Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-671

Kamu İhale Kurumu Kararları – Karar No : 2003/UK.Z-671

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/107

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 10.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-671

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Adnan ZENGİN, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş., Cinnah Cad., Pilot Sok. No. 15,

Çankaya/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

ANKARA Orman Bölge Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

18.08.2003 / 21664

Başvuruya konu ihale:

Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile 19/08/2003 tarihinde yapılan, “Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi” ihalesine ilişkin olarak, başvuru sahibi KAREL Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendi ile 33 üncü maddesi gereğince, “İddiaların incelenmesi istemi” olarak değerlendirilen 18.08.2003 tarihli başvurusu üzerine hazırlanan 08.09.2003 tarih ve 06.00.85/2003-5 sayılı Değerlendirme Raporunun müzakeresi sonucunda Kamu İhale Kurulunun 11/09/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/61.1 sayılı kararıyla iddiaların incelenmesine karar verilmiştir.

Bu kararın idareye tebliği üzerine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince, ihale işlemlerinin yürütülmesine devam yolunda ihale yetkilisince alınan 26/09/2003 tarih ve 9523 sayılı karar ekinde, yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale dosyasının onaylı bir sureti Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 04/10/2003 tarih ve 06.00.45/2003-3 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuruda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihale ile ilgili olarak ihale sürecine ilişkin bazı işlemlerin Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı olduğu, konunun gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere idarenin bağlı veya ilgili olduğu Bakanlığa bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

04.10.2003 tarih ve 06.00.45/2003-3 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi;

Şikayetçi tarafından, söz konusu işin şartnamesinin firmaları tarafından yerinde incelendiği, teknik şartnamenin hazırlık safhasında örnek bir sistemin tarif edildiği, Türkiye piyasasında pazar payı yüzde yetmişler civarında olan firmalarından herhangi bir görüş ve destek talep edilmediği, hazırlanan şartnamelerin bazı maddelerinin firmalarını ve diğer yerli firmaları tamamen saf dışı bırakacak nitelikte olduğu, bu ihalede asıl amaç haberleşme ise, bu koşulları sağlayan alternatif tekliflerin de ihalenin doğası gereği rekabete açık olması gerektiği, bu koşullar altında yüzde yüz yerli sermaye ile Türk mühendis ve işgücüne dayalı olarak dünya standartlarına uygun kalite anlayışı ve özgün tasarımlarıyla ITU ve T.Telekom A.Ş. standartlarına uygun üretim yapan telekomünikasyon firması olmalarına rağmen ihaleye müdahil olamadıkları iddia edilerek şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 19/08/2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gazi Tesisleri Telefon Santrali Tesisi” ihalesine, sekiz isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığına dair yapılan ilk oturumdaki değerlendirmede; üç isteklinin teklif zarfının uygun olmadığı, iki isteklinin ise ihale dokümanı satın almadan başvurduğu ve teklif zarflarının uygun olmadığı nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin en düşük teklif sahibi SİSTAŞ Sayısal İletişim San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin SETKOM İleri Teknoloji Ür. San. ve Tic. A.Ş. olarak belirlendiği, buna dair ihale kararının 21/08/2003 tarihinde alındığı ve 25/08/2003 tarihinde onaylandığı, 26/08/2003 tarihinde kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirildiği ve sözleşmenin 30.09.2003 tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

A- Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde; “…Şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dokümanında bulunan teknik şartnamenin incelenmesinden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili mevzuatı esas alınarak hazırlandığı, buna ilave olarak istenen özelliklerin teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak tespit edildiği, ana maliyeti teşkil eden ISDN Santral, sayısal set, DECT telefonlar ile kablo ve yer altı imalatın tek bir üreticiyi kapsamadığı, belirtilen şartların genel standartlar kapsamında olduğu anlaşıldığından, teknik şartnamede yer alan düzenlemede söz konusu mevzuat hükmüne aykırılık görülmemiştir.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda;

1. İhalede hangi işlerin benzer iş kabul edileceğinin ihale dokümanında ve ihale ilanında belirtilmemesi 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırıdır.

2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgelerinin, ihale ilk ilan tarihi olan Temmuz 2003 tarihi itibariyle güncellenmiş tutarlarının teklif bedelinin % 50’sini sağlamamasına rağmen ihale komisyonunca yeterli bulunması 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırıdır.

3. Ayrıca, İhalede hangi işlerin benzer iş kabul edileceği ihale dokümanı ile ihale ilanında belirtilmemiş olmasına rağmen, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifi kapsamında sunduğu BOTAŞ Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş “Telsiz haberleşme sistemi temini ve kurulumu” işine ait iş deneyim belgesinin hangi kriterle ihale konusu “Telefon Santrali Tesisi” işinde mesleki deneyimi tevsik eder belge olarak değerlendirildiği anlaşılamamıştır.

4. Sözleşme Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olarak imzalanmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kanundaki usul ve sürelere uyularak sözleşmeye bağlanan ihale ile ilgili olarak herhangi bir iptal kararı alınmasının mümkün olmadığına

2- İhale sürecine ilişkin olarak yukarıda tespit edilen Kanuna ve ikincil mevzuata aykırı işlemler hakkında gerekli inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun Çevre ve Orman Bakanlığına bildirilmesine oybirliğiyle,

karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13