loader image
Kamu İhale Kurumu Kurul Kararları

İhale Dökümanına İtiraz Hangi Süre İçerisinde Yapılmalıdır ?

İş Deneyi Belgelerinin Tasdiki Usulü Hakkında Danıştay 13. Daire Kararı

İhale Dökümanına İtiraz Hangi Süre İçerisinde Yapılmalıdır ?

 

   
   
KAMU İHALE KURUL KARARI  

 

Toplantı No : 2016/042
Gündem No : 1
Karar Tarihi : 13.07.2016
Karar No : 2016/UY.II-1788

 

Şikayetçi: 
Aksöz Asansör Elektrik Elektronik Plan-Proje Taahhüt İmalat Ve Sanayi Ltd. Şti.  İhaleyi Yapan Daire: 
K.Y.K. Kocaeli İl Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü  Başvuru Tarih ve Sayısı: 
17.06.2016 / 36372  Başvuruya Konu İhale: 
2016/169598 İhale Kayıt Numaralı "Kocaeli Gebze Ve Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Asansör Yenilemesi" İhalesi  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 
Karar: 
TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     Başkan V. II. Başkan: Şinasi CANDAN Üyeler: Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Aksöz Asansör Elektrik Elektronik Plan-Proje Taahhüt İmalat ve Sanayi Ltd. Şti., Cumhuriyet Mahallesi Canan Sokak No: 13/1 Üsküdar/İSTANBUL İHALEYİ YAPAN İDARE: Kredi ve Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü, Serdar Mah. Arızlı Cad. No: 7 41100 İzmit/KOCAELİ BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/169598 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Gebze ve Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Asansör Yenilemesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kredi Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından 02.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Gebze ve Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Asansör Yenilemesi” ihalesine ilişkin olarak Aksöz Asansör Elektrik Elektronik Plan-Proje Taahhüt İmalat ve Sanayi Ltd. Şti.nin 08.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.06.2016 tarih ve 36372 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak 2016/1452 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihaleye verdikleri teklifin “teklif edilen asansörün bileşenlerinden kabin fren sisteminin Teknik Şartname’deki “Çift yönlü kayma fren Avrupa menşei olacaktır.” düzenlemesini karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettikleri fren sisteminin Avrupa menşeili biri ürün olma şartı dışında Teknik Şartname’de belirtilen diğer bütün kriterleri sağladığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent ve menşeinin belirtilemeyeceği dikkate alındığında idarenin Kanun’a aykırı bir maddeyi gerekçe göstererek tekliflerini değerlendirme dışı bırakmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Kocaeli Gebze ve Karamürsel Gazanfer Bilge Yurdu Asansör Yenilemesi” şeklinde belirtildiği, Anılan Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 İstekliler Kocaeli ili için geçerli olan SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ni ihale dosyasında sunacaklardır. İstekliler teklif edecekleri asansör bileşenlerini YURTKUR Asansör EK 1 formatına uygun olarak ihale dosyasında sunacaklardır. Formda alternatif ürün bulunmayacaktır.” düzenlemesinin, Teknik Şartname’nin “Kabin Süspansiyonu (800 ve 630 lik kabinlerin özellikleri)” başlıklı bölümünde “…Gerekli taşıma kapasitesine uygun bir fren seçilecektir. Bu fren çift yönlü kayma fren olacaktır. (Çift yönlü kayma Freni Avrupa menşei olacak)” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür. İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, söz konusu ihaleye 7 teklif verildiği, Nuras Asansör İnşaat Madencilik Hayvancılık Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teklif mektubundaki imza ile imza sirkülerindeki imzanın uyumlu olmadığı” gerekçesiyle, Ergün Bilir’in teklifinin “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sunulmadığı” gerekçesiyle, Bir Proje Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Özsafa İnşaat Oto. Tur. Tahl. Taş. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin “satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi sunulmadığı ve sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş koşulunu karşılamadığı” gerekçesiyle, Raif Başkaraağaç’ın teklifinin“satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin Kocaeli ilini kapsamadığı” gerekçesiyle, başvuru sahibinin teklifinin “teklif edilen asansörün bileşenlerinden kabin fren sisteminin Teknik Şartname’deki “Çift yönlü kayma fren Avrupa menşei olacaktır.” düzenlemesini karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 02.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile Öz Asansör İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından “Teknik Şartname’de menşei belirtilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 12’nci maddesine uygun olmadığı” iddia edilmekte ise de, ihale dokümanındaki söz konusu düzenlemeye yönelik olarak 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 55’inci maddesi gereğince şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarihten itibaren 10 gün ve en geç ihale tarihinden 3 işgünü öncesine kadar başvuruda bulunulmadığı, dolayısıyla 08.06.2016 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca anılan Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi…zorunludur.” hükmü uyarınca, isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini beyan ettikleri dikkate alındığında, bu konudaki iddianın ehliyet yönünden de reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.              İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:              … e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.” hükmü, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez. (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, ihalelerde yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. İncelemeye konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 46’ncı maddesinde, isteklilerin teklif edecekleri asansörün bileşenlerini gösteren “YURTKUR Asansör EK 1 formu”nu teklif dosyasında sunmalarının istenildiği, dolayısıyla söz konusu belgenin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü tespit edilmiş olup, isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin de “YURTKUR Asansör EK 1 formu” üzerinden yapılacağı anlaşılmıştır. Yapılan inceleme sonunda, başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu “YURTKUR Asansör EK 1 formu”nun kabin süspansiyonuna ilişkin bölümünde fren sistemi markasının “Zorlu” olarak belirtildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de yer alan “Çift yönlü kayma Freni Avrupa menşei olacak.” kriterinin karşılanmadığı görülmüştür. Bu itibarla söz konusu isteklinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,    Oybirliği ile karar verildi.  
Şinasi CANDAN Başkan V. II. Başkan
   
Osman DURU Kurul Üyesi Erol  ÖZ Kurul Üyesi Dr. Ahmet İhsan ŞATIR Kurul Üyesi
   
Hasan KOCAGÖZ Kurul Üyesi Oğuzhan YILDIZ Kurul Üyesi  
 
     
 
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz