Güncel Yargı Kararları

Güncel Yargı Kararları

Güncel Yargı Kararları

Güncel Yargı Kararları

Limited Şirket ortağının anahtar teknik personel olarak gösterilmesi halinde isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağı hakkında. (Tam metni için bkz. Kamu İhale Kurulu’nun, 17.10.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3445 sayılı Kuru kararı hakkında Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 09.05.2012 tarihli E: 2011/2584 ve K: 2012/682 sayılı “ davanın kabulü” kararının uygulanmasına ilişkin 25.07.2012 tarihli Kurul  Kararı)“…dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre anahtar teknik personel olarak gösterilen TT'ün davacı şirketin müdürü ve ortağı olduğu, aynı Yönetmeliğin 40/7.maddesine göre limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmeleri halinde isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmayacağının hüküm altına alındığı, başka bir deyişle anılan kişilerin anahtar teknik personel olarak gösterilmesi hususunun mevzuatta ayrıksı olarak düzenlendiği, bu kişilerle ilgili istekli bünyesinde çalıştıklarına dair bir belge sunulmasının gerekmediğinin belirtildiği, limited şirketlerde müdür olan ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmeleri halinde ancak ihalenin kazanılması ve ihaleye konu işin yürütümü sırasında başka bir işyerinde çalışamayacaklarının kabulü gerektiği, davalı idarece dava konusu karar alınır iken anahtar teknik personel olarak gösterilen TT'ün 26.03.2010 ile 02.04.2011 tarihleri arasında başka bir işyerinde de çalıştığının tespit edilmesinin esas alındığı, bunun da Yönetmelik ile getirilen düzenlemeye aykırı olduğu sonucuna varıldığından, davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

 ÖZET: Aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında yanlış ürüne ait katalog sunulması sonucu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırılık teşkil etmediği; ihale konusu ürüne ilişkin proforma fatura sunulmasının yetmeyeceği hakkında. (Tam metni için bkz. Kamu İhale Kurulu’nun, 17.10.2011 tarih ve 2011/UY.III-3492 sayılı  kararı hakkında kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 16.02.2012 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2012/635 sayılı “yürütmenin durdurulması” kararı sonrasında, Ankara 17. İdare Mahkemesince verilen 18.04.2012 tarihli ve E: 2011/3659, K: 2012/656 sayılıdavanın reddi” kararının uygulanmasına ilişkin 25.07.2012 tarihli Kurul  Kararı)      

Olayda, davacı tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama yapılması aşamasında bilgi amaçlı olarak verilen kataloğun dikkate alınmaması gerektiği, “dyotek” isimli ürüne ilişkin olarak sunulan proforma faturanın ise teknik şartnameye uygun olduğu dolayısıyla dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmekte ise de, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan davacının yukarıda yer alan mevzuat uyarınca, teklifini oluşturan unsurların teknik şartnameye uygunluğu hususunu da yapacağı açıklama ile ortaya koyması gerektiği anlaşılmakla, davacının teklif unsurlarından olan “dyo teknoplast” isimli ürünün teknik şartnameye uygunluğu hususunu açıklığa kavuşturmak üzere belge sunmak yerine “dyotek” isimli başka bir ürüne ilişkin kataloğu aşırı düşük açıklaması ile sunduğu görülmekle, söz konusu ürün nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının yerinde görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve buna bağlı olarak dava konusu işlem ile düzeltici işlem belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. “

  ÖZET: Aşırı düşük teklif  açıklaması  hayatın olağan akışına aykırı kabul edilmesine rağmen ihalenin aşırı düşük sorgulamaya tabi tutulan teklif sahibi üzerinde bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Tam metni için bkz. Kamu İhale Kurulu’nun, 09.01.2012 tarih ve 2012/UH.I-291 sayılı Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesince verilen 22.05.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No:2012/2403 sayılı “Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 03.04.2012 tarih E:2012/186 sayılı kararın kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” kararına ilişkin işlem tesis edilmesi yönünde 25.07.2012 tarihli Kurul  Kararı)

“.Olayda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu öne sürülmekte ise de; ihaleyi yapan idarece açık ve net olarak tespit edildiği üzere giyim malzemeleri için teklif ettiği bedeller hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığından, aşırı düşük açıklaması uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, davacının bu yöndeki isteminin reddine yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

 

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir : "Yasaklılık Sonrası Ticari Faaliyet " başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Avukat Metin ÖZDERİN’e  aittir ve makale, yazar tarafından Özderin Avukatlık Bürosu (http://www.metinozderin.av.tr ) kütüphanesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13