İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması / İhalenin İptali

İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması / İhalenin İptali

İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması / İhalenin İptali

İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması / İhalenin İptali

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2014/2282

K. 2014/2825

T. 8.9.2014

• BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ ( İptal Davası - İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması Gibi Gerekçelerin İhalenin İptaline İlişkin Kabul Edilebilir Gerekçeler Olduğu )

• İHALENİN İPTALİ İSTEMİ ( Belli İstekliler Arasında İhale Usulü - Aynı İhalenin İptaline Yönelik Olarak Daha Önce Tesis Edilen İşlemlerin İptaline İlişkin Mahkeme Kararları Üzerine Yeni Bir Değerlendirme Yapılmak Suretiyle ve Farklı Gerekçelerle İhalenin İptaline Karar Verilmiş Olması Nedeniyle Mahkeme Kararının Uygulanmamasından Söz Edilmesine Olanak Bulunmadığı )

• İDARENİN VE KAMUNUN ÖNCELİKLERİNİN DEĞİŞMESİ ( İhalenin İptali İstemi - Mahkeme Kararları Üzerine Yeni Bir Değerlendirme Yapılmak Suretiyle ve Farklı Gerekçelerle İhalenin İptaline Karar Verilmiş Olması Nedeniyle Mahkeme Kararının Uygulanmamasından Söz Edilmesine Olanak Bulunmadığı Bu Durumda Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )

• HİZMET VE YATIRIM PROJELERİNİN FARKLILAŞMASI ( İhalenin İptali İstemi - İhale İçin Ödenek Ayrılmamış Olması Gibi Gerekçelerin İhalenin İptaline İlişkin Kabul Edilebilir Gerekçeler Olduğu/ Farklı Gerekçelerle İhalenin İptaline Karar Verilmiş Olması Nedeniyle Mahkeme Kararının Uygulanmamasından Söz Edilmesine Olanak Bulunmadığı Bu Durumda Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği )

6831/m.2/B

ÖZET : Dava, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalenin iptali istemine ilişkindir. İdare Mahkemesince idarenin ve kamunun önceliklerinin değişmesi, hizmet ve yatırım projelerinin farklılaşması, 2/B alanlarının kullanım kadastrolarının yapılması, yurt dışı projelerine başlanılması, kentsel dönüşüm projeleri görevinin üstlenilmesi, Hazine adına tespit yapılacak kadastro işlerinin de acilen bitirilmesi gerekliliği ile söz, konusu iş için bütçede yeterli miktarda ödeneğin olmaması nedeniyle ihaleyi uygulamanın fiilen imkânsız hale gelmesi gerekçe gösterilerek söz konusu ihalenin iptal edildiği; iptal gerekçesi olarak gösterilen, idarenin önceliklerinin değişmiş olması ve 2012 yılında söz konusu ihale için ödenek ayrılmamış olması gibi gerekçelerin ihalenin iptaline ilişkin kabul edilebilir gerekçeler olduğu, aynı ihalenin iptaline yönelik olarak daha önce tesis edilen işlemlerin iptaline ilişkin Mahkeme kararları üzerine yeni bir değerlendirme yapılmak suretiyle ve farklı gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmiş olması nedeniyle Mahkeme kararının uygulanmamasından söz edilmesine olanak bulunmadığı, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir.

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2014 tarih ve E:2013/1360, K:2014/246 sayılı kararının; dava konusu ihalenin iptal gerekçesinin anlaşılamadığı, iptal nedeni olarak gösterilen gerekçelerin yerinde olmadığı, iptale konu ihale için zaten ödenek ayrılmış olması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanlığı tarafından belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan "Kütahya İli 22/A-l. Grup Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Kapsamında Mekansal Bilgi Sisteminin Alt Yapısına Yönelik Harita Yapım işi" ihalesinin iptaline ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesi'nce; ihale yetkilisinin 07.06.2011 tarihli oluru ile davacı şirket üzerinde kalan bahse konu ihale de dahil olmak üzere toplam 55 adet ihalenin iptaline karar verildiği, anılan kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 29.11.2012 tarih ve E:2011/1591, K:2012/1579 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine söz konusu yargı kararını uygulamak üzere ihale komisyonunca 18.03.2013 tarihinde alınan kararla ihalenin yine davacı şirket üzerinde bırakıldığı, ancak 25.03.2013 tarihli Daire Başkanı oluruyla, idarenin ve kamunun önceliklerinin değişmesi, hizmet ve yatırım projelerinin farklılaşması, 2/B alanlarının kullanım kadastrolarının yapılması, yurt dışı projelerine başlanılması, kentsel dönüşüm projeleri görevinin üstlenilmesi, Hazine adına tespit yapılacak kadastro işlerinin de acilen bitirilmesi gerekliliği ile söz, konusu iş için bütçede yeterli miktarda ödeneğin olmaması nedeniyle ihaleyi uygulamanın fiilen imkânsız hale gelmesi gerekçe gösterilerek söz konusu ihalenin iptal edildiği; iptal gerekçesi olarak gösterilen, idarenin önceliklerinin değişmiş olması ve 2012 yılında söz konusu ihale için ödenek ayrılmamış olması gibi gerekçelerin ihalenin iptaline ilişkin kabul edilebilir gerekçeler olduğu, aynı ihalenin iptaline yönelik olarak daha önce tesis edilen işlemlerin iptaline ilişkin Mahkeme kararları üzerine yeni bir değerlendirme yapılmak suretiyle ve farklı gerekçelerle ihalenin iptaline karar verilmiş olması nedeniyle Mahkeme kararının uygulanmamasından söz edilmesine olanak bulunmadığı, bu durumda dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2014 tarih ve E:2013/1360, K:2014/246 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 41,50-TL yürütmeyi durdurma harcının istenmesi halinde davacı şirkete iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( on beş ) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13