İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes Ve Gc-Ms Cihazları İhalesi

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes Ve Gc-Ms Cihazları İhalesi

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes Ve Gc-Ms Cihazları İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 9
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UM.II-2895

Şikayetçi:
Sem Laboratuar Cihazları Pazarlama San. Tic. A.Ş., HAYDAR ALİYEV CAD. NO : 36/B KAT : 5 D : 18 İZMİR İhaleyi yapan idare:
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Üniversite Cad 45 35100 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
27.06.2012 / 23132 Başvuruya Konu İhale:
2012/56457 İhale Kayıt Numaralı "İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes Ve Gc-Ms Cihazları" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğütarafından 04.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes ve Gc-Ms Cihazları” ihalesine ilişkin olarak Sem Laboratuar Cihazları Pazarlama San. Tic. A.Ş.’nin 14.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  27.06.2012 tarih ve 23132 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2472 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları birim fiyat teklif cetvelinin ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, ihale dokümanında ihalenin iki kısım olarak yapılmasının öngörüldüğü, ihale komisyon kararlarından ihalenin üç kısımda sonuçlandırıldığı anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikayete konu İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan “İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Icp-Oes ve Gc-Ms Cihazları Alımı” işi olduğu anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin “Ek” inde yer alan:

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ICP Optik Emisyon spektrometresi Adet 1,000
2 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Adet 2,000
Diken Ana Sayfası Okas Açıklaması
38432210 Gaz kromatografları
38433210 Emisyon spektrometresi

şeklindeki düzenleme, idare tarafından 17.05.2012 tarihinde yapılan zeyilname ile;

Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (Organik) 1  Adet
Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (Kimyasal) 1  Adet

Olarak değiştirilmiştir.

Aynı şartnamenin  “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19 uncu maddesinde:

“19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Her bir mal için ayrı ayrı sözleşme yapılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal alımlarında dikkat edilecek diğer hususlar” başlıklı 62 nci maddesinde:

“…

62.2. Mal alımı ihalelerinde ihalenin kısmi teklif verilmesine izin verilmesi ve kısmın veya kısımların birden çok kalemden oluşması durumunda, birim fiyat teklif cetvelinin hazırlanmasında ekte yer alan form örneği esas alınarak birim fiyat cetveli hazırlanabilir. Birim fiyat teklif cetveli örneği (Ek-M.1)’de yer almaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi istekli olan Sem Laboratuar Cihazları Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale dokümanının EKAP üzerinden 23.05.2012 tarihinde -zeyilname yapıldıktan sonra- indirildiği; öte yandan anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi” adlı mal için 139.725,00 TL birim fiyatlı iki adet olmak üzere toplam 279.450,00 TL teklif verildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin zeyilname ile değiştirilen idari şartname düzenlemesine uygun hazırlanmadığı, daha açık bir ifadeyle zeyilname ile yapılan değişiklikte öngörüldüğü şekilde “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (Organik)” cihazı için 1 adet, “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi (Kimyasal)” cihazı için 1 adet olmak üzere teklif verilmesi gerekirken, yalnızca “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi” cihazı için 2 adet üzerinden teklif verildiği görülmüştür. Oysa idare tarafından düzenlenen zeyilname ile “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi” cihazının, Organik Laboratuvarı ve Kimyasal Laboratuvarı için olmak üzere 2 ayrı kısma ayrıldığı açık olduğundan, istekliler tarafından bu durum göz önüne alınarak teklif verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibi isteklinin, zeyilname ile değişiklik yapılmadan önceki düzenleme uyarınca 2 adet “Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi” cihazı için teklif vermesi sonucunda idarece teklifinin  değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, zeyilname ile yapılan dokümandaki değişiklik ile ihale konusu alımda üç farklı cihaz öngörülmesi sonucunda, ihaleye teklif veren Redoks Analitik Laboratuar Cihazları Tic. Ltd. Şti. ve Tetra Teknolojik Sistemler Ltd. Şti.’nin yapılan değişikliğe uygun olarak birim fiyat teklif cetvelini hazırladığı, her bir ihale konusu cihaz için ayrı satır açılarak malın özelliklerinin, kaç adet teklif verildiğinin ve birim fiyatının belirtildiği görülmüş olup, söz konusu değişikliğin, isteklilerin teklif hazırlamalarında tereddüte neden olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibi isteklinin, ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13