İhale Kayıt Numaralı Egm Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat Ve Onarımı İhalesi

İhale Kayıt Numaralı Egm Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat Ve Onarımı İhalesi

İhale Kayıt Numaralı Egm Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat Ve Onarımı İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 40
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UY.I-2846

Şikayetçi:
Divan Cam Ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., MELİH GÖKÇEK BULVARI 2269 SOKAK NO:42 ANKARA İhaleyi yapan idare:
İçişleri Bakanlığı (İkmal Bakım Daire Başkanlığı), İkmal Ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22857
Başvuruya Konu İhale:
2012/41215 İhale Kayıt Numaralı "Egm Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat Ve Onarımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığı tarafından 03.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “EGM Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat ve Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Divan Cam ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.06.2012tarih ve 22857sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2422sayılı şikayet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.
Karar:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesine uygun olmadığı, anılan isteklinin açıklamasının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
31.05.2012 tarihli ihale komisyon kararının incelenmesi sonucunda, şikâyete konu ihaleye 18 isteklinin katıldığı, yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda MRT Ltd. Şti.-Yücel Canpolat Ortak Girişimi tarafından sunulan teklif mektubunun uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 17 teklifin geçerli bulunduğu, idare tarafından hesaplanmış sınır değerin altında teklif bedeli sunan 7 istekliden teklif bileşenlerine ilişkin olarak açıklama talep edildiği, süresi içerisinde yalnızca AZT İnş. Ltd. Şti.’nin açıklama sunduğu, süresi içerisinde açıklama sunmayan diğer 6 isteklinin tekliflerinin reddedildiği, yapılan değerlendirme sonucunda açıklama sunmuş olan AZT İnş. Ltd. Şti.’nin açıklamasının uygun bulunduğu anlaşılmış olup, AZT İnş. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.
İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “EGM Gölbaşı Polis Lojmanları Muhtelif Tadilat ve Onarımı”şeklinde belirtilmiş olup, ihale dokümanı içerisinde teknik dokümanların ve projelerin yer aldığı da tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ihale dokümanı içerisinde istekli olabileceklere, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere, açıklama yapılması öngörülen iş kalemlerine ve açıklama istenilmeyecek olan analize girdilerine yer verildiği de anlaşılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinde; İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,
Kamu İhale Genel Tebliğinin 45 inci maddesinde; “45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.
İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.”açıklamaları yer almaktadır.
İhale dokümanı incelendiğinde, idare tarafından toplam 16 iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği, söz konusu kalemlerin her birine ilişkin analiz formatlarının bulunduğu, her bir analiz içerisinde girdilerin tanımlarına, pozlarına ve miktarlarına yer verildiği anlaşılmıştır.
İdarenin 10.05.2012 tarih ve 6657-97693 sayılı aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde, isteklilerden ihale dokümanı içerisinde kendilerine sunulan iş kalemlerine ilişkin olarak açıklamalarını, yazının tebliğinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde hazırlayıp idareye sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.
İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 21.05.2012 tarihli açıklama incelendiğinde, açıklanması talep edilen kalemler içerisinde yer alan 12.2190/2 poz nolu kaleme ilişkin olarak 2011 yılı İller Bankası Çevre Yapıları Dairesi kârsız birim fiyatının kullanıldığı, söz konusu bedel üzerine % 5 kâr eklendiği, şikâyete konu ihalenin ilanı ve 2012 yılı İller Bankası Çevre Yapıları Dairesi birim fiyatlarının yayınlandığı tarihi göz önüne alındığında, anılan Tebliğin 45.1.5 inci maddesi gereğince 2011 yılına ilişkin sunulan birim fiyat ve açıklamanın uygun görülmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
16.003/MK ve 15.D/7 poz nolu iş kalemlerine yönelik olarak istekli tarafından analizlerin sunulduğu, sunulan analiz formatlarının ve içerisinde yer alan miktarların idarenin vermiş olduğu formatlara uygun olduğu tespit edilmiş olup, analiz girdilerinin 2012 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerinde yer alan bedellere uygun olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanması istenilen kalemlerden MSB.851/1 ve MSB.852/2 poz nolu kalemlere ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı 2012 kârsız birim fiyatlarının kullanıldığı, söz konusu bedeller üzerine % 5 kâr eklendiği tespit edilmiş olup, anılan kalemlere ilişkin olarak da yapılan açıklamanın anılan Tebliğin 45.1.5 inci maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.
Geriye kalan 11 iş kalemine ilişkin olarak 2012 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kârsız birim fiyatlarının kullanıldığı, anılan bedeller üzerine % 5 firma kârı eklendiği tespit edilmiş olup, anılan kalemlere ilişkin açıklamaların anılan Tebliğin 45.1.5 inci maddesine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklama içerisinde yer alan miktarlarında idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyete esas miktarlarla uyumlu olduğu anlaşılmış olup, açıklamanın miktarlar yönüyle de uygun görülmesi işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.
Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan açıklamanın anılan Tebliğin 45 inci maddesinde yer alan hükümlere uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
<Center>Başkan</Center>
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13