İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı İhalesi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı İhalesi

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2713

Şikayetçi:
Erk Yapı Endüstrisi A.Ş., SİMON BOLİVAR CAD. NO : 19/1 ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Aksoy Mahallesı 1743 Sokak 29 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
12.06.2012 / 21531
Başvuruya Konu İhale:
2012/25555 İhale Kayıt Numaralı "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2256].(0283)./2012-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 17.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Erk Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin 24.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.05.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.06.2012 tarih ve 21531 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; aşırı düşük açıklamasının idare tarafından; “206.901 vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli-bakır borular:(ihzarat: %60)” iş kalemi miktar ve tutarının belirtilmemesi ayrıca, mekanik işlerine ait 591.600 ve 457.103 nolu pozlara ilişkin olarak istekli tarafından belirlenen miktarların idare tarafından hesaplanan metrajlardan  %10 oranını aşan şekilde fazla olarak belirlenmesi gerekçeleriyle uygun bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda;
Başvuruya konu ihalenin adının “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Buca Yangın Eğitim Merkezi Yeni Bina İnşaatı” olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede 23 geçerli teklif olduğu, idarece geçerli teklifler üzerinden hesaplanan aşırı düşük sınır değerin altında olduğu tespit edilen 11 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Erk Yapı Endüstrisi A.Ş.  ve Tabanlı İnşaat Kimya ve Gıda Ltd. Şti. olmak üzere iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, idare tarafından anılan isteklilerin açıklamalarının uygun bulunmayarak ihalenin sınır değerin üzerindeki en düşük teklifi sunan Arda Mühendislik Elek. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak Erka İnşaat. Plan Proje Taahhüt Ticaret – Erol Karakurt’un belirlendiği anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;
“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 45 inci maddesinde“45.1. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; ihale komisyonunun verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, ihale komisyonunun, yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendireceği, bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterlerin esas alınacağı, Kurumun, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 4734 sayılı Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin tespit edilmesi ve sorgulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:
45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.8. Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.
45.1.9. İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenen işçilik rayiçlerinin kullanılmaması durumunda, teklif edilen işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.
45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;
a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
b. Fiyat teklifleri,
c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri
ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,
d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,
e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.
İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.
Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)
45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;
a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,
b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,
altında olamaz.
Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.
45.1.13.7. İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.
45.1.13.9. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya proforma fatura ya da fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir. …” açıklaması,
Yer almaktadır.
İdare tarafından sınır değerin altında kalan istekilerden yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren 55 iş kalemine ve bu kalemler kapsamında yer alan analiz girdilerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği, Erk Yapı Endüstrisi A.Ş.  ve Tabanlı İnşaat Kimya ve Gıda Ltd. Şti. olmak üzere iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi Erk Yapı Endüstrisi A.Ş.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; icmal tablosu, hesap cetveli, açıklama için analiz vermeye gerek olmayan iş kalemleri listesi, açıklama için analiz verilecek iş kalemleri listesi, açıklama için ilave belgeye gerek olmayan analiz girdilerinin listesi, açıklama için ilave belge verilecek analiz girdilerinin listesi ve kamu kurumları tarafından yayımlanmış rayiçlerin kullanılmadığı malzemelere ilişkin proforma faturaların sunulduğu tespit edilmiştir.
Başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından; “206.901 vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli-bakır borular:(ihzarat: %60)” iş kalemi miktar ve tutarının belirtilmemesi ayrıca, mekanik işlerine ait 591.600 ve 457.103 nolu pozlara ilişkin olarak istekli tarafından belirlenen miktarların idare tarafından hesaplanan metrajlardan  %10 oranını aşan şekilde fazla olarak belirlenmesi gerekçeleriyle uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.
İdarece, başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına “206.901 vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli-bakır borular:(ihzarat: %60)” iş kaleminin miktar ve tutarının belirtilmemesinin gerekçe gösterilmesine ilişkin olarak yapılan incelemede; söz konusu iş kaleminin idare tarafından açıklama istenilen yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren 55 iş kalemi arasında yer almadığı, anılan pozun ihale dokümanı kapsamında yer alan mekanik işleri mahal listesinde bulunduğu, söz konusu poza ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tanımına bakıldığında anılan pozun bakır borulara ilişkin montaj malzemesi olduğu, birim fiyatının ilgili iş kaleminin %20’si üzerinden hesaplanacağı, ihale dokumanı kapsamındaki mahal listesinde “206.503 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.) Dış Çap : 8 Ø mm” iş kaleminin hemen altında yer aldığı, anılan istekli tarafından  206.503 1,5 mm. et kalınlığında bakır boru: (Ölçü: m.) Dış Çap : 8 Ø mm” iş kalemi için hesap cetvelinde 5,40 TL fiyat öngörüldüğü, anılan kalemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı montajsız birim fiyatının 4,35 TL olduğu, bu tutara “206.901 vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli-bakır borular:(ihzarat: %60)” iş kalemi için öngörülen %20 montaj bedeli eklendiğinde 5,22 TL tutarına ulaşıldığı, bu rakamın istekli tarafından hesap cetvelinde yer verilen 5,40 TL’den düşük olduğu ve anılan pozun bağımsız bir iş kalemi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin 206.901 vidalı fitingsli bağlama durumunda montaj malzemesi bedeli-bakır borular:(ihzarat: %60)” pozuna hesap cetvelinde yer vermemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
İdarece, başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına; mekanik işlerine ait “591.600 Freon 407 c temini ve şarjı”  ve “457.103 ızgaralı istif rafı 400 mm eninde” iş kalemlerine ilişkin olarak, istekli tarafından belirlenen miktarların idare tarafından hesaplanan metrajlardan  %10 oranını aşan şekilde fazla olarak belirlenmesinin gerekçe gösterilmesine ilişkin olarak yapılan incelemede; 591.600 Freon 407 c temini ve şarjı iş kalemi için idarece belirlenen miktarın 15 kg, istekli tarafından öngörülen miktarın 20 kg olduğu, istekli tarafından belirlenen miktarın idarenin miktarından % 33 fazla olduğu; “457.103 ızgaralı istif rafı 400 mm eninde iş kalemi için idarece belirlenen miktarın 8 m., istekli tarafından öngörülen miktarın 9,9 m. olduğu, istekli tarafından belirlenen miktarın idarenin miktarından % 24 fazla olduğu tespit edilmiştir.
İhale konusu iş kapsamında yer alan imalatlara ait miktarların (metrajların) hesaplanması işi, işe ait projeler üzerinden birçok ölçüm/sayım yapılmasını ve bu ölçümler neticesinde elde edilen rakamlarla matematiksel işlem yapılmasını gerektirmekte olup, bundan dolayı iki farklı kişinin aynı iş kalemine dair metraj hesaplaması çoğu zaman birbiri ile örtüşmemekte ise de metraj hesaplamalarındaki farklılıkların makul ve kabul edilebilir mertebelerde olması gerektiği açıktır.
Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama istenilen 55 iş kaleminden 2 iş kaleminin miktarlarına ilişkin olarak yukarıda gösterildiği şekilde % 33 ve % 24 oranlarında yüksek metraj hesabı yaptığı, isteklinin açıklama istenilen diğer iş kalemleri için öngördüğü miktarların idarece belirlenen miktarlarla uyumlu olduğu, istekliler tarafından fazla olarak belirlenen miktarların isteklilerin aşırı düşük açıklamasında herhangi bir maliyet avantajı sağlamayacağı ve işin projeye uygun olarak gerçekleştirilmesini engellemeyeceği sonucuna varıldığından, idarece, başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına; mekanik işlerine ait “591.600 Freon 407 c temini ve şarjı”  ve “457.103 ızgaralı istif rafı 400 mm eninde” iş kalemlerine ilişkin olarak istekli tarafından belirlenen miktarların idare tarafından hesaplanan metrajlardan  %10 oranını aşan şekilde fazla olarak belirlenmesinin gerekçe gösterilmesinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, başvuru sahibi Erk Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında;
“16.059/1A Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde yer alan 04.045/A C 30/37 beton harcı analiz girdisi için,“18.466/2 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 6 m''ye kadar su basıncına karşı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri yerlerde, -20C soğukta bükülmeli)”  iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde yer alan 04.626/04A Elastomer Esaslı Polyester Keçe Taşıyıcılı Örtüler (-20 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.800/600 N/5cm, kopma uzamaları boyuna %35, enine %35) analiz girdisi için, “özel poz 1 ahşap laminant parke yapılması” iş kalemi için, “36.8.5- 002 Dapt-2 trafo bin.” iş kalemi için ve “Ass-1 2 adet 630 kg 4 1 panaromik 1275 kg asansör taşıyıcı karkas dahil” iş kalemi için sunulan proforma faturalar ve fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13 üncü maddesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde düzenlendiği,
Ancak, “19.055/C2 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yoğunluğu min.25kg/m3 ve 200 kpa basınç dayanımlı” iş kalemine ilişkin olarak sunulan analizde, “04.612/4C1B Ekstrüde polistren köpük XPS- Yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı levhalar, yoğunluk min.25 kg/m3 200 kPa basınç dayanımlı (2kg/cm2)- Isı iletkenliği <=0,030 W/mK” için Tokgöz San. ve Tic.-Zeynullah Tokgöz tarafından düzenlenen 09.05.2012 tarihli, anılan firma ve SMMM Mehmet Ali Yaman tarafından imzalanan ve kaşelenen proforma faturanın sunulduğu görülmüştür. Anılan proforma faturada aynen; “birim satış tutarının mükellefin yasal defter ve belgelerine maliyet satış tutarının %80 altındadır.” ibaresinin yer aldığı, söz konusu ibarenin Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde yer alan ve proforma fatura üzerinde bulunması gereken “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.”.” ibaresine uygun olmadığı, ayrıca söz konusu proforma faturada ürünün isminin “XPS”  olarak ifade edildiği, oysa ki açıklaması yapılması gereken; analiz girdisinin “04.612/4C1B Ekstrüde polistren köpük XPS- Yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı levhalar, yoğunluk min.25 kg/m3 200 kPa basınç dayanımlı (2kg/cm2)- Isı iletkenliği <=0,030 W/mK” olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerinde “XPS -(Ekstrüde polistren köpük)” ün bir üst başlık olarak yer aldığı ve bu başlık altında farklı özellik ve fiyatlarda birçok birim fiyat tarifinin bulunduğu, dolayısıyla söz konusu faturada yer alan ürünün isminin açıklanması gereken analiz girdisi ile aynı olup olmadığı hususunun belirsiz olduğu, ayrıca, anılan proforma faturanın birim fiyat kısmında “158+KDV” ibaresinin bulunduğu, söz konusu ibareden teklif edilen mala ilişkin para birimin ne olduğunun belirsiz olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibince söz konusu proforma fatura ile açıklaması yapılan fiyat analizinin tevsikinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru sahibi Erk Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idare tarafından uygun bulunmaması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13