İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi İhalesi

İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi İhalesi

İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2726

Şikayetçi:
Emi Harita Bilgi İşlem İnş. Ve Taş. San. Ltd. Şti., SEYİTNİZAM MAH. MEVLANA CAD. NO : 88 KAT : 2-A İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Güngören-Merter/İstanbul 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
11.06.2012 / 21435
Başvuruya Konu İhale:
2011/196637 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 Ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2244].(0221)./2012-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 21.02.2012 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü (danışmanlık) ile yapılan “İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi” ihalesine ilişkin olarak Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti.’nin 30.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.06.2012 tarih ve 21435 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece yapılan puanlamada tam puan alamadıkları gerekçesiyle ihalenin kendileri üzerinde bırakılmadığı, idari şartnamenin 31 inci maddesinde benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim için verilebilecek en üst puanın 15 olarak belirlendiği, bu kriterden tam puan almaları gerektiği, bu durumda teknik puanlarının idarece düşük verildiğinin anlaşıldığı, diğer isteklilere verilen puanın hangi gerekçe ile daha yüksek olduğunun anlaşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Danışmanlık hizmet alımı olarak gerçekleştirilen      başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “İstanbul İl Sınırları İçinde Fotogrametrik Yöntemle 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Halihazır Harita İle 1/1000 Ölçekli Ortofoto Harita Üretim İşi”, işin miktarı ve türü ise; “1/1000 ölçekli 16150 adet (7830 adet orman, 8320 adet meskun alan paftası) ve 1/5000 ölçekli 1150 adet sayısal revizyon halihazır harita ile 16150 adet 1/1000 ölçekli ortofoto harita üretimi” olarak belirtilmiştir.
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde, danışmanlık hizmeti alımı ihalelerinde kullanılacak teknik değerlendirme kriterlerinin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine uygun olarak benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edileceği hükme bağlanmış, maddenin ikinci fıkrasında ise teknik değerlendirmede işin kapsamı, karmaşıklığı ve önem derecesi dikkate alınarak Danışmanlık Hizmeti Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ekli Tablo 1’de verilen aralıklarda tam puanlar belirleneceği, idarece hangi kriterlere ve alt kriterlere ne şekilde puan verileceği ile puanlama yönteminin ihale dokümanında somut ve anlaşılabilir şekilde açıklanacağı belirtilmiştir. Anılan Yönetmelik hükmünün atıfta bulunduğu Tablo 1 ise;
Teknik Teklif Değerlendirmesi Puanlama Kriterleri
KRİTER PUAN ARALIĞI
A BENZER NİTELİK VE ÖLÇEKTEKİ İŞLERDE DENEYİMLERİ 10-20
B İŞ İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM VE ÇALIŞMA PLANI İLE ORGANİZASYON YAPISININ İŞ TANIMINA UYGUNLUĞU 30-50
İşin nasıl yapılacağı
İş programı
Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu
Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri*
Ekipman
(İşin niteliğine göre belirlenecek diğer unsurlar)
C YÖNETİCİ KADROSU VE TEKNİK PERSONEL 30-50
Genel nitelikler
İş için uygunluk
Yerel deneyim ve Türkçeye hakimiyet
İstihdam durumu
TOPLAM 100
Şeklindedir.
Anılan Yönetmelik hükmüne uygun olarak idari şartnamenin 31 inci maddesinde teknik değerlendirme kriterlerine ilişkin olarak;“Teknik değerlendirmede kullanılacak puanlar; İsteklilerin, benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme deneyimi, iş için önerilen yöntem, organizasyon yapısı, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi ve mesleki nitelikleri esas alınarak tespit edilir.
KRİTER
a) Benzer nitelik ve ölçekteki işlerde deneyimleri: 15
b) İş için önerdikleri yöntem (metodoloji) ve çalışma planı ile Organizasyon Yapısının iş tanımına uygunluğu 45
ALT KRİTERLER
1 ) İşin nasıl yapılacağı: 25
2 ) İş programı: 12
3 ) Organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu: 06
4 ) Yönetim ve denetim (kalite kontrol) teknikleri (İşin niteliğine göre idarelerce istenmeyebilir.): 02
5 ) Ekipman: 0
6) : 0
c) Yönetici kadrosu ve teknik personel: 40
ALT KRİTERLER
1 ) Genel nitelikler: 15
2 ) İş için uygunluk: 5
3 ) Yerel deneyim ve Türkçe'ye hakimiyet: 5
4 ) İstihdam durumu (kendi personeli/taahhüt): 15
TOPLAM PUAN : 100
Teknik değerlendirmede; isteklilerin benzer nitelik ve ölçekteki sözleşmeleri yerine getirme başarısı, iş için önerilen yöntemin İdare’nin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesi, organizasyon yapısının iş için uygunluğu, yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitim seviyesi, mesleki nitelikleri ile benzer nitelik ve ölçek işlerde deneyimleri değerlendirilmek suretiyle puanlama yapılacaktır.
31.2. Teknik değerlendirmede asgari 70 puanın altında kalan istekliler elenir ve mali değerlendirmeye alınmaz. Asgari teknik puanın altında puan alan isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı ve mali tekliflerinin açılmadan, mali tekliflerin açılacağı tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edileceği yazılı olarak bildirilir ” düzenlemesi yapılmış,
Aynı şartnamenin 29.2.9 uncu maddesinde teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılacak katsayılar;
Teknik Puan Ağırlık Katsayısı = 0,70
Mali Puan Ağırlık Katsayısı = 0,30
Toplam = 1.00” şeklinde belirlenmiştir.
İdari şartnamenin anılan düzenlemelerinden teknik puan ağırlık katsayısının 0,70, mali puan ağırlık katsayısının 0,30 olarak belirlendiği, teknik teklif değerlendirmesinin;
1- Benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim -15 puan
2- Önerilen metodoloji ve çalışma planı ile organizasyon yapısının iş tanımına uygunluğu -45 puan
3- Yönetici kadrosu ve teknik personel-40 puan”     olmak üzere 3 ana kriter esas alınarak gerçekleştirileceği, ana kriterlere ilişkin alt kriterlerin de idari şartnamenin 31.1 inci maddesinde belirlendiği, teknik değerlendirmede 70 puanın altında puan alan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve mali tekliflerinin açılmayacağı anlaşılmaktadır.
Teknik değerlendirmeye ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde;
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine uygun olarak;  isteklilerce teknik teklif ekinde sunulan personele ilişkin diploma, danışmanlık işleriyle ilgili hizmet deneyimi, özgeçmiş belgeleri, ihale konusu iş için önerdikleri çalışma planı ve yöntem ile proje yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan raporlar, iş programı gibi belgelerinin her komisyon üyesi tarafından tek tek incelenerek idari şartnamede belirtilen kriterlere göre her istekliye ayrı ayrı puan verildiği, bu puanların Teknik Teklif Üye Değerlendirme Standart Formuna yazılarak imzalandığı, her istekli için komisyon üyelerinin verdiği puanlar toplanarak üye sayısına bölünmek suretiyle isteklilerin ayrı ayrı ortalama teknik puanların bulunduğu, idari şartnamede belirlenen asgari puanın  (70) altında kalan istekli bulunmadığından bu aşamada hiçbir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Asgari puanı sağlayan isteklilerin puanları, en yüksek teknik puana sahip isteklinin puanına bölünüp 100’le çarpılarak isteklilerin itibari teknik değerlendirme puanı bulunur” açıklamalarına uygun olarak;  isteklilerin itibari teknik puanlarının;
Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4 Üye 5 Toplam Ortalama Teknik puan Yeterli/Yeterli
değil
İtibari teknik değerlendirme puanı
Emi Harita Bilgi İşlem İnşaat ve Taşımacılık San. Ltd. Şti. 80.60 81 84 78 79.4 403,00 80,60 Yeterli 90,56
Kutlubey Harita Inş. Müh. San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar Inş. Müh. Müş. Tic. A.Ş İş Ortaklığı 70.90 72 68 74 69.6 345,50 70,90 Yeterli 79,66
Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. - Mescioğlu Harita - Şah-kar Harita İş Ortaklığı 89 88 90 88 90 445 89 Yeterli 100
Şeklinde hesaplandığı görülmüştür. İdarece yapılan puanlamada hiçbir istekliye tam puan (100) verilmediği, ancak puanların Yönetmelik hükümleri gereği itibarileştirilmesi nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin puanının 100, başvuru sahibinin ise 90,56 olduğu görülmektedir.
Mali teklif değerlendirmesine ilişkin olarak idarece gerçekleştirilen işlemler incelendiğinde;
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinin altıncı fıkrasına yer alan; “İstekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı (Mmin) isteklilerin mali teklif fiyatına bölünüp yüzle (100) çarpılması sonucu her isteklinin mali teklif puanı (PM) bulunur.(PM= 100 x Mmin/M ).” açıklamasına uygun olarak isteklilere ait mali teklif puanlarının;
Teklif edilen birim fiyat En düşük mali teklif tutarı
Mali teklif puanı
Rakam ile Yazı ile
Emi Harita Bilgi İşlem İnşaat ve Taşımacılık San. Ltd. Şti. 8.124.880,00 TL+KDV Sekizmilyon Yüzyirmidörtbin Sekizyüzseksen Türk Lirası + KDV 7.926.300,00 TL+KDV 97,56
Kutlubey Harita Inş. Müh. San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar Inş. Müh. Müş. Tic. A.Ş İş Ortaklığı 7.926.300,00 TL+KDV Yedimilyon Dokuzyüzyirmialtıbin Üçyüz Türk Lirası + KDV 7.926.300,00 TL+KDV 100,00
Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. - Mescioğlu Harita - Şah-kar Harita İş Ortaklığı 9.688.740,00 TL+KDV Dokuzmilyon Altıyüzseksensekizbin Yediyüzkırk Türk Lirası + KDV 7.926.300,00 TL+KDV 81,81
Şeklinde hesaplandığı ve toplam puanların idari şartnamede belirlenen ağırlık katsayıları (teknik puan için 0,70 mali teklif için 0,30) esas alınarak;
İtibari teknik değerlendirme puanı Teknik teklif ağırlık katsayısı Nihai teknik değerlendirme puanı Mali teklif puanı Mali teklif ağırlık katsayısı Nihai mali değerlendirme puanı Toplam Puan
a b Tp = a*b c d Tm = c*d T=Tp+Tm
Emi Harita Bilgi İşlem İnşaat ve Taşımacılık San. Ltd. Şti. 90,56 0,70 63,39 97,56 0,30 29,27 92,66
Kutlubey Harita Inş. Müh. San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar Inş. Müh. Müş. Tic. A.Ş İş Ortaklığı 70,66 0,70 55,76 100,00 0,30 30,00 85,76
Mescioğlu Müh ve Müş. A.Ş. - Mescioğlu Harita - Şah-kar Harita İş Ortaklığı 100 0,70 70,00 81,81 0,30 24,54 94,54
Şeklinde hesaplandığı görülmüştür.
Her bir üye tarafından ayrı ayrı yapılan puanlamada “Benzer nitelik ve ölçekteki işlerdeki deneyim” için başvuru sahibine, itirazen şikâyet dilekçesinde belirtildiği üzere tam puan verildiği, en yüksek ortalama teknik puanı, dolayısıyla en yüksek itibari teknik puanı Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının (sırasıyla 89 ve 100 puan) aldığı, anılan istekliyi 80,60 ortalama teknik puan ve 90,56 itibari teknik puan ile başvuru sahibinin takip ettiği, en düşük puanı ise 70,90 teknik puan ve 79,66 itibari teknik puan ile Kutlubey Harita İnş. Mühendislik San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar İnş. Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş. İş Ortaklığının aldığı,
Mali teklif puanları da dikkate alınarak yapılan nihai değerlendirmede ise;
Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 94,54 puan
Emi Harita Bilgi İşlem İnş. ve Taş. San. Ltd. Şti.’nin 92,66 puan,
Kutlubey Harita İnş. Mühendislik San. Tic. A.Ş. - Çetinkaya İmar İnş. Mühendislik Müşavirlik Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ise 85,76 puan aldığı ve ihalenin en yüksek toplam puanı alan Mescioğlu Müh. ve Müş. A.Ş.- Mescioğlu Harita Danış. İnş. A.Ş.- Şah-Kar Harita İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.
İdarece gerçekleştirilen teknik değerlendirmede, isteklilerce teknik teklifler kapsamında sunulan iş akışları, işin gerçekleştirilmesi için önerilen teknik yöntemlere ilişkin raporlar, önerilen personel sayısı ve niteliği gibi kriterlerin dikkate alındığı, idarece gerçekleştirilen puanlamanın usul yönünden yukarıda açıklandığı üzere Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık içermediği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Yönetmeliğin 62 nci maddesinde yer alan; “Teknik ve mali puan ağırlık katsayıları, teknik puan ağırlığı daha yüksek olmak üzere hizmetin niteliği ve özgünlüğüne göre ihaleden önce idarece hesaplanır ve idari şartnamede gösterilir.” hükmü ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan teknik puan ağırlık katsayısının % 70 ila % 80 aralığında idarece belirleneceğine ilişkin hüküm birlikte değerlendirildiğinde; danışmanlık hizmet alımlarının niteliği gereği idarenin teknik değerlendirmesine büyük önem atfettiği, hatta mali tekliflerin açılmasının teknik değerlendirmeden sonraya bırakılmasının da komisyon üyelerinin mali tekliflerden etkilenmesinin önüne geçilmesi amacına hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede idarenin tercihini hangi metodoloji ve organizasyon yapısından yana kullanacağı konusunda takdir yetkisinin olduğu, bu takdir yetkisinin ise her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı yapılan puanlama ile somutlaştığı, başvuru sahibinin salt daha düşük fiyat teklif etmesinin ihalenin kendi üzerinde bırakılmasını gerektirmediği, sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13