İhale Sürecine Bakış

İhale Sürecine Bakış

İhale Sürecine Bakış

İhale süreci  “ İhtiyacın Ortaya Çıkması” ile başlar 4734 sayılı Kanun’da ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağına yer verilmiştir.Yine; İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, olağanüstü haller ve deprem durumlarında ÇED raporu aranmaz.   ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için

ÇED olumlu belgesinin alınmış olması kural olarak zorunludur

Bu aşamadan sonra  “Teknik Şartname” hazırlanır: Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtmeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

İhaleyi yapacak olan idarece  “Yaklaşık Maliyet” hesaplanır: Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İhale Usulünün Tespiti 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir[1].

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması:

İhale Onayının Alınması: İdarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanı veya davetinden önce Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası ( IKN) alınır. Bu numara standart formlara ve ihale dokümanına eklenir ve ihale ile ilgili bütün iş ve işlemlerde bu numara kullanılır.

İhale Komisyonunun Kurulması ve Çalışma Esasları: İhale komisyonunun oluşturulması ve çalışma usulü Kanunun 6. maddesinde düzenlenmiştir.

İlan (İhale ve ön yeterlik ilanı)Kanun’un 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Görülmesi/Satın Alınması, Başvuruların veya Tekliflerin Alınması,Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Aşırı Düşük Teklifler: Tekliflerin değerlendirilmesi Kanun’un 36,37,38. maddelerinde düzenlenmiştir.

37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

12. İhale Sonucunun Bildirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan tüm bu süreçte idareler ile alıma taraf olan aday, istekli veya istekli olabilecekler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüm yeri idare, Kamu İhale Kurumu ve İdari Yargıdır.

Uyuşmazlıklar kural olarak, 4734 sayılı Kanun’un 53,54,55 ve 56. maddeleri uyarınca sırasıyla şikayet, itirazen şikayet şeklinde idari aşamada ve ancak bu süreçler tüketildikten sonra idari yargıda çözülmektedir.

Sözleşmelerin yapılmasından sonraki aşamada ortaya çıkacak olan uyuşmazlıkların çözüm yeri ise adli yargıdır.

Bir sonraki yazımızda uyuşmazlıkların ihale sürecinde çıkan aksaklık ve uyuşmazlıkların çözümünde izlenecek yol Kanunda öngörülen sıra ile ele alınacaktır.

Saygılarımızla,


[1] İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi gibi Kanun’un 22. maddesinde sınırlı sayıda sayılan hallerden birinin bulunması halinde doğrudan temin, yahut mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak tasarım yarışmaları tertip etmek yoluna başvurulabilecektir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13