İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebilir

Yapı Denetim Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebilir

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebilir

5237 sayılı TCK’nın 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde 2. fıkranın “ a” ve “b” bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili kamu görevlileri,  “ d” bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği ifade edilmektedir[1].

 Özel Dairenin uygulaması bu konuda istikrar kazanmıştırYargıtay 5.CD. 20.05.2013, 4715/5407; Yargıtay 5. CD. 13.05.2013, 4700/4935;

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2920

K. 2014/3290

T. 24.3.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Suçun Sadece İhalede Görevli Kişiler Tarafından İşlenebileceği/Teklif Veren Sanık Tarafından İşlenemeyeceği - İhale Evrakı Olarak Sahte Teminat Mektubu Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

• ÖZGÜ SUÇ ( İhaleye Fesat Karıştırma - Özgü Suç Niteliğinde Olduğundan Dolaylı Failliğe Elverişli Bulunmadığı/İhaleye Teklif Veren Sanık Tarafından İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun İşlenemeyeceği )

• SAHTECİLİK ( İhale Evrakı Olarak Sahte Teminat Mektubu Verilmesi Eyleminin Sahtecilik Suçunu Oluşturacağı - Teklif Veren Sanık Tarafından İhaleye Fesat Karıştırma Suçun İşlenemeyeceği/İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

5237/m. 40/2, 235/2-a

ÖZET : Özgü suç niteliğinde olan, bu sebeple dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif veren sanık tarafından işlenemeyeceği, suça konu sahte teminat mektuplarının ihale evraklarının içinde verilmesi eylemi nedeniyle sahtecilik suçundan mahkum olan sanığın unsurları oluşmayan ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dairemizin 02.10.2013 gün ve 2013/12328 Esas, 2013/9559 sayılı tevdi kararına istinaden gerekçeli kararın Hâzineye 24-30.12.2013 tarihlerinde tebliğ edilmesine rağmen hükmün temyiz edilmediğinin anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki bu hususta bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

5237 sayılı TCK'nın 235. maddesinde ihaleye fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı, her ne kadar bir kısım öğretide özgü suç olarak kabul edilmese de madde metni gerekçesiyle birlikte incelendiğinde; 2. fıkranın "a" ve "b" bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili görevlilerin, "d" bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği, bu itibarla 5237 sayılı TCK'nın 40/2. maddesine göre özgü suç niteliğinde olan, bu sebeple dolaylı failliğe elverişli bulunmayan ve TCK'nın 235/2-a maddesi uyarınca ihale sürecinde görevli kişiler tarafından işlenebilen ihaleye fesat karıştırma suçunun ihaleye teklif veren sanık tarafından işlenemeyeceği, bu suçun faili olamayacağı, suça konu sahte teminat mektuplarının ihale evraklarının içinde verilmesi eylemiyle ilgili olarak hakkında sahtecilik suçundan dava açıldığı ve yapılan yargılama sonucunda atılı suçtan mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği gözetildiğinde unsurları oluşmayan atılı ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatine karar verilmesi gerektiği halde yanılgılı değerlendirmeyle mahkumiyet hükmü tesisi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


[1] Osman YAŞAR( Yargıtay 4. CD Onursal Başkanı),  Hasan Tahsin GÖKCAN( Yargıtay Üyesi), Mustafa ARTUÇ( Yargıtay Tetkik Hakimi),  Yorumlu- Uygulamalı Türk Ceza Kanunu 5. Cilt,  Adalet Yayınevi, 2. baskı- 2014, ANKARA,  s. 7000,7001

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13