Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama İhalesi

Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama İhalesi

Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 13
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2719

Şikayetçi:
Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş., 10040 SOKAK NO:21 A.O.S.B. İZMİR
İhaleyi yapan idare:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Incilipinar Mah. 3 Nolu Cad. 4 27090 GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22875 Başvuruya Konu İhale:
2011/200330 İhale Kayıt Numaralı "Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08-101.03-.H.[24.28].(0085)/2012-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 16.01.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.06.2012 tarih ve 22875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,
Yapılan inceleme neticesinde;
Başvurunun reddine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:
Başvuru dilekçesinde özetle; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından "Halk Sağlığı Alanında Haşere Mücadelesi İçin Malzemeli İlaçlama Hizmeti Alımı" işinin 16.01.2012 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Ltd. Şti.'nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ilk alınan 20.01.2012 tarihli ihale komisyon kararında firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği; ancak, daha sonra Kamu İhale Kurulunun 21.05.2012 tarih ve 2012/UH.III-2150 ve 2012/UH.III-2151 sayılı kararlarına istinaden firmalarının da teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif bulunmadığı yönünde idarece 04.06.2012 tarihli karar alındığı, Kamu İhale Kurulunun 21.05.2012 tarih ve 2012/UH.III-2151 sayılı kararında, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan 26.04.2012 tarih ve 4316 sayılı teknik görüş yazısına dayanılarak firmaları tarafından sunulan "Diflutoks 4T" ve "Diflutoks 5B" ilaçlarının teknik şartnamenin "Larva Mücadelesi A. Katı Larvasit bölümü 1 inci maddesini karşılamadığı gerekçesiyle, ihalede diğer bir istekli olan Diyar İnş. A.Ş. tarafından sunulan "MEB 20 WDG" ilacının "Larva Mücadelesi A.Katı Larvasit bölümü 3 üncü maddesinin, "biyodif tablet" ile "biyodif briket" ilaçlarının ise, "Larva Mücadelesi A. Katı Larvasit Bölümü 1. maddesini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinin belirtildiği, ancak Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. tarafından sunulan Biyodif G isimli ilacın da teknik şartnameyi karşılamadığı, bu hususun Kamu İhale Kurulu kararında belirtilmediği, inceleme aşamasında bu hususun gözden kaçmış olabileceği, biyodif tablet ile biyodif briket ilaçlarının teknik şartnameyi karşılamadığının anılan kararda belirtildiği, Biyopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti. 'nin katı larvasit bölümü için biyodif G, biyodif briket ve biyodif G ürünlerini teklif ettiği, biyodif G isimli ürünün 750 kg granül şartını sağladığı, ancak 500 kg briket formülasyon şartının sağlamadığı, şayet sağlıyor ise, firmaları tarafından sunulan "Diflutoks 4T" ve "Diflutoks 5B"  ilaçlarının yanısıra "Protoks 2G" ilacının da teknik şartnameyi karşıladığı, Biyodif G isimli ilaç her ne kadar teknik şartnamenin A.Katı Larvasit bölümünü karşılasa da tablet, briket ve granül formülasyonlarının ayrı ayrı teklif edilmesi gerektiği, ihaleye teklif edilmiş olan ilaçların teknik şartnameye uygun olup olmadığı hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan alınan görüşe dayanılarak alınan kararın hukuki olduğu, ancak eşit muamele ilkesinin gözardı edildiği, eğer firmaları ile birlikte Diyar İnş. A.Ş. firması tarafından sunulan ilaçların teknik şartnameyi karşılamadığı sonucuna ulaşılacaksa, Biopest Ltd. Şti.'nin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.
Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce başvuru sahibi tarafından 09.02.2012 tarih ve 5849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusu yapıldığı, söz konusu itirazen şikâyet başvurusunda da ihale üzerinde bırakılan Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verildiği, ayrıca yine aynı ihaleye ilişkin olarak Deniz Tem. Yön. İnş. Day. Tük. Mal. Teks. Gıda End. Hay. Köm. Otom. Eml. Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından13.02.2012 tarih ve 6290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ileitirazen şikâyet başvurusuyapıldığı, söz konusu başvuruda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı ve Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verildiği belirlenmiştir.
Kuruma daha önce yapılan itirazen şikâyet başvuruları hakkında, isteklilerce teklif edilen ilaçların teknik şartnameye uygun olup olmadığı yönünden yapılan inceleme kapsamında eşit muamele açısından değerlendirilmek üzere sadece Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.’nin değil tüm isteklilerin teklif ettiği ilaçlara ilişkin teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na gönderilmiş ve isteklilerce sunulan ilaçların teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı sorulmuş olup, söz konusu teknik görüş 26.04.2012 tarih ve 4316  sayılı yazı ile Kuruma iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan temin edilen teknik görüş çerçevesinde 21.05.2012 tarih ve 2012/UH.III-2151 sayılı Kurul kararı ve 21.05.2012  tarih ve 2012/UH.III-2150 sayılı Kurul kararında; “….
Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Diyar İnş. Mad. Pet. İlaç Gıda Ulş. Müh. Müt. Dan. İhr. İth.  Kü. Hiz. A.Ş.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” ifadelerine yer verilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.
İhale üzerinde bırakılan Biopest Çevre ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu ilaçların teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde yapılan itirazen şikâyet başvurusu hakkında daha önce de yapılan başvurularda iddiaların değerlendirildiği ve karara bağlandığı belirlendiğinden, 25.06.2012 tarih ve 22875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen iddiaların Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı sonucuna varılmıştır.
4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde ihale işlemlerine karşı yapılan şikâyetlerle ilgili olarak Kamu İhale Kurumu tarafından verilen nihai kararların dava konusu edilebileceği belirtilmekle birlikte, anılan Kanunda Kurum kararlarının açıklanması, yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veyahut şikâyet konusunun yeniden incelenmesi gibi taleplerle Kuruma başvuruda bulunulabileceği ve bu başvuruların da Kurum tarafından incelenmesi gerektiği hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru”başlıklı 17 nci maddesinde ise;“ (1) 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması yapılmıştır.
Bu itibarla; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Başvurunun reddine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13