Gümüşhane Yurdu A-B-C Blok Onarımı İhalesi

Diyarbakır-Elazığ) D.Yolu-Diyarbakır Kuzey Batı Çevre Yolu Kesişimi Üçkuyu Köprülü Kavşak, Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (BSK), Drenaj İşleri, Otokorkuluk, Aydınlatma ve Trafik İşleri Yapılması İhalesi

Gümüşhane Yurdu A-B-C Blok Onarımı İhalesi

Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 18
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3150

Şikayetçi:

Ataş Gıda Nakliye İnşaat Malzemeleri Hayvancılık İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., ALİPAŞA MAHALLESİ DEMİRCİLER ÇARŞISI BAŞAK CAMİİ ALTI NO:80 ERZURUM

İhaleyi yapan idare:

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurtkur Trabzon Bölge Müdürlüğü, Yeşiltepe Mahallesi Yavuzselim Bulvarı No:391/A 61040 TRABZON

Başvuru tarih ve sayısı:

25.07.2012 / 26104

Başvuruya Konu İhale:

2012/72445 İhale Kayıt Numaralı "Gümüşhane Yurdu A-B-C Blok Onarımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğütarafından 26.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gümüşhane Yurdu A-B-C Blok Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Ataş Gıda Nakliye İnşaat Malzemeleri Hayvancılık İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 13.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 18.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince  25.07.2012 tarih ve 26104 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

  Başvuruya ilişkin olarak 2012/2834 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale üzerinde bırakılan istekli olan Hasan Dinç'in aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Gümüşhane Yurdu A-B-C Blok Onarımıİşi”olarak belirtildiği,

            Anılan Şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerinin ve ihale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği görülmüştür.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idarece hesaplanan 194.904,38 TL’lik sınır değerin altında teklif sunan Abbas Durmuş ve Hasan Dinç’ten yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren ve %80 oranının aşılmasına neden olan 10 iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının istenildiği,

İdarenin 29.06.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklaması talep yazılarının ekinde açıklama istenilen analiz girdilerinin gösterildiği analiz formatlarına yer verildiği,

Abbas Durmuş’un idarece belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, Hasan Dinç tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ise idarece uygun bulunarak ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde “…45.1.2.2 İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

….

            Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

             45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

            a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,

            b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri

            sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

            …45.1.5. İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

            45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

            …45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

            …45.1.13.  Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            d. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            e. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

            f. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

            g. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1 – 45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.) (Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.) Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

            45.1.13.1. Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

            altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

            altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine;           “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.”açıklamaları bulunmaktadır.

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin idare tarafından açıklama istenilen 10 iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Açıklamaya konu iş kalemlerinin 4’ü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı birim fiyatlarının kullanıldığı ve açıklama kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların gösterildiği liste”nin sunulduğu,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan birim fiyatlarla istekli tarafından öngörülen fiyatların karşılaştırılması sonucunda herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmediği,

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kâr ve genel giderler hâriç hesaplanan birim fiyatlarının altında fiyat teklif edilen diğer 6 kalem için analizlere yer verildiği, analizlerde öngörülen birim fiyatların tevsiki için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılı rayiçleri ve ilgili piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifi yazıları ile proforma faturaların sunulduğu,

            Sunulan proforma fatura ve fiyat tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 45.1.13.1. ve 45.1.13.2 nci maddelerinde yer verilen şartları karşıladığı ve SMMM tarafından onaylı olduğu,

            Toplam teklif bedelini oluşturan tüm iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ilişkin birim fiyatların gösterildiği hesap cetvelinin sunulduğu, hesap cetvelinde belirtilen fiyatlar ile açıklama kapsamında sunulan analizlerde öngörülen fiyatların uyumlu olduğu,

            Açıklama kapsamında sunulan analizlerde işçilik girdileri için istekli tarafından 4,20 TL/sa fiyat öngörüldüğü, söz konusu saatlik işçilik ücretinin 30.12.2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı uyarınca ihale tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan saatlik asgari ücretin (3,94 TL’nin) altında olmadığı, açıklamanın bu yönüyle de Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.9 uncu maddesine uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45 inci maddesine uygun olarak tevsik edildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bununla birlikte aşırı düşük teklif açıklaması istenen iş kalemlerine ilişkin olarak idarenin ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin metrajlarının karşılaştırma tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

Sıra No

İş Kalemi Poz No

Birimi İdarenin Metrajı İsteklinin Metrajı İstekli lehine Fark Yüzde Olarak
1

Y.23.244/F

kg 4857,300 4860,000 -2,70 -0,06
2

17.155/MK

m2 1811,680 1815,000 -3,32 -0,18
3

26.008/A1

m2 486,270 490,000 -3,73 -0,77
4

22.009/3A

m2 187,200 188,000 -0,80 -0,43
5

28.092

m2 284,980 286,000 -1,02 -0,36
6

26.702/C1

m2 96,360 97,000 -0,64 -0,66
7

23.243/11

m2 172,180 172,000 0,18 0,10
8

Özel 1

m2 39,530 42,163 -2,63 -6,66
9

18.198/12

m2 941,250 941,000 0,25 0,03
10

25.048/10

m2 426,160 630,000 -203,84 -47,83

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bir ihalede imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilememesi sebebiyle isteklilerin tekliflerine esas metrajı ihale dokümanı içerisinde verilen mimari proje ve ekleri üzerinde yapılan hesaplamalara dayandırdığı, bu itibarla istekliler tarafından hesaplanan miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla bire bir uyuşmamasının ve isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin olağan olduğu, bazı imalat kalemlerine ilişkin fiyat ve miktarların idarece tespit edilen fiyat ve miktarlardan düşük olabileceği gibi bazı imalat kalemlerine ilişkin fiyat ve miktarların idarece tespit edilen fiyat ve miktarlardan fazla olabileceği, dolayısıyla anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan işlerde, idarece tespit edilen imalat miktarlarıyla isteklilerce tespit edilen imalat miktarları arasındaki fark işin yapımını etkileyecek ölçüde olmadığı sürece teklifin kabul edilebilir bir teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Ne var ki yukarıda tespit edildiği üzere aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri dikkate alındığında, başvuru sahibinin hesapladığı miktarların,  idarece hesaplanan miktarlara eşit veya fazla olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin sunmuş olduğu metrajların, ihale konusu iş için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

   

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13