İdarelerin Hatalı İşlemleri Her Zaman İçin Geri Alma, Kaldırma ve Değiştirme İmkanı

Teknik Şartnamede Belli Marka ve Model Ürün Ya da İstekliye İşaret Edilmesi

İdarelerin Hatalı İşlemleri Her Zaman İçin Geri Alma, Kaldırma ve Değiştirme İmkanı

İdarelerin Hatalı İşlemleri Her Zaman İçin Geri Alma, Kaldırma ve Değiştirme İmkanı

Toplantı No : 2010/052
Gündem No : 42
Karar Tarihi : 26.07.2010
Karar No : 2010/UM.III-2167
Şikayetçi: 
 Bayrak Medikal Tıbbi Cih. Mal. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Gülbahçe Mah. Vardar Cad. Vatan Sok. No:13 Osmangazi/BURSA 
 İhaleyi Yapan Daire:  Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastayurdu Cad. No:31 Osmangazi/BURSA 
 Başvuru Tarih ve Sayısı:  05.07.2010 / 15619 
 Başvuruya Konu İhale: 
 2010/42660 İhale Kayıt Numaralı "Mikrobiyoloji Laboratuarı İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Kullanımı (4 Üncü Grup Hepatit)" İhalesi 
 Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 19.07.2010 tarih ve III.M.19.84.0197/2010-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
              Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 25.05.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mikrobiyoloji Laboratuarı İçin Kitlerle Birlikte Cihaz Kullanımı (4 üncü grup hepatit)” ihalesine ilişkin olarak Bayrak Medikal Tıbbi Cih. Mal. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu üzerine, idarenin 22.06.2010 tarihinde ihalenin 4 üncü Grup Hepatit kısmını iptal kararı aldığı, başvuru sahibinin 05.07.2010 tarih ve15619 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,
 
 İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
 
 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,
  
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
 
 Karar: 
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
 İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 4 üncü grubunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından bu başvuru üzerine ihalenin 4 grubunun iptal edildiği, ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
 
 Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
  
            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmüne yer verilmiştir.
   
            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, ihalenin iptaline yönelik itirazen şikayet başvurusu idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenmiştir.
  
07.06.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin fiyat dışı unsurlar göz önünde bulundurularak Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından 11.06.2010 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ABBOTT marka ARCHİTECT model cihazın teknik şartnamenin çeşitli maddelerine uygun olmadığı ile idare tarafından idari şartnamenin 35 inci maddesinde belirlenen fiyat dışı unsurların bu istekli lehine %30 luk fiyat avantajı sağladığı, teknik şartnamenin tek bir markayı tanımlar nitelikte düzenlemeler içerdiği ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık bulunduğundan ihalede ihaleye katılımın sınırlandığı, rekabetin engellendiği, düzeltici işlemlerle giderilemeyecek nitelikteki Kanuna aykırılıklar nedeniyle ihalenin ihale kararının düzeltilerek ikinci en avantajlı teklif sahibine verilmesi gerektiği iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunulmuştur.
  
Bu başvuru üzerine ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen ve üç kişiden müteşekkil komisyonun iddialar üzerine yaptığı inceleme neticesinde oluşturulan raporda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ABBOTT marka ARCHİTECT model cihazın teknik şartnamenin C.2 ve C.8 maddelerine uygun olmadığı, C.9 maddesine ilişkin ilgili kuruluşlardan görüş alındıktan sonra karar verilmesi gerektiği, idari şartnamenin 35 inci maddesinde düzenlenen fiyat dışı unsurlardan "cihaz doğrulama testi olarak HCV Core Ag testinin çalışılması" ve "cihazların en az 400/450 test/saat hızı ve üzerinde olanlarına" puan verilmeleri ile ilgili düzenlemelere yapılan itirazın, Bakanlık Genelgelerine aykırılığı, rekabet koşullarını engelleyici ve maliyeti artırıcı etkilerinden dolayı kabul edildiği,  bu rapor üzerine ihale yetkilisi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verilmiştir.
 
             İhale yetkilisi tarafından görevlendirilen ve üç kişiden müteşekkil komisyonun iddialar üzerine yaptığı inceleme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ABBOTT marka ARCHİTECT model cihazın teknik şartnamenin C.2 ve C.8 maddelerine uygun olmadığı, Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri konulu 2010/11 sayılı genelgesinde; “4.9.Poliklinik ve yatak kapasitesi yüksek hastaneler iş yükünü azaltmak ve olası arızalarda işlemlerin durmasını önlemek amacıyla yüksek kapasiteli tek cihaz yerine, birimlere özgü (acil ve poliklinik) birden fazla cihaz edinebileceklerdir. Bu istemler yapılırken, alınacak cihazların günde en az 2 saat çalışacağı düşünülmeli, yıllık toplam test sayısı 250 gün üzerinden hesaplanmalı ve gereksiz yere ihtiyaçtan yüksek kapasiteli cihazlar istenilmemelidir.” düzenlemesinin bulunduğu, teknik şartnamenin C.1 maddesinde toplam hızın en az 350 test/saat olarak istendiği, idari şartnamenin 35 inci maddesinde yapılan düzenlemeler ile ayrıca bu hızın üstündeki cihazlar için farklı puanlama öngörüldüğü, bu nedenle genelgeye aykırılık oluştuğu tespitinin yapıldığı, sonuç itibariyle hatalı düzenlemeler ve teknik şartname uygun olmayan cihaz teklif edilmesi neticesinde ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
  
            4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” Hükmü yer almaktadır.
 
             İncelenen ihalede teknik şartnamede bulunan ve ilgili mevzuatına aykırılık içeren hataların tespitinin ihale tarihinden ve teklifler alınmadan önce yapılmaması ile isteklilerin teklif ettikleri cihazların teknik şartnameye uygunluk denetiminin sağlıklı yapılmaması nedeniyle, idarenin objektiflik ve güvenirliğinin sarsılmaması ilkesi gözardı edilmiş olmakla birlikte; idarelerin hatalı işlemleri her zaman için geri alma, kaldırma ve değiştirme imkanı bulunduğundan söz konusu aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması nedeniyle ihalenin 4 üncü grubunun iptali işleminde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
 
 
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,
   
   Oybirliği ile karar verildi.
 
 
Dr. Hasan  GÜL
 
Başkan
  
Ali  KAYA
 
Kurul Üyesi
 
Bahattin  IŞIK
 
Kurul Üyesi
 
Hakan  GÜNAL
 
Kurul Üyesi
  
Adem  KAMALI
 
Kurul Üyesi
 
Abdullah  DÜNDAR
 
Kurul Üyesi
 
Erkan  DEMİRTAŞ
 
Kurul Üyesi
 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13