nedenlerle 20.10.2003 tarihinde idareye başvuru yaparak teklif zarfları açılmadan ihalenin durdurulmasını talep ettikleri, ilgili İdarenin 21.10.2003 tarihli cevabında ihaleyi etkileyecek bir husus olmadığı bu nedenle de ihalenin saatinde yapılacağının bildirildiği, bunun üzerine 21.10.2003 tarihinde ilgili idareye başvuru yaparak ihaleye iştirak etmeyeceklerini ve ihale saatinden önce tekliflerinin evrakları ile birlikte iadesini talep ettiklerini ancak bu isteklerine rağmen tekliflerinin değerlendirilmeye alınarak ihalenin yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Yamanlar firmasının teklifinin aşırı düşük olduğu iddia edilmiştir. Şikayetçi tarafından 20.10.2003 tarihinde İdareye yapılan şikayet başvurusu 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazı ile reddedilmiş ve şikayetçiye yazı aynı tarihte tebliğ edilmiştir. İdarenin vermiş olduğu cevapta; ihale dosyasının taraflarınca incelendiğini herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı gibi ihale açık ihale usulü olduğundan ihaleyi etkileyecek bir hususa rastlanmadığından ihalenin belirtilen saatte yapılacağı belirtilmiştir. Şikayetçi firma 30.10.2003 tarihinde ilgili İdareye başvurarak ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumuna başvuru yaptıklarını bu nedenle de Kurumca verilecek karara kadar ihalenin kesinleştirilmemesi gerektiğini bildirmiştir. İdare 31.10.2003 tarih ve 4024 sayılı yazı ile şikayetçi firmaya ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayet konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceğini bildirmiş ve söz konusu işin sözleşmesi 10.11.2003 tarihinde imzalanmıştır. A)  Şikayetçi vekilinin iddialarının incelenmesi sonucunda; 1) İhaleye katılan diğer firma olan Yamanlar Ltd. Şti.’ nin söz konusu ihaleye saat 12.05’ te değil saat 11.59’ da ve 20.10.2003 tarihinde teklif verdiği ihale teklif zarfı alındı belgesinden tespit edilmiştir. İhale teklif zarfı alındı belgesine göre ihaleye teklif veren iki firmanın da son teklif verme tarih ve saatine kadar tekliflerini sundukları anlaşılmıştır. 2) Söz konusu ihale 21.10.2003 tarihinde yapılmış, şikayetçi firma idareye şikayetini 20.10.2003 tarihinde yapmış ilgili İdare bu şikayeti 21.10.2003 tarih ve 3850 sayılı yazı ile reddetmiş ve bu red cevabı aynı tarihte şikayetçi firmaya tebliğ edilmiştir. Ayrıca ilgili İdare 31.10.2003 tarih ve 4024 sayılı yazı ile ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayet konusu iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle ihale işlemlerine devam edileceği kararını alarak 10.11.2003 tarihinde söz konusu işin sözleşmesini imzalamıştır. İlgili İdarenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 55 inci maddelerindeki sürelere uyarak sözleşmeyi imzaladığı anlaşılmıştır. 3) Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyeti 13.353.153.187 TL olarak tespit edilmiştir. İhaleye katılan firmalardan şikayetçi firma Bediroğulları Ltd. Şti. 18.600.000.000 TL teklif vermiş, sözleşme yapılan Yamanlar Ltd. Şti. ise 13.083.081.888 TL teklif vermiştir. Söz konusu ihalenin yapıldığı tarih olan 21.10.2003 tarihinde bir işçinin işverene olan maliyeti 472.275.773 TL olduğu iki işçinin 12 aylık maliyetinin ise 11.334.618.552 TL olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari ücretin altında olmadığı ve aşırı düşük teklif olduğu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. B) Şikayet konuları dışında ihale işlemlerine ilişkin yapılan re’ sen inceleme sonucunda; 1) İhaleye teklif verme tarih ve saati 20.10.2003 saat:12.00 olarak belirlenmişken ihale tarih ve saati 21.10.2003 saat:14.00 olarak belirlenerek son teklif verme tarihi ile ihale tarihi arasında bir günlük süre bırakılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24, 30 ve 36 ncı maddelerine göre, teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ilgili İdarelere verilebileceğinden Kanunun 24, 30 ve 36 ncı maddelerine aykırı işlem tesis edilmiştir. 2) İhale üzerinde bırakılan Yamanlar Ltd. Şti. 20.10.2003 tarihinde ihaleye verdiği teklif mektubunda 13.515.580.472 TL bedel teklif etmiş, ihale komisyonu kararı ile bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilmiştir. Ancak söz konusu firma 23.10.2003 tarihinde İdareye verdiği yazıyla teklif üzerinden % 3.2 iskonto yaparak teklifini 13.083.081.888 TL ye indirmiş ve sözleşme bu bedel üzerinden imza edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin son fıkrasında Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.hükmü yer aldığından yapılan bu işlem Kanunun 30 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir. İdare tarafından 10.11.2003 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması nedeniyle ve 4734 sayılı Kanundaki esas ve usullere uyulmadan sonuçlandırılan ihalelerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca iptal kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ilgili olarak konunun, ihaleyi yapan İdarenin ilgili olduğu Maliye Bakanlığı’ na gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere bildirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13