Güncel Yargı Kararları

Güncel Yargı Kararları

Güncel Yargı Kararları

Teklif fiyatında eksiklik söz konusu olması halinde, yaklaşık maliyet ve diğer teklif fiyatları ile karşılaştırılma yapılmak suretiyle ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanda karşılanması gerektiği hakkında. (Kamu İhale Kurulu’nun 27.02.2012 tarihli ve 2012/UH.II-1148 sayılı kararı hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı) “9468 adet eldiven (çift)in karşılığı için 6.627,60 TL gösterilmiş olup, davacı tarafından giyecek olarak belirlenen 9468 adet eldiven için herhangi bir açıklamada bulunulmadığı görülmekte ise de uyuşmazlığa konu ihale için yaklaşık maliyetin 13.882.472,89 TL olarak belirlendiği, davacı tarafından ise 13.612.667,40 TL teklifte bulunulduğu, davacı şirketten sonraki en avantajlı teklif miktarının ise 14.655.106,56 TL olduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifi ile en avantajlı ikinci teklif arasında yaklaşık 1 milyon TL’lik farkın bulunduğu, 9468 adet eldiven miktarının karşılığı olan 6.627,60 TL’lik miktarın ihalenin toplam miktarının göz önünde bulundurulması halinde davacı şirket açısından küçük bir parasal miktar ifade ettiği dikkate alındığında, giyecek olarak kullanılacak 9468 adet eldiven miktarına yönelik olarak davalı Kurumca düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin karar alınarak davacı şirketten ek bir proforma fatura sunulmasının istenilmesi gerekirken söz konusu gerekçe nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu idareler açısından geçerli bir neden sayılmasının hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından davacı şirketin aşırı düşük açıklamasının yerinde görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.”

***

ÖZET: Rekabet ortamının oluşması için gerekli ve yeterli teklif sayısı hakkında.

( Kamu İhale Kurulunun 02.04.2012 tarih ve 2012/UY.III-1572 sayılı kararı hakkında, Ankara      10. İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı)

“Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 21.03.2012 tarihli Y.D. İtiraz No: 2012/1363 sayılı kararında, “Olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İski Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2011 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesinde, biri yaklaşık maliyetin üzerinde, diğer ikisi de yaklaşık maliyetin hemen altında yer alan üç adet geçerli teklifin bulunduğu, böyle olunca da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında düzenlenen ilkelerden rekabet ortamının oluştuğu sonucuna varıldığından, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin olarak davalı idarece tesis edilen dava konusu 22.08.2011 tarih ve 2011/UH.III-2892 sayılı kamu İhale Kurulu işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

***

ÖZET: Davada feragat edilmesi hakkında.( Davacının davadan feragat etmesi üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 29.05.2012 tarih ve E:2012/237, K:2012/848 sayılı kararı gereğince, Kamu İhale Kurulu’nun 21.05.2012 tarihli ve 2012/MK-153 sayılı kararının iptal edilerek Kurulun 21.11.2011 tarihli ve 2011/UY.I-3804 sayılı kararının geçerli olduğuna ilişkin Kurul kararı)

…Ankara 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 29.05.2012 tarih ve E:2012/237, K:2012/848 sayılı kararında; “…feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir

***

ÖZET: Bilgisi dışından yapılmış SGK girişinin iptali, anahtar teknik personelin taşıması gereken nitelikler hakkında.( Kamu İhale Kurulunun 05.12.2011 tarih ve 2011/UY.I-4032 sayılı kararı hakkında Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. )

“Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı şirketin anahtar teknik personel olarak gösterdiği NA’nın ihale ilan tarihinden itibaren geriye doğru 1 yıl içinde davacı şirket dışında başka bir şirkette çalışmasının bulunmadığı, yapılan sigorta girişinin NA’nın bilgisi dışında  P. İnşaat Turizm Sanayi  ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapıldığı, adı geçen şirketin işe giriş işleminin iptali için Erzincan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğu ve 5 günlük çalışma için düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi iptal edildiğinden, NA’nın 26.11.2010-30.11.2011 tarihleri arasındaki dönemde P.İnşaat Turizm Sanayi  ve Ticaret Ltd. Şti’ndeki 5 günlük çalışmasından bahisle, davacı şirketin anahtar teknik personel koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka aykırı olduğundan, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da hukuka uyarlık görülmemiştir…”şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir :

"Güncel Yargı Kararları " başlıklı makalenin tüm hakları yazarları Avukat Ayşen GÜLER ve Avukat Metin ÖZDERİN’e  aittir ve makale, yazarı tarafından Özderin Avukatlık Bürosu (http://www.metinozderin.av.tr ) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13