Hizmet Alımı Yöntemi İle İşçi Çalıştırma İhalesi

Hizmet Alımı Yöntemi İle İşçi Çalıştırma İhalesi

Hizmet Alımı Yöntemi İle İşçi Çalıştırma İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/040
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 11.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2828

Şikayetçi:
Çeliker Medikal Konf. Yakıt Temz. Gıda İnş. Basın Yayın Gıda Mad. Tic. San. Ltd. Şti. - Çağdaş Gıda İnş. Medikal Yak. Temz. Hayv. Turzm. Tic. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, CUMHURİYET CADDESİ NO:1 BİNGÖL
İhaleyi yapan idare:
Solhan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türkseven Bulvarı No: 150 12700 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
03.07.2012 / 23694
Başvuruya Konu İhale:
2012/49685 İhale Kayıt Numaralı "Hizmet Alımı Yöntemi İle İşçi Çalıştırma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Solhan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 16.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Alımı Yöntemi ile İşçi Çalıştırma” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 03.07.2012 tarih ve 23694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.
Başvuruya ilişkin olarak 2012/2526 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir. Karar:
Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin yedinci fıkrasında, itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde de başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin sonunda yer alan “Kamu İhale Kurumuna Yapılacak İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 2 nolu ekte, tüzel kişiler tarafından bizzat yapılan başvurularda, dilekçelere, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsünün ekleneceği belirtilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde; iş ortaklığını oluşturan tüzel kişiler tarafından bizzat yapılan başvuruda, sunulan imza sirkülerlerinin fotokopi olduğu, söz konusu eksikliğin, başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, www.ihale.gov.tr adresinde ilan edildiği, ancak, bu eksikliğin, şikâyete ilişkin idare cevabının tebellüğ edildiği tarih olarak beyan edilen 25.06.2012 tarihini izleyen on gün içerisinde tamamlanması gerekirken, 06.07.2012 tarih ve 24160 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ekinde sunulan belgelerle tamamlandığı, dolayısıyla, imza sirkülerlerinin asıllarının bulunmamasına ilişkin eksikliğin itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun, şekil yönünden reddi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi
Mehmet AKSOY
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13