Kamu İhale Kurumu Kararı – Karar No : 2003/UK.Z-797

Kamu İhale Kurumu Kararı – Karar No : 2003/UK.Z-797

Kamu İhale Kurumu Kararı - Karar No : 2003/UK.Z-797

Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Kurulu Kararı Toplantı No : 2003/112 Gündem No : 10 Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 2003/UK.Z-797
Toplantıya Katılan Üyeler: Başkan: O. Sener AKKAYNAK Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ Şikayetçi: Suat BİLSEM Vekili Avukat Tarık ERÜLGEN Eski Kuyumcular Mah. Çavuş Sok. No: 12 Erülgen İş Merkezi Kat:2 10100 / BALIKESİR İhaleyi yapan idare: Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğü – BALIKESİR Başvuru tarih ve sayısı: 22.10.2003 / 28407 Başvuruya konu ihale: 500.000. Kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi. Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 19.11.2003 tarih ve 07.0160/2003-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda; Balıkesir İl Özel İdare Müdürlüğünce 29.09.2003 tarihinde yapılan 500.000. Kg Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesine katılan Suat BİLSEM vekili Avukat Tarık ERÜLGEN tarafından; 29.09.2003 tarihli kalorifer yakıtı ihalesini kazanan firmanın teklifinin aşırı düşük teklif olduğu ve firmanın yasaklılar listesinde bulunduğu iddialarıyla, 22.10.2003 tarih ve 28407 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Başvuruyla ilgili düzenlenen ön inceleme tutanağıyla; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine ilişkin aykırılık ile başvuru bedeline ilişkin aykırılığın tamamlanmasına karar verildiği, bu kararın 03.11.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği ancak 3 günlük sürenin geçmesinden sonra eksikliklerin tamamlandığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, başvuru dilekçesindeki iddialar somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. Karar: Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır. Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; şikayet üzerine İdarece alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, doküman alındığını veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin asıllarının veya aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmış örneklerinin eklenmediği, dilekçeye eklenen belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı, başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin bulunmadığı şeklinde eksiklikler tespit edilerek Daire Başkanlığının 28.10.2003 tarih ve 15816 sayılı yazısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde eksikliklerin giderilmesi gerektiği şikayetçiye 03.11.2003 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 3 günlük süre geçirildikten sonra 10.11.2003 tarihinde kayıtlara alınan dilekçeyle eksikliklerin tamamlandığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, 2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, oyçokluğu ile karar verildi. Karşı Oy: İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği görüşüyle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.
V. Arif ŞİMŞEK Adnan ZENGİN K. Nejat ÜNLÜ
Üye Üye Üye

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13