İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2 Adet Çim Biçme Makinası, 14 Adet Budama Makinası, 12 Adet Çapa Makinası, 38 Adet Çalı Doğrama Makinası Ve 5 Adet Motorlu Testere Alımı İhalesi

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2 Adet Çim Biçme Makinası, 14 Adet Budama Makinası, 12 Adet Çapa Makinası, 38 Adet Çalı Doğrama Makinası Ve 5 Adet Motorlu Testere Alımı İhalesi

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2 Adet Çim Biçme Makinası, 14 Adet Budama Makinası, 12 Adet Çapa Makinası, 38 Adet Çalı Doğrama Makinası Ve 5 Adet Motorlu Testere Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 67
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.I-2947

Şikayetçi:
Sadal Tarım Makinaları Dış Tic. A.Ş., DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALSANCAK SOKAK NO:10 I-6 ÖZEL PARSEL İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Orman Genel Müdürlüğü (İzmir Orman İşletme Müdürlüğü), Aksoy Mahallesı 1743 Sokak No:29 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
09.07.2012 / 24226 Başvuruya Konu İhale:
2012/72649 İhale Kayıt Numaralı "İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2 Adet Çim Biçme Makinası, 14 Adet Budama Makinası, 12 Adet Çapa Makinası, 38 Adet Çalı Doğrama Makinası Ve 5 Adet Motorlu Testere Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 03.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İzmir Orman İşletme Müdürlüğü 2 Adet Çim Biçme Makinası, 14 Adet Budama Makinası, 12 Adet Çapa Makinası, 38 Adet Çalı Doğrama Makinası ve 5 Adet Motorlu Testere Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.07.2012tarih ve 24226sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2606sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin belirli bir markayı işaret ettiği, bu nedenle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında, adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği belirtilmiş, maddenin yedinci fıkrasında da, itirazen şikâyet dilekçelerine eklenmesi zorunlu belgeler arasında, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri sayılmıştır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde “istekli”; “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” şeklinde, “istekli olabilecek” ise; “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin Başvuru ehliyeti başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar…hakkında başvuruda bulunabilir.”hükmü,

Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların yapılacağı yerler” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Şikâyet başvuruları ihaleyi yapan idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma, elden veya posta yoluyla yapılır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikâyet başvuru süresi” başlıklı 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında ise; “Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetlerin anılan maddenin birinci fıkrasındaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre şikâyetlerin en geç;

a) İhale veya son başvuru tarihi Pazartesi günü olan ihalelerde, bir önceki Salı günü,

b) İhale veya son başvuru tarihi Salı günü olan ihalelerde, bir önceki Çarşamba günü,

c) İhale veya son başvuru tarihi Çarşamba günü olan ihalelerde, bir önceki Perşembe günü,

ç) İhale veya son başvuru tarihi Perşembe günü olan ihalelerde, bir önceki Cuma günü,

d) İhale veya son başvuru tarihi Cuma günü olan ihalelerde, bir önceki Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Ancak ihale tarihinden önceki üç iş günü içerisinde ulusal bayram veya genel tatil günü bulunması halinde, sürenin hesabında bu günler dikkate alınarak iş günleri üzerinden hesabının yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin 22.06.2012 tarihinde faksla yaptığı şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçenin aslının 25.06.2012 tarihinde idareye ulaştığı, dilekçe ekinde temsil belgelerinin sunulmadığı ve belirtilen tarihte ilgilinin henüz ihale dokümanı satın almaması nedeniyle istekli olabilecek konumunda bulunmadığı, dolayısıyla, şikâyet ehliyetini haiz olmadığı, 03.07.2012 Salı günü gerçekleştirilen ihalede, istekli olabilecekler tarafından ihale dokümanına ilişkin şikâyet başvurusunda bulunulabilecek son tarihin, bir önceki Çarşamba günü, 27.06.2012 tarihi mesai bitimi olduğu, 27.06.2012 tarihinde ihale dokümanı satın almak suretiyle şikâyet ehliyetini haiz olan başvuru sahibinin ise, bu sürenin bitiminden sonra, 29.06.2012 tarihinde usulüne aykırı şekilde faksla idareye başvuruda bulunduğu, şikâyet dilekçesinin aslının 02.07.2012 tarihinde idareye ulaştığı ve dilekçe ekinde temsil belgelerinin sunulmadığı, belirtilen nedenlerle, idare tarafından, mevzuata uygun şekilde, süre ve şekil yönünden başvurunun reddedildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinin B grubu imza yetkilisi tarafından imzalandığı; ancak, dilekçe ekinde yer alan imza sirkülerinin 6 ncı maddesinin (a) bendine göre, dilekçenin B ve C grubu yetkililerce müştereken imzalanması gerektiği görülmüştür.Belirtilen hususlar çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13