Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları Ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03,05,Ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi

Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları Ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03,05,Ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi

Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları Ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03,05,Ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 17
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2723

Şikayetçi:
Taşyapı Grup Madencilik İnş. Pet. Nak. Ltd. Şti., EHLİBEYT MAH. 6.SOK. NO : 35/8 BALGAT ANKARA
İhaleyi yapan idare:
Cihanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Atçeken Mahallesi Hastane Cd.Eski Hastane Binası 42850 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
14.06.2012 / 21801
Başvuruya Konu İhale:
2012/55089 İhale Kayıt Numaralı "Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları Ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03,05,Ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
28.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[2291].(0226)./2012-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Cihanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 25.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03, 05 ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Taşyapı Grup Madencilik İnş. Pet. Nak. Ltd. Şti.’nin 04.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2012 tarih ve 21801 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) Birim fiyat teklif mektubundaki teklif edilen rakam ile ekindeki birim fiyat teklif cetvelindeki rakam arasında çelişki bulunmadığı, teklif mektubunda sadece teklifin esasını etkilemeyecek bilgi eksikliği bulunduğu, ayrıca tebligat adresi ile telefon/faks bilgilerinin ilgili bölümlere yazıldığı,
2) İhaleye katılan istekli sayısının 2 olduğu, Yönetmeliğin 63/2 maddesine göre ihalenin tekrarlanması gerektiği,
İddia edilmektedir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
Cihanbeyli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle açık ihale usulü ile yapılan “Cihanbeyli İlçesi Çeşitli Mahallelerin İmar Yolları ve Otopark Alanlarının Düzenlemesi İçin Gerekli Olan 03, 05 ve Füller Kırmataş Kum Alımı İşi” ihalesinde; 25.05.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda teklif fiyatının rakamla yazılmadığı, sadece yazı ile yazıldığı ve 4-5 nolu kısımda isteklinin kabul etmek istediği seçeneği belirtmediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Tutumlu Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun aşağıdaki şekilde doldurulduğu görülmüştür:
“…
4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız.
5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]
6) İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını] her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.
İKİ YÜZ YETMİŞ BİN TL”
4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,
Anılan Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir...” hükmü,
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52 nci maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.
(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.
(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.
(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6 ncı maddesinde;
“16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,
İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.
Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun 4 üncü maddesinde yerli veya yabancı istekli olduğunun belirtilmediği görülmüş olmakla birlikte, ihaleye ait idari şartnamenin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.” düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, tüzel kişilerin yerli istekli oldukları aynı zamanda teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden de değerlendirilecektir. Dolayısıyla teklif mektubunda yerli veya yabancı istekli olduğunun belirtilmemiş olmasının teklifin esasını etkileyecek bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır.
Ayrıca başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda istekli tarafından kabul edilen seçenek belirtilmeksizin 5 inci maddenin standart formda yer alan şekliyle aynen yer aldığı, mektubun telefon ve faks numarası bölümünde telefon ve faks bilgilerine yer verildiği, elektronik posta adresi bölümünün ise doldurulmadığı anlaşılmıştır.
Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alındığına dair formda da faks numarasının belirtildiği ve “İhale ve şikayet sürecinde idare tarafından yukarıda belirtilen elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum.” başlıklı kutucuğun işaretlenmiş olduğu, belirtilmiş olan faks numarasının sunulmuş olan birim fiyat teklif mektubunda belirtilmiş olan faks numarası ile aynı olduğu tespit edilmiştir.
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilgi ve tebligat esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “(Değişik:16/03/2011-27876 R.G./3 md.)  (1) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak, dokümanın satın alındığına veya EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiğine ilişkin formda ya da başvuru veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.” hükmü dikkate alındığında, istekliye ait faks numarasının hem birim fiyat teklif mektubunda hem de ihale dokümanı satın alındığına dair belgede belirtilmiş olduğu, elektronik posta adresine/faks numarasına bildirim yapılmasının kabul edildiğine dair taahhüdün ise ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formda bulunduğu ve bu nedenle idare tarafından başvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapılıp yapılamayacağına ilişkin bir tereddüt ve eksikliğin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Ancak             başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda, teklif edilen bedelin sadece yazı ile yazıldığı, rakam ile yazılmadığı, dolayısıyla teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Her ne kadar teklif cetvelinde toplam tutarın rakam ile yazıldığı görülmüş olsa da 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesi gereğince, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, teklif mektubunun taşıması zorunlu unsurları arasında sayıldığından, teklif mektubundaki söz konusu eksikliğin, tamamlatılması imkanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 63 üncü maddesinde; “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
(2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ihaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir. Ancak teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan Yönetmelik maddesinin, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelere yönelik olduğu, başvuruya konu ihalenin ise açık ihale usulü ile ihale edildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13