Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı (6.033.941 Adet) İhalesi

Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı (6.033.941 Adet) İhalesi

Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı (6.033.941 Adet) İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UM.III-2734

Şikayetçi:
Adt Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti., YAHYA KEMAL MAHALLESİ OKUL SOKAK NO:10 İSTANBUL İhaleyi yapan idare:
Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık Adana Ted.Blg.Bşk (Msb), Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 ADANA Başvuru tarih ve sayısı:
14.06.2012 / 21794 Başvuruya Konu İhale:
2012/36870 İhale Kayıt Numaralı "Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı (6.033.941 Adet)" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.-101.04-.M.[2290].(0259)./2012-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Milli Savunma Bakanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 10.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı Alımı” ihalesine ilişkin olarak ADT Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.05.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2012 tarih ve 21794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
2) Başvuru sahibi isteklinin kamera kayıtlarının incelenmesine yönelik iddiasının araştırılması ve/veya gereği yapılması için Milli Savunma Bakanlığına bildirim yapılmasına,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; teklif dosyası kapsamında bilanço veya eşdeğer belgelerin bulunmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, hâlbuki teklif dosyası kapsamında söz konusu belgelerin idareye sunulduğu, ihale esnasında şirket temsilcisine eksik evraka dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığı ve isteklilere zarf açma ve belge kontrol tutanağı isteyip istemediklerinin sorulmadığı, mevcut durumda ihalenin kendi tekliflerinden iki kat daha yüksek teklif veren başka bir istekliüzerinde bırakıldığı, bu durumun kaynakların etkin kullanımı ilkesine aykırı olduğu, söz konusu iddialarının idareden ses ve görüntü kayıtlarının istenerek incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İncelemeye konu ihalenin Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Adana Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından açık ihale usulüyle yapılan “6.033.941 Adet Hazır Yemek Paketi Isıtıcısı Alımı” ihalesi olduğu, başvuru sahibi istekli ADT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, teklif dosyasında bilanço veya eşdeğer belgelerin bulunmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.
İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.4.2 nci maddesinde;
“İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu  yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan düzenlemeye göre söz konusu ihaleye katılan isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgelerini teklif dosyası kapsamında sunmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler içerisinde ise bilanço veya eşdeğer belgelerin yer almadığı tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde;“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü,
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksiklerinin tamamlatılması” başlıklı 55 inci maddesinde;
(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.”
(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.”hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerce teklif edilen fiyatları gösteren tutanağın onaylanmış suretlerinin istenmesi durumunda isteyenlere idarece imza karşılığı verilmesi zorunludur. Ancak başvuru sahibi isteklinin iddiasının aksine idarenin, isteklilerce tutanakların onaylı suretlerinin istenmemesi durumunda isteklilere tutanak isteyip istemediklerini sorma veya söz konusu tutanakları isteklilere dağıtma gibi zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Buna paralel olarak teklif zarfları kapsamında sunulan teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı ile diğer belgelerin eksik olup olmadığının tespitine ilişkin tutanakların idareden istenilmesinin isteklilerin sorumluluğundaki bir husus olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan teklif dosyası kapsamında eksik olduğu tespit edilen bir belgenin firma yetkilisine bildirilmesi durumunda dahi belgelenin o aşamadan sonra tamamlatılması anılan mevzuat hükümleri uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibi isteklinin, zarf açma ve belge kontrol tutanağı isteyip istemediklerinin idarece isteklilere sorulmadığına ilişkin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
İhale işlem dosyası kapsamında yer alan ve ihale komisyonu tarafından ihale esnasında (10.05.2012 Çarşamba günü, Saat: 10.00) düzenlendiği anlaşılan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri” sütununda, başvuru sahibi istekli ADT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’ye ilişkin hanede “Yok” ifadesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca idarece düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta ise idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesinde belirtilen evrakların başvuru sahibi istekli ADT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale teklif dosyası içinde bulunmadığı tespitine yer verilmiştir.
Dolayısıyla, başvuru sahibi isteklinin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler içerisinde bilanço veya eşdeğer belgelerin yer almadığına ilişkin tespit ile Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanaktaki, başvuru sahibi isteklinin bilanço veya eşdeğer belgeleri teklif dosyası kapsamında sunmadığına ilişkin ihale komisyonunca yapılan tespitler uyarınca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi ihalelerde belge tamamlatılmasının mümkün olmadığı da dikkate alındığında ADT Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.
Öte yandan başvuru sahibi istekli, bilanço veya eşdeğer belgelerinin teklif dosyası kapsamında idareye sunulduğunu, ancak ihale esnasında yaşanan bir karışıklıktan dolayı anılan belgelerin olmadığına ilişkin yanlış bir tespit yapılmış olabileceğini ve bu durumun kamera kayıtlarından araştırılması gerektiğini iddia etmektedir. Kurumumuzca yapılan itirazen şikâyet incelemelerinin belgeler üzerinden yapıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin kamera kayıtlarının incelenmesine yönelik iddiasının niteliği itibariyle itirazen şikâyet incelemesi esnasında çözüme kavuşturulabilecek bir husus olmadığı anlaşılmıştır. Ancak başvuru sahibi isteklinin iddiasının araştırılması ve/veya gereği yapılması için Milli Savunma Bakanlığına bildirim yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan başvuru sahibi istekli ihale komisyonu kararında tekliflerine yer verilmeyerek ihaleyi onaylayan mercilerin firmalarının teklifini görmesinin engellendiğini iddia etmektedir. Söz konusu ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihaleye dört teklifin sunulduğu ve bu tekliflerden üçünün geçerli olduğu, diğer teklifin (başvuru sahibinin teklifi) ise bilanço veya eşdeğer belgelerin sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. Söz konusu kararda başvuru sahibi istekli dışındaki üç isteklinin teklif ettikleri bedellere yer verildiği, başvuru sahibi isteklinin teklifine ise yer verilmediği tespit edilmiştir. Teklifi geçerli olsun ya da olmasın bütün isteklilerin vermiş oldukları teklif bedellerinin ihale komisyonu kararında yer almasının faydalı olacağı anlaşılmakla birlikte, ihale komisyonu kararını onaylayacak olan ihale yetkilisince, teklifi geçerli olmayan isteklilerin teklif tutarlarına, gerek teklif mektuplarından ve gerekse isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağından ulaşılabileceği hususu dikkate alındığında söz konusu hususun esasa etkili bir husus olmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,
2) Başvuru sahibi isteklinin kamera kayıtlarının incelenmesine yönelik iddiasının araştırılması ve/veya gereği yapılması için Milli Savunma Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut GÜRSES
Başkan
Ali Kemal AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki ADLI
Kurul Üyesi
Hasan KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13