İdare Aleyhine Başlatılan İlamlı Takip

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

İdare Aleyhine Başlatılan İlamlı Takip

İdare Aleyhine Başlatılan İlamlı Takip

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12455

K. 2012/13378

T. 28.12.2012

• İDARE ALEYHİNE BAŞLATILAN İLAMLI TAKİP ( Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577 S.K. Md.28/2'nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdareye Başvurulmadığından Bahisle İdarenin Takibin İptali İsteminin Reddedileceği )

• TAKİBİN VE İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Borçlu İdare Alacağın Tahsiline Yönelik Herhangi Başvuru Yapılmaksızın Takip Başlatılmasının Yasal Dayanağı Olmadığından Bahisle - Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında İdareye Başvurulması Gerekmediği )

• İDAREYE BANKA HESAP NUMARASININ BİLDİRİLMESİ GEREKMEDİĞİ ( Adli Yargı Mahkemeleri Tarafından Verilen İlamların İnfazında 2577/m.28/2'nin Uygulama Olanağı Olmadığı - İdarenin Takibin ve İcra Emrinin İptaline İlişkin Şikayetinin Reddi Gerektiği )

• ADLİ YARGI MAHKEMELERİ TARAFINDAN VERİLEN İLAMLARIN İNFAZI ( 2577 S.K. Md.28/2'nin Uygulama Olanağı Bulunmadığı - İdare Aleyhine Takip Başlatmadan Önce Banka Hesap Numarasını İdareye Bildirme Zorunluluğu Olmadığı )

2577/m.28

ÖZET : Alacak ilamı borçlu İdare aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu İdare alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin ( 2 ) fıkrası "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır." hükmü adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Şikayetin reddine karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Ankara 19. İş Mahkemesi'nin alacak ilamı borçlu aleyhine takibe konulmuş olup, borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; müvekkili İdareye 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesindeki değişiklik kapsamında alacağın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının yasal dayanağı olmadığından bahisle takibin ve icra emrinin iptalini talep etmiştir. Mahkemece, adı geçenYasa uyarınca ilam alacaklısının, ilam borçlusuna hesap numarasını bildirerek başvurması ve 30 günlük yasal sürede bu hesaba ödemelerin yapılmaması halinde takip yapılabileceği ve bunların yerine getirilmediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile değişik 2577 sayılı Yasanın 28 inci maddesinin ( 2 ) fıkrasına göre "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur...". Ancak 2577 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca; "… Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi..." olup, Yasanın 28/2. maddesindeki anılan değişikliğin adlî yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı bulunmamaktadır. Bu husus gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle şikayetin kabulü ile takibin iptaline hükmolunması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve 6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 28.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13