İntihal Nedeniyle Doktora Derecesinin İptaline İlişkin Davada Yetki

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

İntihal Nedeniyle Doktora Derecesinin İptaline İlişkin Davada Yetki

  • İntihal Nedeniyle Doktora Derecesinin İptaline İlişkin Davada Yetki

  • DOKTORA TEZİNİN İPTALİ ( İntihal Gerekçesiyle - Uyuşmazlığın Dava Konusu İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinde Çözümleneceği/Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği )

  • YETKİLİ MAHKEME ( İntihalGerekçesiyle Doktora Tezinin İptali - Davanın Davacının Görev Yaptığı İl Mahkemesinde Görülemeyeceği İşlemi Tesis Eden Davalı Üniversitenin Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu )

  • KANUNLARDA YETKİLİ İDARE MAHKEMESİNİN GÖSTERİLMEMESİ ( Dava Konusu İdari İşlemi Yapan İdari Merciin Bulunduğu Yerdeki İdare Mahkemesinin Yetkili Olduğu )

ÖZET : 

Uyuşmazlık Kocaeli Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapan davacının, doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle doktora derecesinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin işlemden kaynaklanmıştır.

Her ne kadar Kocaeli 1. İdare Mahkemesince, davanın esası incelenerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; davacının doktora derecesinin iptaline ilişkin işlemin diğer özlük ve parasal haklar kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması karşısında, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, işlemi tesis eden yer İdare Mahkemesinin yetkili idare mahkemesi olduğu açıktır.

Bu durumda, uyuşmazlığın görüm ve çözümü konusunda, dava konusu işlemi tesis eden davalı idarenin bulunduğu yer olan Ankara İdare Mahkemesi yetkilidir.

İstemin Özeti :

Muğla Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsüne aktarılan ve 15.10.1996- 03.09.2002 tarihleri arasında anılan Enstitünün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında lisansüstü eğitimini tamamlayıp doktora derecesini alarak üniversitesine dönen ve halen Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan davacının doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle doktora derecesinin iptaline ilişkin 08.07.2005 gün ve 2005/22-14 sayılı ve 29.12.2006 gün ve 2006/39-22 sayılı ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararlarının iptali istemiyle açılan davada; olayda davacının doktora tezinde intihal yaptığından bahisle doktora derecesinin iptaline karar verilmiş ise de; Mahkemelerince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan rapor uyarınca doktora tezinin yazımı aşamasında referans hataları, düzensizlik ve özensizlikten kaynaklanan hatalar bulunduğu, söz konusu fiilin intihalolarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmış olup, dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemlerin iptaline karar veren Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin 16.09.2008 gün ve E:2007/1521, K:2008/1249 sayılı kararının; davalı idare tarafından dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davacı tarafından İdare Mahkemesi kararının gerekçeli olarak onanması gerektiği öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmaların Özeti :

Davacı tarafından istemin reddi gerektiği savunulmuştur, davalı idare tarafından savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuğba DEMİRER AKAR'ın Düşüncesi : İstemin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ'ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

KARAR :

 Uyuşmazlık, Muğla Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca kadrosu geçici olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Ensitütüsüne aktarılan ve 15.10.1996- 03.09.2002 tarihleri arasında anılan Enstitünün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında lisansüstü eğitimini tamamlayıp doktora derecesini alarak üniversitesine dönen ve halen Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan davacının doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle doktora derecesinin iptaline ilişkin ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararlarının iptali isteminden kaynaklanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 14. maddesinin 3/a fıkrasında, dava dilekçelerinin görev ve yetki yönünden öncelikle inceleneceği, son fıkrasında, ilk inceleme hususlarının ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15. madde hükmünün uygulanacağı; 15. maddesinin 1/a fıkrasında, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Aynı Yasanın genel yetkiye ilişkin 32. maddesinin 1. fıkrasında, göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Yasada veya özel yasalarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu kuralına yer verilmiş; 2. fıkrasında ise bu Yasanın uygulanmasında yetkinin kamu düzeninden olduğu vurgulanmıştır.

Aynı Yasanın "Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki" başlığını taşıyan 33. maddesinin 3. fıkrasında; kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal haklan ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu kuralı yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; uyuşmazlığın Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapan davacının, doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle doktora derecesinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından iptaline ilişkin işlemden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar Kocaeli 1. İdare Mahkemesince, davanın esası incelenerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; davacının doktora derecesinin iptaline ilişkin işlemin diğer özlük ve parasal haklar kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmaması karşısında, uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, işlemi tesis eden yer İdare Mahkemesinin yetkili idare mahkemesi olduğu açıktır.

Bu durumda, uyuşmazlığın görüm ve çözümü konusunda, dava konusu işlemi tesis eden davalı idarenin bulunduğu yer olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olması nedeniyle, işin esasını inceleyen İdare Mahkemesi kararında usul hukukuna uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ :

 Açıklanan nedenlerle, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 05.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi .

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13