İşletmemiz Revir Binası Ve Personel Yatakhanesi Binasının Lojmana Dönüştürülmesi İşi İhalesi

İşletmemiz Revir Binası Ve Personel Yatakhanesi Binasının Lojmana Dönüştürülmesi İşi İhalesi

İşletmemiz Revir Binası Ve Personel Yatakhanesi Binasının Lojmana Dönüştürülmesi İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 20
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2826

Şikayetçi:
Cafer Pektaş, KONAK MAHALLESİ ERTUĞRULGAZİ CADDESİ NO:4 AFYONKARAHİSAR İhaleyi yapan idare:
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ( Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü), İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 AFYONKARAHİSAR Başvuru tarih ve sayısı:
02.07.2012 / 23585 Başvuruya Konu İhale:
2012/53050 İhale Kayıt Numaralı "İşletmemiz Revir Binası Ve Personel Yatakhanesi Binasının Lojmana Dönüştürülmesi İşi." İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü tarafından 18.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşletme Revir Binası ve Personel Yatakhanesi Binasının Lojmana Dönüştürülmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 02.07.2012 tarih ve 23585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2507 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.

İtirazen şikâyet dilekçelerine,…varsa şikâyete idarece verilen cevabın bir örneği…nin eklenmesi zorunludur…” hükmü,

Anılan Kanunun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde ise; “…İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir…” hükmü,

Yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde, 15.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu belirtilerek ekli şikâyet dilekçesi sunulmuş, idarenin şikâyet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi ise 18.06.2012 olarak beyan edilmiştir. Bu kapsamda, belirtilen tarihi izleyen on gün içinde, en geç 28.06.2012 tarihi mesai bitimine kadar, Kuruma başvuruda bulunulması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra, 02.07.2012 tarihinde başvuruda bulunulduğu, ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesine, şikâyete ilişkin olarak idare tarafından verilen cevabın eklenmediği anlaşılmıştır.Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13