Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait İhalesi

Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait İhalesi

Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3163

Şikayetçi:
Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti. Yeniçeri Temizlik Tur.İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. , ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 12. CAD. NO : 4 ERZİNCAN İhaleyi yapan idare:
Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Malzeme Dairesi Başkanlığı), Sehit Tegmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 ANKARA Başvuru tarih ve sayısı:
23.07.2012 / 25791 Başvuruya Konu İhale:
2012/34181 İhale Kayıt Numaralı "Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü  (Malzeme Dairesi Başkanlığı)tarafından 07.06.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait” ihalesine ilişkin olarak Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti. - Yeniçeri Tem. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 03.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.07.2012 tarih ve 25791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2796 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:
 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: başvuruya konu ihalede, başvuru mektubunun 6 ncı maddesinde hangi kısımlara başvuruda bulundukları hususuna yönelik bilgiye yer verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa ki başvuru zarfı kapsamında sunulan banka referans mektuplarından ihalenin hangi kısımlarına başvuruda bulunduklarının anlaşılabildiği dolayısıyla, idarece başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü,

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”hükmü yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53 üncü maddesinde    “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

            (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

            a) Yazılı olması.

            b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

            c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

            ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

            d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

            e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

            (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

            (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

            (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

            Anılan Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56 ncı maddesinde             “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

            (2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

            (3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

            (4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

            (5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

            (6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.

            (7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yayımlanan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Yeterlik başvuru belgelerinin sunulması” başlıklı 19 uncu maddesinde “19.1. Başvuru mektubu ve bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, mühürlenir veya kaşelenir.

            19.2. Yeterlik başvuruları, ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (yeterlik başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan yeterlik başvuruları kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

            19.3. Yeterlik başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek yeterlik başvurularının, ihale dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan yeterlik başvurularının alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.

            19.4. Zeyilname ile yeterlik başvuru süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.”,

            “Yeterlik başvurularının alınması ve açılması” başlıklı 20 nci maddesinde “20.1. İhale komisyonunca, yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

            20.1.1. İhale komisyonu tarafından ihale (son başvuru) tarih ve saatinde yeterlik değerlendirmesine başlanır. Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

            20.1.2. İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

            20.1.3. Başvuru zarfları isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Söz konusu tutanağın ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti talep eden isteklilere imza karşılığı verilir.

            20.1.4. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. İstekliler tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.”,

            “Yeterlik başvurularının değerlendirilmesi” başlıklı 21 inci maddesinde ise “21.1. Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

            21.2. Başvuruların esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.

            21.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin yeterlik tarihinde, yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

            21.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan isteklilerin başvurularının ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

            21.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen asgari yeterlik kriterlerine ve ihale dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

            21.6. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini taşımadıkları tespit edilen istekliler ise yeterli kabul edilmez.

            21.7. Yeterliği tespit edilen isteklilerden ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunmaları istenir.” hükümleri yer almaktadır.

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin hazırlanan İdari Şartname de 4734 sayılı Kanun’un 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK015.1/H Standart Form numaralı “Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik/ Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formu”nun 6 ncı maddesi, standart formda boş bırakılmış, bu maddeye ilişkin 4 numaralı dipnotta; “Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede, işin bir kısmına başvuruda bulunan aday/istekli; başvuruda bulunduğu kısım veya kısımları burada belirtecektir. Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede bu dipnota yer verilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta, başvuru mektuplarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart form esas alınarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır.

İhalenin bulunduğu aşama itibarıyla, yeterlik değerlendirmesinin, adayın başvuruda bulunduğu kısımlar için başvuru mektubunda yer alan bilgiler üzerinden yapılacağı açık olduğundan, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatta teklif mektubunun usulüne uygun olmaması halinde değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin yapılan düzenlemelerin, usulde paralellik sağlaması bakımından, başvuru mektupları için de aynen uygulanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, teklif mektubunda yer alması zorunlu hususların eksikliği halinde bu tür eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmayacağından, başvuru mektubunda yer alması gereken hususların da tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

            Kaldı ki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53 üncü maddesinde, başvuru mektubunun anılan Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanacağı hüküm altına alınmış, başvuru mektubuna ilişkin standart formda ise, kısmi teklife açık ihalelerde adaylarca hangi kısım/kısımlara başvuruda bulunduğunun belirtilmesi gerektiği yazılmıştır.

Dolayısıyla gerek yeterlik değerlendirmesinin sağlıklı yapılabilmesi, gerekse yapılan yeterlik değerlendirmesine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun tesis edilmesi ve işlemlerin denetlenebilirliği açısından, başvuru mektuplarının standart forma uygun olarak, hangi kısımları içerdiği bilgisine de yer verilmek suretiyle sunulması gerekmektedir.

Öte yandan 22.06.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ekinde yer alan 18.06.2012 tarihli Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağında, İdari Şartnamenin 7 nci maddesi kapsamında istenilen banka referans mektuplarından adı geçen adayın ihalenin 5, 7, 8, 11 ve 12 nci kısımlarına başvuruda bulunduğunun anlaşılmasına rağmen, başvuru mektubunda hangi kısımlara başvuruda bulunduğunu gösteren 6 ncı maddesinin boş bırakılmasının, mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği görülmüştür.

            Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.-Yeniçeri Tem. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda ihalenin 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci kısımlarına başvuruda bulunulduğu ifade edilmiş ve ekinde bu kısımlara ilişkin alınan banka referans mektuplarına yer verilmiştir.

            İhale komisyonunun başvurunun hangi kısımlara ait olduğunu, başvuru zarfı kapsamında sunulan diğer belgelerden yola çıkarak tespit etmesi gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

            Kaldı ki somut olayda ihale komisyonu kararına esas teşkil eden Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağında adayın başvuruda bulunduğu kısımlar 5, 7, 8, 11 ve 12 nci kısımlar olarak belirlenmişken, Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.-Yeniçeri Tem. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan itirazen şikâyet dilekçesinde başvuruda bulundukları kısımlar tamamen farklı beyan edilmiştir.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında, başvuru/teklif mektubu, sunulması gereken diğer yeterlik belgelerinden ayrıştırılmış, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin tamamlatılması gerektiği düzenlenmiş, teklif veya başvuru mektuplarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesi öngörülmemiştir.

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan“Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır.” düzenleme uyarınca, her bir kısım için ayrı ayrı banka referans mektubu sunulması bir zorunluluk değildir.

  Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.-Yeniçeri Tem. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda, ihalenin 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci kısımları olmak üzere toplam 11 kısma yönelik başvuruda bulunulduğu ifade edilerek, dilekçe ekinde başvuruda bulunduğu her bir kısım için ayrı ayrı alınan banka referans mektuplarına yer verilmiştir.   İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bir zorunluluk olmamasına rağmen, şikâyetçinin başvuruda bulunduğu her bir kısım için, İdari Şartnamede belirlenen tutarı karşılayacak şekilde ayrı ayrı banka referans mektubu sunduğu bu çerçevede, ihalenin; 5, 7, 8, 11 ve 12 nci kısımlarına ilişkin olarak alınan banka referans mektuplarının da başvuru zarfında mevcut olduğu tespit edilmiştir.   Dolayısıyla başvuru mektubunda hangi kısımlara başvuruda bulunulduğu, başvuru mektubu standart formuna uygun olacak şekilde belirtilmediğinden, adı geçen adayın hangi kısımlara başvurduğu konusunda tereddüt oluşmuştur.   Sonuç olarak ihale komisyonunca Polimatik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.-Yeniçeri Tem. Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yapılan başvurunun değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, bu hususa yönelik iddia yerinde görülmemiştir.   Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:   Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,   Oybirliği ile karar verildi.  

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13