İhaleden Yasaklama Nedeniyle Kazanç Kaybı Talebi

İhaleden Yasaklama Nedeniyle Kazanç Kaybı Talebi

İhaleden Yasaklama Nedeniyle Kazanç Kaybı Talebi

İhaleden Yasaklama Nedeniyle Kazanç Kaybı Talebi

İhaleden Yasaklama Nedeniyle Kazanç Kaybı Talebinde Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

Kamu ihalelerine girmekten yasaklanma nedeniyle oluşan kazanç kaybına ilişkin talebinin zamanaşımı süresinin tespitinde idare mahkemesi kararının kesinleşme tarihinin esas alınması gerektiği hakkında.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 15.12.2021 tarihli Kararı:

 “…Davacı vekili, taraflar arasında 25.10.2007 tarihli sözleşme imzalandığını, sözleşme gereği yapılması gereken işin idarenin kusuru nedeniyle uzadığını, müvekkilinin ilave hizmet ve şantiye harcamaları yaptığını, davalı kurumca sözleşme feshedilerek müvekkili şirket hakkında 24 ay süreyle ihalelere girmekten yasaklandığını, idare mahkemesinde açılan davada yasaklılık işleminin iptal edildiğini ileri sürerek şantiye giderleri karşılığı 25.000,00 TL, ihaleye girmekten yasaklanmış olmakla kazanç kaybı 25.000,00 TL'nin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 21.10.2019 tarihli ıslah dilekçesi ile şantiye gideri istemini 398.699,81 TL'ye, kamu ihalelerinden yasaklılık bakımından kazanç kaybını 531.935,85 TL'ye çıkarmıştır.

Davalı vekili, davanın zamanaşımını nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini, sözleşme konusu işin uzamasına doğrudan müvekkili şirketin neden olmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemenin 14.10.2014 tarih ve 2014/952 Esas, 2014/606 Karar sayılı ilamı ile davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair kararının taraf vekillerince temyizi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 20.10.2015 tarih ve 2015/608 Esas, 2015/6694 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu davacının şantiye gideri istemi ile ilgili olarak eser sözleşmesinden doğan alacakların 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, taraflar arasındaki sözleşmenin 27.10.2009 tarihinde feshedildiği, şantiye giderine ilişkin istemin ıslah edilen kısmının 27.10.2014 tarihinde zamanaşımına uğradığını, kamu ihalelerinden yasaklılık nedeniyle kazanç kaybı istemi bakımından hukuka aykırılığın ve idarenin kusurlu olduğu Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2013/1335-2014/1081 E.K.,sayılı kararı ile sabit olduğu bu durumda zamanaşımın başlangıcı olarak idare mahkemesinin karar tarihi olan 27.05.2014 tarihinin esas alınması gerektiğinden kamu ihalelerinden yasaklılık nedeniyle kazanç kaybı isteminin de ıslah edilen kısmının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 50.000,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmedilen tutarın 25.000,00 TL ( şantiye gideri ) TL kısmına 27.10.2009 tarihinden diğer 25.000,00 TL kısmına dava tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir. Dava taraflar arasındaki sözleşmenin uzaması nedeniyle yapılmış olan 421 günlük ilave şantiye gideri ile davacı şirketin kamu ihalelerine girmekten yasaklanması nedeniyle oluşan kazanç kaybı istemine ilişkindir.

1- )Mahkemece davacının ıslahla artırdığı miktarın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının şantiye giderlerine ilişkin talebi bakımından; taraflar arasındaki sözleşme eser sözleşmesi olup 6098 Sayılı TBK 147/6. maddesi gereğince eser sözleşmesinden doğan alacaklar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Sözleşmenin süresi, sözleşmede öngörülen süreden 421 gün fazla uzamıştır. Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/134 Esas sayılı dosyasında, sözleşme konusu işin yapımı için gerekli olan bir kısım bilgi ve belgeleri davalının teslim etmemesi nedeniyle işin bitirilemediği, dolayısıyla sözleşme konusu işin süresinde bitirilmemesi hususunda davalının kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Sözleşme süresinin uzamasından dolayı meydana gelen şantiye giderlerinden davalının sorumlu olduğu Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/134 Esas sayılı dosyası ile tespit edildiğine göre 5 yıllık zamanaşımı süresi bu mahkemenin kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecektir.

Davacı şirketin kamu ihalelerine girmekten yasaklanması nedeniyle oluşan kazanç kaybı istemi bakımından ise davacı şirket kamu ihalelerinden yasaklılık işlemine karşı idare mahkemesinde dava açmış ve Adana 2. İdare Mahkemesince 27.05.2014 tarih ve 2013/1335 Esas, 2014/1081 Karar sayılı kararla davacı şirketin 24 ay süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir. İdare mahkemesi kararı 23.10.2019 tarihinde Danıştayca onanmış ve 22.07.2020 tarihide kesinleşmiştir. Davacının ihaleden yasaklılık nedeniyle uğramış olduğu kazanç kaybına ilişkin talebinin zamanaşımı süresinin tespitinde Adana 2. İdare Mahkemesi kararının kesinleşme tarihinin esas alınması gerekir. Davacı her iki talep miktarını artırdığı ıslah dilekçesini 21.10.2019 tarihinde mahkemeye sunmuştur. Bu nedenle davacının ıslahla artırdığı miktar yönünden zamanaşımı süresi dolmamıştır.

2- )Bozma nedenine göre, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde taraflara iadesine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13