Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-798

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-798

Kamu İhale Kurumu Kararları - Karar No : 2003/UK.Z-798

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/112

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 04.12.2003

Karar No : 2003/UK.Z-798

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Aydın Vinç Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin vekilleri

Av.Rıdvan YAVAŞCAN ve Av.Elif ESKİ,

Uluyol, Babadağ Apt. A Blk. K: 1 D: 1, BURSA

İhaleyi yapan idare:

TCDD Liman İşletme Müdürlüğü, İzmir

Başvuru tarih ve sayısı:

18.11.2003 / 32097

Başvuruya konu ihale:

Forklift ile Konteyner İçi Doldurma, Boşaltma ve Aktarma Hizmetleri Alım İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.11.2003 tarih ve 08.0169/2003-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğünce 07.10.2003 tarihinde yapılan Forklift ile Konteyner İçi Doldurma, Boşaltma ve Aktarma Hizmetleri Alım İhalesine katılan Aydın Vinç Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin vekilleri Av.Rıdvan YAVAŞCAN ve Av.Elif ESKİ tarafından verilen ve 03.11.2003 tarihinde Kurum kaydına giren 31.10.2003 tarihli dilekçe ile,

Toplam beş (5) isteklinin teklif verdiği ihalede, önce isteklilere ait belgelerin değerlendirildiği, teklif fiyatların katılımcıların huzurunda açılmadığı ve açıklanmadığı, ihale üzerinde kalan isteklinin belgeleri arasında bulunan bilançosunun pasifi olmayan bilanço ile değiştirildiği, idarenin, ihale konusu hizmetin forklift ile yapılacağını işin adında belirterek katılımı sınırladığının iddia edildiği,

Başvuru sahibinin, idareye sunduğu 07.10.2003 tarihli şikayet dilekçesi, idarenin 16.10.2003 tarihli yazısı ile reddedilerek, teklif zarflarının istekliler ve komisyon huzurunda açıldığının ve işin adı içinde belirtilmiş olması nedeniyle iş bitirme belgesinde forklift hizmetleri arandığının belirtildiği, idarenin bu yazısının istekli tarafından 18.10.2003 tarihinde tebellüğ edildiği,

Yapılan inceleme sonucunda,

Şikayetçinin 03.11.2003 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusu üzerine, Daire Başkanlığının 06.11.2003 tarih ve 08.04.27/1-834-16226 sayılı yazısı ile, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan şekil unsurlarına aykırılığın giderilmesi gerektiğinin bildirildiği ve söz konusu yazının 11.11.2003 tarihinde ilgiliye tebliğ edildiği,

Daire Başkanlığı yazısının başvuru sahibine tebliğ edildiği 11.11.2003 tarihinde Kuruma başvuru süresi dolmuş olduğundan, anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince bu tarihten itibaren 3 gün içinde tespit edilen aykırılıkların giderilerek Kuruma başvuruda bulunulması gerektiği,

Ancak, şikayetçinin başvurudaki şekil aykırılıklarının giderildiğine dair 13.11.2003 tarihli dilekçesi 18.11.2003 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiğinden, süresi içinde aykırılıklar giderilmediğinden, Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, teklif fiyatlarından önce isteklilerin belgelerinin kontrol edildiği iddiasının 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre yerinde olmadığı, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar huzurunda açıklanmadığı ve belgelerde değişiklik yapıldığı iddialarının ise idarece tekliflerin istekliler ve ihale komisyonu huzurunda açıldığı şeklinde cevaplandırıldığından somut nitelikte olmadığı, ihale konusu işin forkliftle yapılacağının işin adında belirtilerek katılımın sınırlandığı iddiasının da idarenin ihale konusu işin niteliğini belirlemekte yetkili olduğundan ciddi nitelikte olmadığı, belirtilen nedenlerle iddiaların incelenmesine gerek olmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 03.11.2003 tarihinde Kurum kayıtlarına giren 31.10.2003 tarihli başvuru dilekçesinde, idarenin almış olduğu kararın bir örneğinin eklenmediği, başvuru ehliyetini haiz olduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği ve dilekçe ekindeki belgelerin aslının aynı olduğu yolunda beyanla imzalanmadığı tespit edildiğinden, belirtilen aykırılıkların anılan Yönetmeliğin 25 nci maddesinin son fıkrası gereğince giderilmesi gerektiği Daire Başkanlığının 06.11.2003 tarih ve 08.04.27/1-834-16226 sayılı yazısı ile başvuru sahibine bildirildiği, başvuru sahibince bildirimin 11.11.2003 tarihinde yapıldığı, ancak aynı fıkrada belirtilen 3 günlük süre içinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinden, teklif fiyatlarından önce isteklilerin belgelerinin kontrol edildiği iddiasının 4734 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre yerinde olmadığı, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar huzurunda açıklanmadığı ve belgelerde değişiklik yapıldığı iddialarının ise idarece tekliflerin istekliler ve ihale komisyonu huzurunda açıldığı şeklinde cevaplandırıldığından somut nitelikte olmadığı, ihale konusu işin forkliftle yapılacağının işin adında belirtilerek katılımın sınırlandığı iddiasının da idarenin ihale konusu işin niteliğini belirlemekte yetkili olduğundan ciddi nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde belirtilen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine gerek olmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13