İhaleyi Yapan İdarenin Adresinin Teklif Zarfı Üzerine Yanlış Yazılması

Aşırı Düşük Sorgusunda İdarenin İstekliyi Yanıltması

İhaleyi Yapan İdarenin Adresinin Teklif Zarfı Üzerine Yanlış Yazılması

İhaleyi Yapan İdarenin Adresinin Teklif Zarfı Üzerine Yanlış Yazılması

Toplantı No : 2015/017 Gündem No : 19 Karar Tarihi : 04.03.2015 Karar No : 2015/UH.III-698

Şikayetçi: İvme Bilişim Ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

(Kamu İhale Kurulunun 11.02.2015 tarih toplantı No 2015/012, Gündem No 84 Karar No : 2015/MK-55 sayılı kararı)

İhaleyi Yapan Daire: Isparta İl Özel İdaresi (Su Ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü)

Başvuru Tarih ve Sayısı: 02.06.2014 / 17480

Başvuruya Konu İhale: 2014/36659 İhale Kayıt Numaralı “Isparta Merkez İlçe Ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması Ve Nakli İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ: İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

 VEKİLİ:

Av. Nazlı Merve Bayram,

Ankara Yolu Cad. Tüze İş Merkezi No: 36/15 Osmangazi/BURSA

 İHALEYİ YAPAN İDARE: Isparta İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü,

Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/36659İhale Kayıt Numaralı “Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Isparta İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 25.04.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi” ihalesine ilişkin olarak İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 13.05.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.05.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.06.2014 tarih ve 17480 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulması üzerine alınan 18.06.2014 tarihli ve 2014/UH.III-2373 sayılı Kurul kararına karşı başvuru sahibi tarafından dava açıldığı anlaşılmış, Mahkemece verilen karar üzerine de Kurulun 11.02.2015 tarih ve 2015/MK-55 sayılı kararıyla esasın incelenmesine karar verilmiştir.

 Başvuruya ilişkin olarak 2014/1816-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarflarında idare adresinin yanlış yazılmış olması gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif zarfında idare adı hatalı yazılmış olsa bile teklif verilen ihaleye ilişkin ihale kayıt numarası ile diğer bilgilerin ayrıntılı bir şekilde teklif zarfında yer aldığı, bu bilgilerin teklif verilen ihale ile ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, bu kapsamda teklif zarfının ihale komisyonuna süresi içinde ulaştığı da göz önüne alındığında teklif zarfının değerlendirmeye alınmaması işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bununla birlikte kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra yapılan şikâyet başvurusu neticesinde teklif zarflarının taraflarına iade edildiği, kısacası söz konusu durumun farkına teklif zarfının iadesiyle değil, kesinleşen ihale kararıyla varıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan 18.06.2014 tarihli ve 2014/UH.III-2373 sayılı karar ile süre yönünden red kararı verilmiş olup, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 18.11.2014 tarihli ve E:2014/1154, K:2014/1156 sayılı kararı üzerine Kurulca alınan 11.02.2015 tarihli ve 2015/MK-55 sayılı karar ile esasın incelenmesine geçilmiştir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ilk fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü,

 Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1’inci maddesinde “Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 İdari Şartname’nin “İdareye ilişkin bilgiler” başlıklı 1’inci maddesinde  “1.1. İdarenin;

a) Adı: Isparta İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü

b) Adresi: Eğirdir Yolu Üzeri – MERKEZ / ISPARTA” düzenlemesi,

             Aynı Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi” düzenlemesi,

 Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde  “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2014/36659

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Isparta İl Özel İdaresi 3. Kat Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Eğirdir yolu üzeri/ISPARTA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Encümen Toplantı Salonu Eğirdir Yolu Üzeri ISPARTA

d) İhale tarihi: 25.04.2014

e) İhale saati: 10: 00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Encümen toplantı Salonu Eğirdir Yolu Üzeri – ISPARTA” düzenlemesi,

 Bahse konu Şartname’nin “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 30’uncu maddesinde “30.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

30.2.2. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 29.04.2014 tarihli ihale komisyonu kararında, teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yanlış yazıldığı gerekçesiyle İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin teklif zarfının açılmadığı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 İhale işlem dosyası incelendiğinde “teklif zarfı alındı belgesi”ne göre 25.04.2014 günü saat 10:00’da yapılan ihalede, başvuru sahibi İvme Bil. ve Sağ. Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfının ihale tarihinde saat 09:12’de teslim alındığı, “uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı”na göre adı geçen isteklinin teklif zarfında idarenin açık adresi yanlış yazıldığı için teklif zarfının açılmadığı, bu kapsamda “zarf açma ve belge kontrol tutanağı”nda aynı isteklinin teklif zarfındaki belgelerin kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir.

 Başvuru sahibinin teklif zarfının ön yüzünün fotokopisi incelendiğinde,

 “İVME BİLİŞİM ve SAĞLIK HİZM. LTD. ŞTİ.

Çekirge Mah. Çekirge Cad. Somer Apt. No:85/2 OSMANGAZİ/BURSA

Tel: 444 22 04

Web: www.ivmebilisim.net

TİCARET SİCİL NUMARASI: 80670

Ticaret Merkezi: BURSA

 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler – Osmangazi/BURSA

 Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Evsel Katı Atıklarının Toplanması ve Nakli İşi

 Tarih: 25.04.2014 Saat: 10:00 İKN: 2014/36659”

bilgilerinin zarf üzerinde yer aldığı, bu haliyle zarf üzerindeki idarenin adı, ihale konusu işin adı, ihale kayıt numarası ile ihale tarih ve saati bilgilerinin İdari Şartname’de yer verilen bilgilere uygun olduğu, ancak idare adresinin “Eğirdir Yolu Üzeri – Merkez/ISPARTA” yerine, “Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler – Osmangazi/BURSA” olarak yazıldığı görülmektedir.

 Her ne kadar başvuru sahibi tarafından teklif zarfının üzerinde ihaleyi yapan idarenin adresi hatalı yazılmış olsa da, zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarası ile birlikte ihale ile ilgili diğer bilgilere yer verildiği ve bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının ihale komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, şikâyetçinin teklifinin teklif zarfında idarenin adresinin hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve ihalenin ilk oturumunun yeniden yapılmasına imkân bulunmadığı dikkate alındığında ihalenin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

 Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 Oybirliği ile karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13