Hatalı Tedavi Nedeniyle Uzuv Zaafı Oluşması

Hatalı Tedavi Nedeniyle Uzuv Zaafı Oluşması

Hatalı Tedavi Nedeniyle Uzuv Zaafı Oluşması

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8855

K. 2012/14694

T. 9.10.2012

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ ( Hatalı Tedavi Nedeniyle - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinin İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturacağı )

• HATALI TEDAVİ NEDENİYLE UZUV ZAAFI OLUŞMASI ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği )

• HİZMET KUSURU ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi - Kamu Görevlilerinin Yetkilerini Kullanırken veya Görevlerini Yaparken Kişilere Zarar Vermesinin İlgili Kamu Kurumunun Hizmet Kusurunu Oluşturacağı )

• HUSUMET ( Sorumlu Kamu Görevlisinin Emrinde Çalışmakta Olduğu Kamu Kurumu Olup Davanın O Kurum Aleyhine Açılması Gerektiği/İdari Yargı Yerinde ve İdareye Karşı Dava Açılması Gerektiği - Hatalı Tedaviden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )

2577/m.2

2709/m.40/III, 129/V

657/m.13

ÖZET : Dava, hatalı tedavi nedeniyle uzuv zaafı oluşmasından dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini talebine ilişkindir. Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. Davanın idari yargı yerinde ve idareye karşı açılması gerekir. Davalıya husumet yöneltilemez.

DAVA : Davacı G. D. vekili tarafından, davalı B. E. aleyhine 03/11/2006 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 29/03/2012 günlü kararın Yargıtay'da duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili, duruşmasız olarak incelenmesi de davacı vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 09/10/2012 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı asil B. E. ve vekili geldi, karşı taraftan davacı adına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, hatalı tedavi nedeniyle uzuv zaafı oluşmasından dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini talebine ilişkindir.

Davacı, ayağına dikiş iğnesi battığından tedavi için başvurduğu Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde davalı doktorun müdahale ve tedavileri sonucunda bacağının sakat kaldığını belirterek tazminat talebinde bulunmuş; davalı Anayasa'nın 129. maddesi gereği kendisine husumet yöneltilemeyeceğini savunmuş, mahkemece dava kısmen kabul edilmiştir.

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır. ( T.C. Anayasası 40/III, 129/V, 657 Sy.K.13, HGK 2011/4-592 E., 2012/25 K. ) Bu konuda yasal düzenlemeler emredici hükümler içermektedir. Diğer yandan Sorumluluk Hukukunun temel ilkeleri açısından bakıldığında da bu şekilde düzenlemenin mevzuatta yer almış olması zarar görenin zararının karşılanması yönünde önemli bir teminattır.

Davaya konu edilen olayda; Gaziantep Devlet Hastanesi'nde uzman hekim olan ve kamu görevlisi sıfatını taşıyan davalının, görevini yerine getirmediği ileri sürülerek tazminat isteminde bulunulmuştur. Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında, davanın idari yargı yerinde ve idareye karşı açılması gerekir. Davalıya husumet yöneltilemez. Husumet yokluğu nedeniyle davanın reddi yerine, işin esasının çözümlenmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle davalı yararına BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacının tüm, davalının öteki temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve temyiz eden davalı yararına takdir olunan 900.00 TL duruşma avukatlık ücretinin davacıya yükletilmesine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 09.10.2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13