(İnegöl- Bursa) (200-06) Dya- (Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun Km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler Ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması İhalesi

(İnegöl- Bursa) (200-06) Dya- (Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun Km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler Ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması İhalesi

(İnegöl- Bursa) (200-06) Dya- (Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun Km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler Ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2819

Şikayetçi:
Kar-Tem Temizlik İnş. Taah. Nak. Peyzaj Petrol Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., ARABAYATAĞI MAH. ÇINARÖNÜ CAD. NO : 161 VAKIFYOLU BURSA İhaleyi yapan idare:
Karayolları Genel Müdürlüğü (14. Bölge Müdürlüğü), 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 16330 BURSA Başvuru tarih ve sayısı:
19.06.2012 / 22161 Başvuruya Konu İhale:
2012/39201 İhale Kayıt Numaralı "(İnegöl- Bursa) (200-06) Dya- (Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun Km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler Ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğütarafından 25.04.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(İnegöl- Bursa) (200-06) DYA-(Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun Km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması” ihalesine ilişkin olarak Kar-Tem Temizlik İnş. Taah. Nak. Peyzaj Petrol Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.06.2012 tarih ve 22161 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2012/2336 sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, su, trafik işaretleri ve gübre giderinin belgelendirilmediği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Şikâyete konu ihalenin idari şartnamesinin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2 nci maddesinde;

“2.1. İhale konusu hizmetin;

A) Adı: (İnegöl- Bursa) (200-06) DYA- (Bursa- Bilecik) İl Sınırı 160- 01 K.K. Nolu Yolun km: 0+000- 29+ 000 Arası Orta Refüjler ve Yol Boyu Peyzaj Çalışması” düzenlemesi,

Anılan şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif edilecek fiyatlara dahildir.”düzenlemesi,

Aynı şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 47 nci maddesinde;

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ÖZEL/ÇAPA-1 Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 50 cm çapında çapalanması ( Trafik işaretlenmesi dahil ) Adet 14000,000
2 ÖZEL/ÇAPA-2 Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde fidan diplerinin 80 cm çapında çapalanması ( Trafik işaretleme dahil) Adet 20000,000
3 ÖZEL/SULAMA Yolların yarma ve dolgu şevlerinde arazöz ile fidan ve çalıların sulanması ( Suyun iş başına temini ve trafik işaretlemesi dahil ) Ton 18000,000
4 ÖZEL/OT BİÇME Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerdeki yabani otların temizlenmesi ( Malzeme nakli ve Trafik işaretlemesi dahil) Dekar 100,000
5 ÖZEL/TA 1 Adet Top Akasyanın Temini, Nakli, 40 cm. çapında 50 cm. derinliğinde El İle Fidan Çukuru Açılması, Topraklı Dikimi, Cansuyu ve Gübre Adet 3000,000

düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalede, idare tarafından hesaplanan 333.500,00 TL sınır değerin altında yer alan beş isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, İndev İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Park Yıldız Sos. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama yapmamaları nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Hasdiyar İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Koloğlu Nak. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Hamdullah Acer’in ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

“…79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.7. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilen fiyat tarifelerinde belirtilen fiyatları kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunması yeterlidir. (Örnek: Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletmeler tarafından satılan ürünlere ilişkin ilan edilmiş fiyatlar vb.)

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir…” açıklaması yer almaktadır.

İdare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısıekinde, ihale konusu iş kapsamında yer alan iş kalemlerine ilişkin beş adet analiz formatı da yer almaktadır.

a) İhale üzerinde bırakılan Koloğlu Nak. Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında; iş kalemlerine ilişkin analizlerin, istekliye ait araç ruhsat fotokopilerinin, 2010 yılı Orman Fidanlık Müdürlüğü fiyat listesinin ve 2011 yılı biten işlerin belirtildiği bir listenin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan analizlerden; “Özel/sulama, Özel ot biçme, Özel/TA” analizlerinde, idare tarafından belirlenen girdi miktarlarının söz konusu istekli tarafından değiştirildiği, düz işçi maliyeti için belirlenen tutarın 2012 yılı ilk yarısı için yürürlükte olan 3,94 TL saatlik asgari ücretin altında olduğu,

Su, gübre gibi giderlere ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3 üncü maddesine uygun olarak belgelendirme işleminin yapılmadığı,

Açıklamalara ilişkin sunulan belgeler arasında yer alan 2010 yılı Orman Fidanlık Müdürlüğü fiyat listesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.7 nci maddesine uygun olmadığıgörülmüştür.

Yukarıda yapılan tespitler sonucunda; İhale üzerinde bırakılan Koloğlu Nak. Tic. Ltd. Şti.’ninaşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79 uncu maddesineuygun olmadığı anlaşılmıştır.

b) Hamdullah Acere ait aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; istekli tarafından iş kalemlerine ilişkin analizler ile üzerinde mevzuat gereği taşıması gereken ibare bulunmayan ve SMMM/YMM tarafından imzalanıp kaşelenmemiş, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2 ve 79.4.2.5 inci maddelerine uygun olmayan iki adet proforma faturanın sunulduğu,

Analizlerin içerisinde yer alan çim biçme makinesi, arazöz, su, gübre, 1 top akasya fidanı gibi girdi maliyetlerine ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3 üncü maddesine uygun olarak belgelendirme işleminin yapılmadığı,sunulan analizlerde düz işçi maliyeti için belirlenen tutarın 2012 yılı ilk yarısı için geçerli olan 3,94 TL saatlik asgari ücretin altında olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler sonucunda; anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda aktarılan 79 uncu maddesineuygun olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, Koloğlu Nak. Tic. Ltd. Şti. ile Hamdullah Acer’in tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES Başkan
Erkan DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Ahmet ÖZBAKIR Kurul Üyesi Mehmet Zeki ADLI Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13