Gümüşhane İli 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi

Gümüşhane İli 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi

Gümüşhane İli 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UY.III-2736

Şikayetçi:
Akgün İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti., MURATPAŞA MAHALLESİ İSMETPAŞA CADDESİ AKGÜN APT. NO:3/1 ERZURUM
İhaleyi yapan idare:
TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
25.06.2012 / 22859
Başvuruya Konu İhale:
2012/38685 İhale Kayıt Numaralı "Gümüşhane İli 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[2423].(0219)./2012-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 15.05.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gümüşhane İli 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Akgün İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2012 tarih ve 22859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; sundukları iş deneyim belgesine konu işin BII grubunda olmasına rağmen, idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “
7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği" nde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
” düzenlemesi yer almaktadır.
İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi Akgün İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla 29.04.2011 tarih ve 2380 sayılı iş bitirme belgesi ile bu iş bitirme belgesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2012 tarih ve 1002 sayılı yazısının sunulduğu, bu iş bitirme belgesine konu işin sahibinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, işin adının “Erzurum Yurt İnşaatı (1500 + 1500 Öğrencilik) İşinin, 1500 Öğrencilik 2. Kısmı”, sözleşme tarihinin 06.04.2010 günü, belge tutarının ise 26.625.606,14 TL olduğu tespit edilmiştir.
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;
b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,
d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,
” hükmü,
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2 nci maddesinde; “…
2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.
2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
” açıklaması yer almaktadır.
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde BII Grubu işler; “1.Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
2.         Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
3.         Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
4.         İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
5.         İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
6.         Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)
7.         Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
8.         Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
9.         Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)
10.       Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
11.       Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
12.       Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
13.       Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)
14.       Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
15.       Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
16.       (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)” olarak belirtilmiştir.
Başvuru sahibi tarafından iş deneyimine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2012 tarih ve 1002 sayılı yazısında iş deneyimine konu işin danışma binası, gömme su deposu, içerisinde trafo, çok amaçlı kafeterya restoranlı sosyal tesis, müstakil havalandırmalı sığınak, merkezi ısıtma sistemli 4 blok 1500 kişilik yurt, üstü kapalı tribünlü spor sahaları, gösteri alanı ve açık otopark bulunan 43.258,21 m2 kapalı alanlı inşaat işi olduğunun belirtildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2.9 uncu ve 2.11 inci maddeleri uyarınca ihale konusu işe ilişkin yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatı sunulmamış olsa bile, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazısından iş deneyimine konu işin BII grubundaki alanı 25.000 m2 üzerinde olan üniversite ve eğitim binaları işi kapsamında olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13