Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UY.II-3151

Şikayetçi:
Aksu İnşaat Mühendislik Nak. Tur. Ve Day. Tük. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti, ALİPAŞA MAHALLESİ 28.SOKAK ZAFER İŞ MERKEZİ KAT:2 TOKAT İhaleyi yapan idare:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü, Dsı 22.Bölge Müdürlügü 61220 TRABZON Başvuru tarih ve sayısı:
18.07.2012 / 25281 Başvuruya Konu İhale:
2012/48256 İhale Kayıt Numaralı "Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğütarafından 05.06.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aksu İnşaat Mühendislik Nak. Tur. ve Day. Tük. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 04.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince  18.07.2012 tarih ve 25281 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2726 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: ihale üzerinde bırakılan istekli olan Cengiz Tosun'un aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının“Gümüşhane-223.Şube Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk Yaptırılması İnşaatı Yapım İşi”olarak belirtildiği,

            Anılan Şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerinin ve ihale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacağının belirtildiği görülmüştür.

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, idarece hesaplanan 1.040.382,97 TL’lik sınır değerin altında teklif sunan İz-Taş İnş. Ltd. Şti., Cengiz Tosun ve Alkoç İnş. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, İz-Taş İnş. Ltd. Şti. ve Alkoç İnş. Ltd. Şti.nin idarece belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı, Cengiz Tosun tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ise idarece uygun bulunarak ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere idarece yapılacak işlemler” başlıklı 38 inci maddesinde “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.

Örnek:

İş kalemi/grubu analizi

İş kalemi /grubu

No : 4

Yangına dayanıklı alçı  duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (………… Duvar Levhası ile)

Ölçü Birimi

m2

Sıralı analiz girdileri tablosu
Poz No Girdiler Ö.Br. Mik. B.Fiy. Tutarı Girdiler

Ö.Br.

Mik. B.Fiy.

Tutarı

….. Vida ve plastik dubel

Ad

XXX XXX

0,54

Agraf vidası

Kt

XXX XXX

0,31

….. Levha xx mm (yangına dayanıklı)

m2

XXX XXX

5,00

Ses yal. bandı 5 cm

m

XXX XXX

0,33

….. Tc 60 Profilli-0,6mm

m

XXX XXX

3,50

Derz Bandı (Cam E.)

m

XXX XXX

0,34

….. TU 28 Prof.-0,5 mm

m

XXX XXX

0,80

Borazan vida

Kt

XXX XXX

0,35

….. Agraf 12 cm

Ad

XXX XXX

0,51

Derz dol. alçısı harcı

m3

XXX XXX

0,43

….. Agraf vidası

Kt

XXX XXX

0,31

Agraf 12 cm

Ad

XXX XXX

0,51

….. Derz Bandı (cam.el.)

m

XXX XXX

0,34

Vida ve plastik dubel

Ad

XXX XXX

0,54

….. Ses yal. bandı 5 cm

m

XXX XXX

0,33

Düz İşçi (taş.)

Sa

XXX XXX

0,68

….. Borazan vida

Kt

XXX XXX

0,35

TU 28 Prof.-0,5 mm

m

XXX XXX

0,80

….. Derz dol. alçısı harcı

m3

XXX XXX

0,43

Alçı levha usta yar.

Sa

XXX XXX

2,45

….. Düz İşçi (taş.)

Sa

XXX XXX

0,68

Alçı levha ustası

Sa

XXX XXX

3,25

….. Alçı levha ustası

Sa

XXX XXX

3,25

Tc 60 Prof.-0,6mm

m

XXX XXX

3,50

….. Alçı levha usta yar.

Sa

XXX XXX

2,45

Levha xx mm (yangına  dayanıklı)

m2

XXX XXX

5,00

Kâr ve genel giderler hariç toplam

18,49

Kâr ve genel giderler (% 25)

4,62

TOPLAM TUTAR

23,11

” açıklaması,

            Aynı Tebliğ’in “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45 inci maddesinde ise “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz. 

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir… ”açıklaması yer almaktadır.

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, yaklaşık maliyetin piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat teklifleri esas alınarak toplam 2.339.248,00 TL olarak belirlendiği, ihale onay belgesinin ekinde sıralı iş kalemleri listesine yer verildiği, buna karşın sıralı analiz girdileri tablosunun yer almadığı tespit edilmiştir.

            Bunun üzerine 25.07.2012 tarih ve 13434 sayılı Kurum yazısı ile idareden “iş kalemlerine ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren sıralı analiz girdileri tablosu” istenilmiştir. İdarenin 25.07.2012 tarihli ve 339379 sayılı cevap yazısının ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanmadığı belirlenmiştir.

            Ayrıca idarenin yaklaşık maliyet hesabı kapsamında yer alan analizlerin yalnızca tek kalemden oluştuğu (iş kaleminin adı-işlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden dekoratif ferforje yapılması gibi), analiz girdilerinin detaylandırılmadığı (malzeme, işçilik vb. girdiler) görülmüştür.

            Diğer yandan idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilere gönderdiği 08.06.2012 tarihli yazıların ekinde “sıralı analiz girdileri tablosu”na yer verilmediği, sadece yazı ekinde gönderilen tek kalemden oluşan analiz formatında “açıklama istenilecek” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

            Bu çerçevede idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38.1 inci maddesine uygun olarak açıklama istenilen iş kalemlerine ait ayrıntılı analizlerin ve bu analizler esas alınarak “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanması ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.3 üncü maddesine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin ayrıntılı analizler ile sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak, İz-Taş İnş. Ltd. Şti., Cengiz Tosun ve Alkoç İnş. Ltd. Şti.nden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

   

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13