Hast. 2012-2013 Yılları (2 Yıllık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi

Hast. 2012-2013 Yılları (2 Yıllık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi

Hast. 2012-2013 Yılları (2 Yıllık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi

Toplantı No : 2012/041
Gündem No : 66
Karar Tarihi : 18.07.2012
Karar No : 2012/UH.I-2946

Şikayetçi:
Fırat PİŞAT, BAHARİYE MAHALLESİ 1870 SOKAK NO:17/A İZMİR İhaleyi yapan idare:
Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gazıler Cad. 468 35120 İZMİR Başvuru tarih ve sayısı:
04.07.2012 / 23788 Başvuruya Konu İhale:
2011/189769 İhale Kayıt Numaralı "Hast. 2012-2013 Yılları (2 Yıllık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmetleri Alımı" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 28.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hast. 2012-2013 Yılları (2 Yıllık) Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.07.2012tarih ve 23788sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2542sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 06.04.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan banka referans mektubunun yeterlilik kriterini karşılamadığı gerekçesiyle önce ihale dışı bırakıldığı, ihale dışı bırakılan anılan firmanın 19.03.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması neticesinde haklı bulunarak teklifinin yeniden değerlendirmeye alındığı, idarece yapılan değerlendirme sonrası daha önce sağlanmayan banka referans mektubuna ilişkin yeterlilik kriterinin daha sonra sağlanmasının nasıl mümkün olduğu, istekli firma tarafından bahse konu referans mektubunun düzeltilip düzeltilmediği hususunun ihale komisyonunu zan altında bıraktığı, şikâyet ve itirazen şikâyet sürecinin uzun sürmesi nedeniyle tüm firmaların teklif geçerlik sürelerinin dolduğu, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, 08.06.2012 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına 18.06.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin 27.06.2012 tarihinde kendilerine yazdığı yazı ile başvurularını reddettiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine, Kurumun 04.07.2012 tarihli yazısıyla Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ilk kesinleşen ihale kararına karşı yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan düzeltici işlem kararında Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve alınan bu kararın Fırat Pişat adlı istekliye hangi tarihte tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin istendiği,

İdarenin 05.07.2012 tarih ve 4064 sayılı yazısında 13.03.2012 tarihli ilk ihale komisyon kararı ile banka referans mektubunun yeterlilik kriterini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2012 tarihli dilekçesiyle yapmış olduğu itiraz incelenerek firmanın itirazının yerinde olduğunun anlaşıldığı, buna ilişkin ihale komisyon kararı düzeltme tutanağının 05.04.2012 tarihinde onaylanarak başvuru sahibine 06.04.2012 tarihinde elden tebliğ edildiği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede; 28.12.2011 tarihinde yapılan ihalede önce Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. banka referans mektubunun yeterlilik kriterlerini sağlamadığı tespiti yapıldığı, daha sonra 19.03.2012 tarihinde Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şikâyeti yerinde bulunarak anılan firmanın  teklifinin değerlendirmeye alınmasına ilişkin 05.04.2012 tarihinde ihale komisyonunca karar alındığı, bir başka deyişle başka bir istekli tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine alınan 05.04.2012 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Okyanus Taahhüt A.Ş. üzerine bırakıldığı, 05.04.2012 tarihli bu kararın 06.04.2012 günü ilgiliye elden tebliğ edildiği, başvuru sahibi Fırat Pişat’ın 13.04.2012 tarihli Kuruma itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin 14.05.2012 tarih ve 2012./UH.II-2066 sayılı Kurul kararı alınması üzerine 04.06.2012 tarihli düzeltici işlem kararı ile ihalenin Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. firması üzerine bırakılarak başvuru sahibi firmanın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi üzerine başvuru sahibince 18.06.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 22.06.2012 tarihli kararının 27.06.2012 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibinin 04.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;   “Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan inceleme sonucunda 13.03.2012 tarihli ilk ihale komisyon kararı ile banka referans mektubunun yeterlilik kriterini sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan Gülaçtı Kardeşler Gıda İnş. Tur. Tek. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının idareye 19.03.2012 tarihli şikâyet başvurusu üzerine itirazının yerinde olduğu anlaşılarak anılan firmanın teklifinin değerlendirmeye alındığına ilişkin düzeltici işlem kararının başvuru sahibine 06.04.2012 tarihinde elden bildirilmesini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.07.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; başvuru sahibinin bir şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karara yönelik olarak kararın kendisine bildirilmesi izleyen (06.04.2012) 10 gün içerisinde doğrudan Kuruma başvurması gerekirken, bu sürenin bitiminden sonra başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin teklif geçerlilik sürelerine ilişkin iddiası yönünden yapılan incelemede; anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde yer almasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Başvuru konusunun belirtilmesinden anlaşılması gereken başvuruya konu kesin ve yürütülebilir bir hukuki işlemin varlığıdır diğer bir ifadeyle ilgililerin hakkında hukuki sonuç doğurma niteliğini haiz bir idari işlemin mevcudiyetidir. Anılan düzenleme çerçevesinde; mezkûr başvuruda başvuru sahibinin mevzuata aykırı olduğunu iddia ettiği kesin ve yürütülebilir herhangi bir işlemin hukuk dünyasında doğmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut  GÜRSES Başkan
Erkan  DEMİRTAŞ Kurul Üyesi Mehmet Zeki  ADLI Kurul Üyesi Hasan  KOCAGÖZ Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ Kurul Üyesi Mehmet  AKSOY Kurul Üyesi
 
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13