Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama Ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi İle 2 Aylık)İhalesi

Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama Ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi İle 2 Aylık)İhalesi

Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama Ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi İle 2 Aylık)İhalesi

Toplantı No : 2012/039
Gündem No : 24
Karar Tarihi : 04.07.2012
Karar No : 2012/UH.III-2729

Şikayetçi:
Piya Hizmet Organizasyon San. Ve Tic. Ltd. Şti., KADIOĞLU MAHALLESİ DEMOKRASİ CADDESİ NO:8/B ŞANLIURFA
İhaleyi yapan idare:
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Akabe Mah. Eski Otogar Civarı 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
14.06.2012 / 21778
Başvuruya Konu İhale:
2012/67679 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama Ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi İle 2 Aylık)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
02.07.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[2287].(0261)./2012-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.05.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi ile 2 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Piya Hizmet Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.06.2012 tarih ve 21778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.06.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,
İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;
4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:
İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;
1) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin teklif ettikleri bedelle ihale konusu işin gerçekleştirilemeyeceği, bu nedenle söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
2) İhale üzerinde bırakılan istekli ve diğer isteklilerin sunmuş oldukları bilanço, gelir tablosu ve iş deneyim belgelerinin, idari şartnamede ve ilanda istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı,
İddialarına yer verilmiştir.
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:
İncelenen ihalede, isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamış olduğu ve ihale komisyonu tarafından imza altına alınmış bir tutanakla, 30.04.2012 tarihinde yapılmış olan “Genel Temizlik, İlaçlama, Çamaşır Yıkama ve Ütü Hizmetleri İşi (90 Kişi ile 24 Aylık)” adlı başka bir ihalede, aynı istekliler tarafından teklif verilmiş ve 09.05.2012 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olduğundan, zaman kaybını önlemek maksadıyla, daha önce yapılmış olan söz konusu ihaledeki aşırı düşük teklif açıklamalarının göz önünde bulundurularak ihalenin sonuçlandırılmasının uygun görüldüğünün belirtildiği tespit edilmiştir.
4734 sayılı Kanunun aşırı düşük teklifler başlıklı 38 inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaları, verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işini yerine getirmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinde değerlendireceği hüküm altına alınmıştır. Benzer düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de bulunmaktadır.
Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarını düzenleyen 79.4 üncü maddesinde, ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan hizmet alımı ihalelerinin durumu açıklanmış ve ihale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesinin yapılacağı, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenileceği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.
Sonuç olarak, aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasına yönelik işlemlerin her ihaleye özgü olarak yapılması gerektiği ve bir başka ihalede aynı istekliler tarafından sunulmuş olan açıklamaların değerlendirilerek mevcut ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayalı olan başvuruya konu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif vermiş olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, son teklif bedelleri kâr hariç yaklaşık maliyetin (214.512,54 TL) altında olan; Akel Hizmet Tem. İnş. Taah. Taş. Oto. Tur. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (213.837,21 TL), Duyarlı Tur. Tem. Özel Eğt. İnş. Gıda Özel Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. (213.851,20 TL) ile Piya Hizmet Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’den (213.887,20 TL) tekliflerine ilişkin açıklama istenilerek ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:
Başvuruya konu ihalede, idari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin düzenlemelerinde, bilanço ve gelir tablolarının istenilmediği ve bu belgelere ilişkin yeterlilik kriterlerinin belirlenmediği, iş deneyim belgesi olarak ise, tutarı teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer iş olan “kamu kuruluşu veya özel sektörde yapılan temizlik hizmetleri”ne ilişkin belgelerin sunulmasının istenildiği tespit edilmiştir.
Bu itibarla, bilanço ve gelir tablolarının istenilmediği, yapılan inceleme neticesinde ise, isteklilerce sunulmuş olan iş deneyim belgelerinin uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Akel Hizmet Tem. İnş. Taah. Taş. Oto. Tur. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Duyarlı Tur. Tem. Özel Eğt. İnş. Gıda Özel Güv. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Piya Hizmet Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;
Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,
Oybirliği ile karar verildi.
Mahmut  GÜRSES
Başkan
Ali Kemal  AKKOÇ
Kurul Üyesi
Erkan  DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Ahmet  ÖZBAKIR
Kurul Üyesi
Mehmet Zeki  ADLI
Kurul Üyesi
Hasan  KOCAGÖZ
Kurul Üyesi
Hamdi  GÜLEÇ
Kurul Üyesi

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13