Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait” İhalesi

Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait” İhalesi

Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait" İhalesi

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2012/047
Gündem No : 34
Karar Tarihi : 08.08.2012
Karar No : 2012/UH.II-3165

Şikayetçi:
Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. Loj. Sayaç Okuma Mayın Arama Tarama San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Orsis Mühendislik Taşımacılık Elektrik Sanayi Ticaret Ve Paz. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, CEVİZLİDERE CADDESİ NO:40/15 BALGAT ANKARAİhaleyi yapan idare:
Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 06101 ANKARABaşvuru tarih ve sayısı:
16.07.2012 / 25143Başvuruya Konu İhale:
2012/34181 İhale Kayıt Numaralı "Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı Ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait" İhalesiKurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Malzeme Dairesi Başkanlığıtarafından 07.06.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Gönderilerin Adresten Kabulü, Cihet Ayrımı ve Dağıtım/Teslimi Hizmetlerinin Gönderi Bazında Toplam 20 Bölgede Yaptırılması İşine Ait” ihalesine ilişkin olarak Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. Loj. Sayaç Okuma Mayın Arama Tarama San. ve Tic. Ltd. Şti.- Orsis Mühendislik Taşımacılık Elektrik Sanayi Ticaret ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 04.07.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.07.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 16.07.2012 tarih ve 25143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.07.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/2710 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle: şikâyete konu ihalede, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 137 nci maddesinde yer alan “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” hükmüne ve ilgili mevzuatına aykırı olacak biçimde yeterlik değerlendirmesi yapıldığı, yeterlik değerlendirmesinde Ticaret Sicili Gazetesinin amaç ve konusu başlığı altında ihale konusu iş ile ilgili hiçbir düzenleme bulunmayan adaylara da yeterlik verildiği, dolayısıyla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri de dikkate alınmak suretiyle, yeterlik değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1956’da kabul edilip 1957’de yürürlüğe giren ve 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Hükmi Şahısların Ehliyeti” başlıklı”137 nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm uyarınca; ticaret şirketlerinin ehliyeti, esas sözleşmelerinde belirtilen işletme mevzuu çevresi ile sınırlanmıştır; bunlar dışında kalan işlemler ise, şirketin hak ehliyeti dışında ve bu nedenle de yok hükmünde sayılmaktadırlar.

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde istekliolabilecekkişiler İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle, ihale konusu alanda faaliyet göstermeyen kişilerin, tek başına ihale dokümanı satın almak suretiyle, istekli olabilecek sıfatını kazanması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak idarece gönderilen ihale işlem dosyasından, itirazen şikâyet başvurusunda bulunan adayın başvuruya konu ihalenin yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterlik aldığı anlaşılmaktadır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü yer almaktadır.

            Bu hükme paralel olarak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden” isteklilerin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmiştir.

Hazar Sosyal Hizmetler Yemek İnş. Pet. Nak. Loj. Sayaç Okuma Mayın Arama Tarama San. ve Tic. Ltd. Şti.-Orsis Mühendislik Taşımacılık Elektrik Sanayi Ticaret ve Paz. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nca sunulan başvurunun idarece değerlendirmeye alınarak, yeterlik verildiği dikkate alındığında, başvuru sahibinin idarece yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramadığı görüldüğünden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Başvurusunun reddine,

    Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13